20240221
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 január 10, szombat

A hunugorok misztikus eredete

Szerző: William Gaspar

James Churchward ezredes angol tisztként Indiában szolgált harminc évig. Az 1880-as években eljutott Tibetbe, Mongóliába és Szibéria egyes területeire. Indiai tartózkodása alatt elkezdett érdeklődni az ősi vallások és kultúrák iránt. Elhivatottsága arra indította, hogy egy olyan indiai rishi, tanító tanítványává szegődjön, aki még értette, beszélte az ősi legendás föld, Mu nyelvét. Tanulmányai során eljutott egy tibeti monostorba, ahol megengedték neki, hogy belenézzen az idegenektől elzárt vallásos könyvbe, mely a Sacred Inspired Writings of the Motherland (Az anyaföld szent ihletett írásai).

William Gaspar Two Charger
A hunugorok misztikus eredete

A lakota indián nemzet eredetét tekintve az első népek között tartja számon magát. A magyarok között is vannak, akik a nemzetet igen ősi időkig eredeztetik vissza, de van, aki ezért nacionalistának nevez minket. Mi, magyarok (Hun-ugorok) sokszor érezhetjük magunkat egyedül Európában, mert nyelvünk és kultúránk nagyon egyedinek tűnik a germánok, szlávok, latinok között.

Több, mint 1000 évvel ezelőtt a hun-ugor népcsoportok nyugat felé vándorlása végleg befejeződött. Azóta történészek, nyelvészek, régészek és más tudósok kutatják eredetünket, sokszor nemzeti hagyományainkat félredobva, igen kétséges, megalapozatlan elméleteket erőltetve.
Honnan jöttünk és mi az eredetünk? Ezt a kérdést nem csak az elmúlt 1000-2000 éves eurázsiai múltunkkal kapcsolatban teszem fel, hanem egy régebbi, 10000-20000 éves távlatban. Amiről most írok, az már régebben forr bennem, és az ős-tudatomban, vagy tudat alatti ismereteimben létezett ez az információ, de azok az ismeretek csak az elmúlt években jutottak a birtokomba, melyek alapján mindezt elmondhatom.
Eurázsiában a Hun-Ugorok az első fehér emberek azon az óriás kontinensen.

A fentebb említett európai nyelvcsoportok és kultúrák nem csak rokonaink, de inkább leszármazottaink. Ha több, mint 12000 éves távlatban gondolkodunk, rengeteg ázsiai néppel, de lehet, hogy még az amerikai indiánokkal is rokonságban állunk. Talán nincs még egy nyelv a világon, mely oly sok más nyelvvel mutat rokonságot, mint a magyar. Nem sok írott ismeretünk van a múltról, de szerencsére maradt elég anyagunk ahhoz, hogy bizonyos következtetéseket levonhassunk.
Azt hiszem, tény, hogy a magyar nép a hun-ugorokkal azonos, és hogy a mai Kína észak-nyugati területéről származik. (Többek közt erről ír egy őstörténeti tanulmányában Dr. Kiszely István.) Talán kezd ez a nézet lassan-lassan ismertté és elfogadottá válni. Ám ez is csak egy 2000-4000 éves időszakot ölel fel múltunkból. Kik azok, akik Kína említett tájain laknak? Két nép él Kína Xinjiang-Ujgur tartományában. Az ugorok már csak körülbelül 9000-en vannak, nomád módon, jurtában élnek, lóháton közlekednek. Az ujgurok közül mintegy 30000-en élik a nomád életet, míg a több, mint egymilliós többség városi kultúrában él, s lassan beolvad a többségi han-kínai kultúrába. Ezek a népek lennének csupán maradványai a magyar/hun-ugor vándorlásnak? Vannak-e más bizonyítékaink, adataink ezzel kapcsolatban?

Kezdjük el a kutatást régebbről. Van egy angolul megjelent könyv: Hans Stefan Santesson: Understanding Mu (Mu megértése - James Churchward meghökkentő teóriái)
James Churchward ezredes angol tisztként Indiában szolgált harminc évig. Az 1880-as években eljutott Tibetbe, Mongóliába és Szibéria egyes területeire. Indiai tartózkodása alatt elkezdett érdeklődni az ősi vallások és kultúrák iránt. Elhivatottsága arra indította, hogy egy olyan indiai rishi, tanító tanítványává szegődjön, aki még értette, beszélte az ősi legendás föld, Mu nyelvét. Tanulmányai során eljutott egy tibeti monostorba, ahol megengedték neki, hogy belenézzen az idegenektől elzárt vallásos könyvbe, mely a Sacred Inspired Writings of the Motherland (Az anyaföld szent ihletett írásai). Az anyaföld alatt Mu-t értették. A tibetiek szerint ezek az írások a csendes-óceáni Mu szigetéről származnak, mely a körülbelül 11500 évvel ezelőtti özönvíz során süllyedt el. A könyv szerint Mu szigete (más néven Lemuria, vagy Nu) volt az emberiség bölcsője. Innen költöztek, vándoroltak telepesek Atlantiszra és Eurázsiába 15000-20000 évvel ezelőtt, amikor ezt a terjeszkedést a felmelegedés lehetővé tette. Churchward szerint a bibliai Éden kertje Mú szigetén lehetett, de mivel a Biblia történetei gyakran a régebbi sumér, babilóniai, egyiptomi írásokon alapulnak, és számtalan fordításon, javításon, kihagyáson mentek keresztül, hitelességük elhalványult, vagy mitológiává alakult.
Térjünk vissza a hun-ugor/magyarokhoz. Mi magyarnak nevezzük magunkat, mert a hét honfoglaló törzs vezetője a megyer törzs volt, de a világ Hun'gáriának ismeri országunkat, ahogy a régi Bizánc, Róma is a Hun-ugorok jöveteléről beszélt. Mostantól tehát Hun-ugorokról beszélek, és az Ugor és Ujgur népnevet is felváltva használom.

És most idézek a műből:
"A nyugati kolóniák
Mútól nyugatra több kolonializáló útvonalat találunk. A leginkább ismert ezek közül a Churchward által déli fő útvonalnak nevezett vonulási irány halad. Ez Mútól Burmán, Indián át Babilóniáig, illetve Egyiptomig vezet. Az ezen az úton érkezőket eredetileg Nagá-nak nevezték. A másik útvonal Mútól a Maláj szigetekig haladt, onnan Dél-Indián át Afrikába vezetett, ahol vándorló telepesek Núbiától délre telepedtek le, s ők a mai etiópiaiak elődei. A legfontosabb azonban az északi kolonializáló útvonal volt, melyen az ujgurok, az árják ősei haladtak. Az ujgur birodalom volt az első, minden kétséget kizáróan legnagyobb, legerősebb és legfontosabb azok közül, melyek Mú szigetéről származtak...
...A Mú szigeti város neve, ahonnan a Nagák elvitorláztak - a monostori leírások szerint több, mint 70000 évvel ezelőtt - Churchward szerint Hiranypura volt, s ennek a városnak maradványai még ma is megtalálhatók a Karoline szigetek egyikén, Burmától keletre."

Most megállok egy időre az idézéssel, hogy néhány dologra rávilágítsak. Fauché: Ramayana című, az indiai mitológiáról szóló könyvében azt írja, hogy a Titánok egy Hiranya Pura (Aranyváros) nevű településen élnek, ami a levegőben lebeg. Nézzük meg a Hiranya Pura szót. A pura várost jelent, és Indiában ma is sok település neve végződik így. Hirany pedig aranyat jelent, s gondolom, nektek is feltűnik a hasonlóság. Talán a tréfás szójáták: "Irány Horány!" is régebbi eredetű lehet.
A Burma nyugati részén lévő hegy neve: Naga. Indiában van Nagpur nevű város, s a legkeletebbi államot Bihar-nak hívják, ahogy Magyarországon is van Bihar megye. Nagyon sok hasonlóságot találhatunk indiai, s más környékbéli népek szavai és magyar szavak között.
Most visszatérek a könyv idézetéhez:
"...az nem kétséges, hogy az indiai civilizáció a legelsők között volt a világon, mintegy 10-20000 évvel korábbi, mint ahogy az Ária népek először feltűntek Indiában. Az sem kérdéses, hogy az Áriák alacsonyabb kultúrális szinten álltak (elsősorban a művészetek és a tudományok terén), mint a Nagák, akik már előbb ott laktak. Később az Áriák sokat átvettek a Nagák művészetéből, és tudományos ismereteiből. De amikor megerősödtek, elűzték a Nagákat földjeikről...
...Az első indiai Árják az Ujgurok leszármazottai voltak, akik az afgán hegyekben éltek...."
Churchward leírja a Hatalmas Ujgur Birodalmat, mint Mu szigetének legnagyobb, legfontosabb honfoglaló birodalmát, melyet a Nap Birodalmának is hívtak. A Mu-i birodalom után az Ujgur Birodalom volt a második legnagyobb az egész világon, a kezdetek óta. Keleti határa a Csendes-óceán partja, a nyugati a mai Moszkva környékén volt, de léteztek kolóniák Közép-, sőt Nyugat-Európában is.
( A magyar honfoglalás-honvisszafoglalás 20-30000 éves távlatban is értelmezhető a Kárpát-medencében? - a szerző ) A déli határ Perzsia, és India északi részén át a mai Vietnam északi részéig ért.
A könyv így folytatja:
"...Az Ujgurok történelme, lehet mondani, az Ária faj története, mert a különböző Ária népek mind az Ujgur ősapáktól származnak. Az Ujgurok település láncolatokat formáltak szerte Közép-Európában az Özönvíz előtti ( Terti Ary ) időkben. Miután a birodalom elpusztult a vízözön, és a hegymozgások miatt, a túlélők és leszármazottaik új településeket hoztak létre szerte Európában és Ázsiában. A Bretonok, Irek, Kelták, Szlávok, Teutonok, Baszkok mind az Ujgur nép leszármazottai...
...Az Ujgurok, akik a Quetzal-okhoz, a Maják őseihez hasonlóan világos bőrű, világos hajú, északi kinézetű nép voltak, az első honfoglalók voltak Mu szigetéről..."
Nacaal írások, melyeket Churchward talált az egyik tibeti monostorban, elmesélik, hogy a Nacaal-ok mintegy 70000 éve Mu szigetéről az Ujgur fővárosba hoztak egy másolatot a Szent Ihletett Irásokból. Mindezt indiai rishi tanítója mondta el Churchwardnak, hozzátéve, hogy miután az Özönvíz átsöpört Kelet-, és Északkelet-Ázsia fölött, elpusztítva az Ujgur fővárost, az ott lakókkal és a hatalmas könyvtárral együtt. Évekkel később a Nacaal-ok/Ujgurok, akik túlélték a pusztító árvízt, nyugatról visszatérve kiásták az ősi kőtáblára írt szent szövegeket, és nyugatra szállították. Ott azonban egy idő után hatalmas hegymozgások indultak meg, és a kőtáblák megint a föld alá kerültek. Hosszú idő múlva a földmozgások túlélői újra kiásták a megmaradt kőtáblákat, és abba a monostorba vitték, ahol most is megtalálhatók.
Churchward megemlíti,hogy sem a monostor nem ismeretlenek, sőt a keleti tudósok jól ismerik őket. Azt hallotta, hogy legalább öt európai - három angol és két orosz - is meglátogatta a monostort.
Akkor a magyarok ősei lehetnek az első telepesek Eurázsiában, akik Mu szigetéről jöttek. Nézzük meg, hogy vannak-e ennek más emlékei! Az egyetlen ember alkotta építmény, mely a világűrből is látszik, a Kínai Nagy Fal, melyet a "barbár Hunok" ellen építettek kétezer évvel ezelőtt. A Discover Magazin (USA) 1994. áprilisi számának fő cikkében arról írnak, hogy Kína Xinjiang-Ujgur államában 3-4000 éves kaukázusi típusú mumifikálódott embereket találtak. A cikk írója nem tudja elképzelni, hogy mit csinálhattak fehér emberek Kínában abban az időben. Talán fehér Ujgur őseinket találták meg! A kínai történetírás szerint a kínai hadsereg döntő csapást mért a Hun.Ujgur szövetséges csapatokra i.sz. 91-ben, röviddel a Nagy Fal felépítése után. Talán ez lehet az egyik magyarázata, hogy őseink a rokon népekkel együtt miért indultak el keletről nyugatra és délre az azt követő években, évszázadokban.
A hun szó mongolul embert jelent, de Majául első-t, s igen hasonlít a hindu, homo, human szavakhoz. Talán egy tőről fakadnak. A kínaiak Hiugnu néven nevezték a Hunokat, mely szabad fordításban északi barbárt jelent. Persze még sok hasonló szóval, magyarázattal is el lehet játszani.
Az Ugor, vagy Ujgor szó azonban érdekesebb."Új" jelenthet nem régi-t, és a "Gur" szó Dr.Kiszely István szerint törzs-et jelent, vagyis nomád törzset, amely gurul. Ujgur tehát = Új törzs. Nézzük, hogy van-e máshol is gur-gor szó, mely nomád, fehér törzseket jelöl. A Görögök nomád, világosabb bőrű és hajú nép voltak letelepedésük előtt. A German szót használták a rómaiak a tőlük északra élő nomád törzsekre. Mi főleg a németeket értjük alatta, de ők magukat Deutch-nak, Porosz-nak, Sváb-nak, Bajor-nak mondják. Lehet, hogy a german csak törzsi embert jelentett. ( Mint ahogy a barbár eredeti jelentése szakállas, a pogányé pedig népi, népies volt - a szerkesztő ) Lehetséges, hogy az ujgurok a germánok rokonai lettek volna?
Nézzünk néhány nyelvi példát is.
A magyar azt mondja lovának: "Gyí Te". Az ujgurok Kína észak-nyugati területén ugyanezt mondják. A német azt mondja: "Geh Du!", az angol régi nyelven:"Go Thou!".
Lássunk néhány alapszót néhány nyelvből. Olyan szavakat, melyek nem, vagy csak nagyon nehezen változnak meg a nyelvben - a teljesség igénye nélkül.


Nyak........Neck (angol)
Haj...........Hair (angol), Haare (német)
Kar..........Arm (angol)
Enni, eszik........Eat (angol), Essen (német)
Barna......Brown (angol)
Fél...........Fear (angol)
Víz...........Water (angol), Wasser (német)
Vad.........Wild (angol)
Folyó.....Fjord (svéd), Ojo (spanyol)
Látni.......See (angol), s mivel látunk? A szemünkkel.
Mond.....Say (angol), s mivel mondunk, beszélünk? Szájjal.
Száj........Mouth (angol), lásd mond.
Fény......Light (angol), lásd lát, csak a fényben látunk.

Sok más nyelvből is hozhatok további példákat:
Kutya.....Kuta (hindu)
Vezér......Vezír (arab)
Bátor......Bator (mongol)
Csütörtök......a szanszkritban négy = Chaturta (csütörtök a negyedik nap a héten)
Péntek............a görögben öt = Penta
Talán vad fejtegetésnek tűnik, de példák olyan sokasága található még, mely mindenképp gondolkodásra készteti az embert.
A magyar igeragozásban a többes szám első személy ragja: -unk, -ünk. (pl.: várunk). A lakota nyelvben szintén ez a rag, de ők a szó elejére teszik (Unk-api). A német is használja az -unk-ot. Véletlen? Talán igen, de az is lehetséges, hogy igaza van Professzor Joseph Greenbergnek, a ma élő egyik leghíresebb nyelvésznek, ki a Stanford Egyetemen tanít, mikor azt állítja, hogy több, mint 12000 éve, még az özönvíz előtt, létezett egy ősnyelv, melyből minden mai nyelv ered. A professzor komputeres elemzések ezreivel megpróbálja rekonstruálni ezt a nyelvet. Vannak olyan kaliforniai indián nyelvek, melyek meglepő mértékű hasonlóságot mutatnak a magyarral, de sok más nyelv közötti egyezésekre is rávilágít Greenberg.
Valószínűleg nem győztem meg mindannyiótokat, de cikkem talán gondolatébresztő volt. És azoknak a magyar tudósoknak, akik azon veszekednek, hogy finnugorok, törökök, hunok, stb. vagyunk-e, azt üzenem, hogy mindegyiküknek igaza van, ha elég messze megy vissza az időben.

Mitakuye Oyasin - Minden a rokonom

William Gaspar (Gáspár Vilmos, Kétszer Támadó


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Hozzászólás  

#3 van-e valami közünk a MU-hoz ?nagy lajos 2018-06-28 12:35
na mindaz, amit ezen úr összehozott ide, mint amator nyelvész, az elfogadhatatlan, silány …, viszont egyes dolgok szerintem megfontolandók.
ezek pl-ul az egy "hun-ugor" összetétel, amelyben
azt hiszem o egy valami hun-magyar dolgot érthetett (a hun/avar … az onogurokkal) …

de nem is ez, hanem maga a legendás MU földrésszel kapcsolatos, amelynél szerintem nekünk figyelmes kellene legyünk. Na ezt vette észre egy magyarunk, Csicsáky Jeno úr és egy elég komoly könyvet írt (inkább egy fordítást) errol.
Na ebben találhatunk rá a mi valószínu legosibb emblémánkra a "hármas-halom"-ra és a központi
halom tetején a kettos keresztre, amely tudjuk, hogy
az egy életfát, ill. Istent magát jelenti (a mi, a nyelvunk "gy" betujét, amely az "(e)GY" -et jelenti, amely számunkra mindíg is Istent, a Teremtot … jelentette, ill. jelenthette …

ha jól emlékszem (már több mint 45 éve olvastam ezen könyvet és így emlékezetbol), akkor ezen MU
neve, ill. nevében ezen "hármas-halom" megtalálható és persze maga a 'kép' róla ugyanazt
mutatja, amit mi mindíg is ismertunk …

na ezt és csak is ezt kellene nekünk boncolgatnunk.
Ami magát a fenti tökéletlenségeket illeti, azokat mégha kis is dobjuk …, a 'gyereket' nem szabad a mosogatóvizzel kidobnunk …

még egyszer ; az kellene megtudjuk, hogy ezen MU-nak van-e valami köze a mi "Hármas-halom"-unkhoz ? Ha van, akkor ezt kellene, ott kellene kapargassunk. Ha van, akkor elore tudnunk kell, hogy itt ezzel messze 15-20 ezer évre megyünk, mennénk vissza … miközben (mégha Zolink, gazdánk be is kap !!) mi még egy jó 1100 éve sem vagyunk képesek az elodeinket, a magyarokat megtalálnunk. Tehát szerintem mégha
próbálunk valami tényleges kapcsolatot keresni a MU-val, elobb a történemel fonalát kellene minden
megszakítás nélkül követnünk …

szeretettel, L
#2 marhaságez 2018-06-22 05:04
#1-es hozzászólónak üzenem, hogy ezek a magyar nyelvi hasonlóságok kibaszott erőltetettek.... pl.:

- Kőpor - Copper - a copper rezet jelent, semmi köze kőhöz vagy porhoz...

- Fogni - Touch - utóbbit úgy ejtik hogy "táccs", nem éppen hasonlít kiejtésben a "fogni" szóra

- Vár - War - utóbbi háborút jelent, sem "várakozni" ,sem pedig "kastély" értelmű jelentése nincs

- Vízszintez - Level - kettőnek totál semmi köze egymáshoz.... [*****] vagy-e?

stb.

Az hogy valami "visszafelé" olvasva hasonlít egy másik nyelvi szóra, az aztán a legalja erőltetett marhaság.... Pl. aki a "Mag Úr Apa" és "Ábrahám" kifejezések közt összefüggést vél látni, mert visszafelé olvasva kicsit hasonlóan hangzik, az extra [*****] kategória... Tükrös, Főretesz, Igaz, Bokás, Izzó... ugye te is csak viccnek gondolod ezeket?

Ennyi marhaságot összehordani... Ez a csávó olyan mint aki "megfejtte a Biblia kódját" - ha elég sokáig nézel valamit, mindig bele tudsz látni valami (nemlétező) összefüggést...
#1 És még...Érdeklődő 2013-01-04 00:22
Új............New (mikor valaki Ujjal mutat, Nyúl az Új dolog felé, pl. gyermek)
Fogni.......Touch (Tessék!)
Család.....Child (Szült, gyermek. Lásd: hány családod, "szülött-ed" van?)
Veder......Water (veder: vevő, merő)
Föld........World, Field, német Feld
Élt, Éltes.....Old
Rántom.....Random (pl. véletlen számértékű ujjmutató játék)
Rág..........Rat (patkány)
Fal...........Wall
Est úr.......Star
Tanya.......Town
Magyar.....Major (Nagyúr)
Föld..........Land (Lent)
Kőpor.......Copper (bánya zúzalék, rézkori lehet)
Hon..........Home
Király........York (visszafele olvasva)
Vár...........War (ellene való cselekményből)
Vízszintez.....Level (folyadékkal bemér, magyarul jól érthető ige)
Híres........Hero (Hírű)
Japán szavak:
Napos.....Japan (visszaféle olvasva: napaj, azaz napos, napúr úm: Nápoly v. lapály-lapos. A japán zászló is a Napos-ra utal)
Sziget......Sima (vízből kiemelkedő sík)

Égura......Korea (Kör szavunk eredete: ég+úr, a nap vagyis: O. A koreai zászlón szintén a nap.)
Jó.............Ho (úm. Fejér-fehér)

Kán atya...Kanada
Öt tava......Ottawa (az öt tó miatt nyilvánvaló)
Torony tó...Toronto
Horány.......Huron
Szív...........Sziú
Csaba.......Apacs
Kő mancs...Komancs
Író kéz.......Irokéz
Deli úr........Delavár
Magi kán....Mohikán
Puni...........Pony (pun am. nap visszafele, piros, vörös)

Ásták........Azték
Tolták.......Tolték
Olvaszták...Olmék
Csapták....Zapoték
Csille........Chile
Kuckó.......Cuzco
Pereme.....Peru

Fő úr ő......Fáraó
A főuraké..Afrika
Peremes...Piramis
Égi építőm..Egyiptom
A Nap Ő, Akkád Úri Ős Úr... Nabu-kudurri-uszur
Baál Atya Ős Úr....................Baltazár
Tükrös...................................Tigris (a folyó vize)
A főretesz..............................Eufrátesz (Babilont védte)
Mag Úr Apa..........Ábrahám (visszafelé olvasva. Isten ígérete szerint tőle származik majd az édenben megígért Mag, a Krisztus)
Igaz......................Izsák(Ábrahám és felesége eleinte kételkedtek születésében, azaz Isten ígéretében)
Bokás...................Jákob (visszafelé bokaj, bokás, Ézsau nevű ikertestvérének a bokáját, sarkát fogta születésekor)
Izzó.......................Ézsau (Erősen vörös szőrzete és bőre volt)

És még mennyit lehetne sorolni.
Néhány olvasatom talán téves. De talán nem.
A szavakat sokszor szó szerint lefordítva lehet megérteni. Innen is származik a fordít kifejezés. Régen jobbról balra és balról jobbra is írtak.
Néha még most is:
Süt.......Tűz
Fel........Le(fele)
Sír.........Rí
Lapály...Pálya
Égi........Ige
Öreg.....Ég Úr
Lett.......Tel(t)
Élet.......Lét

Mindenkinek eredményes további kutatást kívánok! :-)

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások