20221005
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 február 27, péntek

Jézus a miénk

Szerző: Mihály Ferenc

Részlet Dr. Mihály Ferenc; "Kiáltónak" írásaiból / Ez a század vallástalannak van bélyegezve, pedig soha az első keresztény századok óta az emberiség nem érdeklődött ilyen szenvedélyesen Jézus személye iránt, mint az utolsó hetven évben.

Ennek köszönhető, hogy ma már megfogható közelségben van Jézus személye, ellentétben a "... romantikus tendenciával, amikor mindent egy mitikus légkörbe hurkoltak és a hétköznapok embere részére elérhetetlenné tették Krisztust." - írta H. S. Chamberlain a "Foundation of the nineteenth Century" című könyvében. Valóban, az utolsó száz évben, a régészet és a történelemtudomány felfedezései alapján tömegével jelentek meg olyan írások, tanulmányok, tudományos igényű könyvek, amelyek mind azt bizonyítják, hogy mindaz, amit nekünk az Isten és az Ember viszonyáról, valamint az "Emberfiáról" Jézusról tanítottak, szöges ellentétben áll a történelmi valósággal. Az egyház csak 1822-ben szüntette be az olyan könyvek indexre tevését, amelyek azt állították, hogy nem a Nap kering a Föld körül, hanem a Föld kering a Nap körül, de nem szűnt meg eretneknek tartani minden olyan munkát, vagy magatartást és tanítást, amely a kereszténység szent könyvének, az ótestamentum néven ismert zsidó mitológiának szó szerinti értelmezésével nem egyezett.

Az indexre tevés nemcsak az eretnekség 'bélyegével jelzett művek olvasásának és terjesztésének a tilalmát jelentette, hanem azoknak megsemmisítését is előírta. Ezeknek a műveknek a felkeresésével, tanítóinak büntetésével az egyháznak egy külön csoportja, az úgynevezett "Inkvizíció" foglalkozott. Az inkvizíció minden keresztény országban elvégezte feladatát és nyomában a legkegyetlenebb megkínzatás, elevenen eltemetés és máglyán elégetés, ebből következően pedig özvegyek és árvák könnyei, sírásai és jajgatásai hirdették a kegyesség diadalát. Az inkvizíció hatáskörébe tartozott a pogánynak nevezett régi vallásoknak, sőt a nem római jelzésű, de Jézus tanítását is tartalmazó szent könyveknek megsemmisítése, elégetése is.

Ami a magyarországi inkvizíció működését illeti, arról bőséges ismereteket szerezhetünk Dr. Fehér Mátyás "Középkori magyar Inkvizíció" című könyvéből. (közel 300.000 magyar áldozattal számolhatunk a XII- XIII. században. Sáfár) Az inkvizíciónak legfontosabb feladata Hazánkban az volt, hogy kiirtsa a régi magyar vallásra való visszaemlékezésnek még a csíráját is. A régi magyar írások, könyvek sorsa a tűzzel-vassal való megsemmisítés; a máguspapoknak, valamint a táltosoknak és igriceknek a megkínzatás, halálbüntetés, sőt sok esetben elevenen elégetés, vagy eltemetés volt. A büntetés kiterjedt nemcsak a vádlottakra, hanem még az őket védő családtagokra, vagy pártolókra is.

Ismeretes, hogy Árpád-házi Margit hercegnő a hansági mágusok érdekében szót emelt Báneza bíborosnál. Persze eredmény nélkül. Margitot kolostorba zárták, de mivel életrajzát szent életű barátok írták meg, elhallgatták az okot, ami valószínűleg a mágusok védelme volt.

Az egyház akkori magatartását tekintve: olyan egyéniséget, mint Margit, nem hagyhattak szabadon. Ez is egyik alkalom volt arra, hogy az Árpádház egyik életerős sarját terméketlenségre kárhoztassák. A krónikások azt írták, hogy még apja, IV Béla is megtagadta vele az érintkezést. De az is lehet, hogy csak elzárták előle. Mindenesetre Béla királyunk magatartására jellemző, hogy még olyan jelentéktelen ügyben is, mint a visegrádi vár építése, kikérte a pápa engedélyét - írja Rudnay Egyed "Atilla Triológia" című könyvében.

Igen helyesen, de az egyházzal szemben elég tapintatosan írja Dr. Fehér Mátyás, hogy "Bár az ősi vallás nem hirdette magáról, hogy ,a szelídség és a szeretet vallása', sokkal szelídebb és kegyesebb volt, mint azok a népek, amelyeknek fiai mint hittérítők jöttek magyar földre:" Az inkvizíció régi formája, gyakorlata már megszűnt, illetve a gyakorlat modernizálódott. Szelleme a cenzúrában, becsmérelésben, rágalmazásban, gyalázkodásokban, álszenteskedésben és kegyes mellébeszélésekben él tovább. Főpapi száj nevez bennünket "istentelen pogányoknak", szemünkre vetve, bűnünkül róva föl "magyarkodásunkat" és a négyfelé vágott Koppány sorsára emlékeztetve figyelmeztet bennünket a magyarkodás veszedelmeire.

Az inkvizíció mai szelleme akarja velünk elhitetni, hogy például a "Boldogasszony"- kultuszt István királytól kaptuk, pedig tudja, hogy az ősmagyaroknak már Mezopotámiában is meg volt a maguk "Boldogasszonya"; Anahita: mint a termékenység isteni jelképe, akinek nevében a mágusok apró kenyérkéket osztogattak az új kenyér ünnepén. A Boldogasszony- kultusz nemcsak Babylonban, hanem a mexikói mayáknál és aztékoknál is megvolt - írja Ignatius Donnelly az Atlantiszról írott híres könyvében. (És megvan Székely földön is : Babba Mária Sáfár). Megjegyezve, hogy e kultusz Atlantiszból származik, ahová ő a kushitákat is sorolja. Kusnak pedig dédunokája volt Nimród, a magyarok ősapja, kinek Galilelában telepített népéből származott a világ legnagyobb tanítómestere, a Názáreti Jézus.

Jézus történelmi származásának kikutatása ellen az egyház természetesen tiltakozik. Teljesen érthetetlen azonban az, hagy ebben éppen a mi magyar szószólóink szekundálnak neki a legjobban, mintha félnének ennek a világrengető igazságnak a terhétől, mint ahogy félnek a sumér - magyar azonosság elismerésétől is, dacára annak, hogy mindezen igazságokat idegen tudósok tálcán kínálják nekünk. Itt valóban érvényes az a közmondás, hogy "Ha valakit az Isten el akar veszejteni, annak elveszi az eszét."

Minden nép tiszteli ősei hitét, ősei hagyományait, csak éppen mi magyarok dobáljuk ősi értékeinket a szemétbe, pedig Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy gyöngyeinket, értékeinket ne dobáljuk a disznók elé, mert azok csak sárba tapossák és ránk rohanva széttépnek bennünket. Így rekesztettük ki magunk közül a mi nagy prófétánkat, a Názáreti Jézust is, és ahova löktük, ott csak gyalázzák, lábbal tiporják, mint "az átkozott Nimród fiának fiát". Megsemmisítésünk, széttépetésünk pedig az István király szájába adott "Intelmek" alapján ezer év óta folyamatban van. És hogy mégis élünk, azt csak a magyarok Istene kegyelmének köszönhetjük, aki megbocsát a Hozzá megtérőknek, de a gyehenna tüzére hányja a képmutatókat, az ámítókat és az ő gyermekeinek a meggyalázóit.

Évek óta hirdetem a sajtóban és a szószékről, hogy a Názáreti Jézus nem Júdeában és nem Betlehemben született és hogy nem volt zsidó, mert szülei, Mária és József sem voltak azok, hanem kushiták voltak a Nimród nemzetségből. Születési helye pedig legvalószínűbben a kánaáni Galilea volt, bár lehetett Egyiptom, Mezopotámia, sőt a Kárpát-medence is. Az őstörténet-tudományban és régészetben műveletlenek előtt a fentiek nevetségesen hangozhatnak, pedig Jézus idejében ezeken a területeken még mindenütt magyari nyelvet beszélő népek, vagy azok maradványai laktak. Basil Davidson "The Lost Cities of Africa" című könyvében azt írja, hogy Egyiptom kultúrnépe kushita volt, kiknek főfészke Elephantine volt, ahol Herodotos beszélt a papokkal és sok csodálnivalót látott. Megjegyzi, hogy "Kush was an African civilization, which had taken much from the outside World." ("Kush egy afrikai civilizáció volt, mely sokat vett át a külső világból".) Talán Atlantiszból. George Rawlinson "Origin af Nations" c. könyvében a kánaáni őslakosságról azt írja, hogy nyelvük az akkori egyiptomi, vagyis kushita nyelv volt. A mezopotámiai Sumérnak nevezett Kushiták nyelvéről pedig idegen tudósok légiója, és hála Istennek mind több magyar is hirdeti, hogy azok nyelve még ma is több, mint 60%-ban azonos a magyarral.

A Kárpát-medence népének több ezeréves kultúrájáról pedig nem kisebb tudós, mint Jaquetta Hawker, az UNESCO által patronizált "PREHISTORY" c, könyvében írja, hogy a magyarországi házak azonos típusúak voltak a mezopotámiaiakkal és hogy a lakosság már Kr. e. 4000 évvel Torda, Erősd, Lengi, stb, városok vidékén fejlett mezőgazdasággal, iparral rendelkezett. Mindezeket csak megerősítik a Torma Zsófia által Erdélyben végzett kutatások és ásatások, melynek eredményeit az oláhok már úgy mutogatják, mintha az a román őslakosok kultúrája volna. Pedig még csak 55 éve annak, hogy Erdélyünket kiszakították Magyarország testéből. Már azt kezdik hirdetni, hogy ők is Sumér leszármazottak és Kolozsvár nevét már átkeresztelték NAPOKÁ-ra. (Cluj Napoca =3D Kluzs [Kolozs] Napoka) Ismerve az oláhok történelem- és mitológia-hamisítási képességeit (lásd a "Dákó-román" hazugságot!), nem kell neki sok idő, azt is kitalálják, hogy a Názáreti Jézus is "Sumér román" volt, és mesteri propagandájukkal ezt az egész világgal el is fogják hitetni, A mi Tudományos Akadémiánk, tudósaink, "hazafiaink" és papjaink pedig megint elvesztenek egy nagy lehetőséget, és ahogy átengedték Jézust a zsidóknak, úgy át fogják őt engedni a románoknak is. Legfeljebb a késő bánat "eb gondolatot" szül. Jézusra vonatkozó tanulmányomat annak idején megküldtem tudósoknak, papoknak, egy részét más lapokban és a NAPJAINK-ban is olvashatták, de egy sem válaszolt, mert egyrészt nem vagyok "céhbeli" tudós, másrészt adataimat, érveimet csak tagadni lehet, de megcáfolni nem.

1975
DR. MIHÁLY FERENC

http://www.angelfire.com/realm3/hmult/IIvh/kialto.htm#r0021

Megnyitva 3812 alkalommal
A rovat további cikkei: « Magyar vallás Kiáltónak szava »

Hozzászólás   

#7 belgium/Andennenagy lajos 2018-03-30 12:07
csak egyet (rengeteg lehetne) ;

mi önmagunkat sok évezred óta a KM oslakosainak tartjuk (sokan) ... és ennek ellenére semmit nem teszünk abban, hogy nyelvünket ott kövessük a multban. Itt ezen értekezés vége felé
Ferenc úr nevetségessé próbálja tenni az oláhokat Kolozsvár régi neve, ill. ennek használata miatt (Napoca/Napoka). Ezek megpróbálják kisajátani a
dákokat, mint oseiket. Es ok számunkra a nevetségesek !! Hát nem !!! Mi vagyunk azok !!! Mi semmit sem teszünk arra, azért, hogy egy kis vizsgálódást tegyünk arra, hogy milyen nyelvük volt
ezen "dákok"-nak ? Nem magyar volt ez ?!

az említett és kárhoztatott Kolozsvár osi nevével kapcsolatosan ;
tudjuk, hogy oseink nagy nap-hold-tisztelok voltak. Ezek nevét rengeteg szavunkban megtalálhatjuk.
Na ha Erdély közepén egy helységet egy Napocska-nak neveztük volna (feltételezve azt, hogy ott a magyar nyelv 'uralkodott'), az hogyan kerülhetett elo késobb a latinon keresztül ? Szerintem nagy a lehetosége annak, hogy ez épp ezen Napoca szó ...
persze én nem vagyok referencia ebben ...

viszont vannak kimondottan nyelvészek. Az egyikük pl-ul azt állítja (M. Alinei), hogy az etruszkok magyar nyelvuek voltak amikor az
itáliai félsziget észak-nyugati részébe letelepedtek.
Ha ez igaz, akkor ezek egy olyan vidékrol jöhettek, ahol magyarul beszéltek (észak-Balkán, KM ...)
ha a nyelvünk 3200 éve még ott volt, akkor nagy a valószínusége annak, hogy akiket a történelem pannonoknak, vagy dákoknak nevez, azok magyarok voltak. De ezt, ezeket nem nekem, egy '[censored]gyereknek', hanem az okosoknak kellene
megvizsgálnia ...
viszont mi még arra sem vagyunk képesek, hogy az egy jó 1100 éve (közvetlen az ún. honfoglalás elott) sem tudjuk azonosítani elodjeinket. Azt, hogy kik voltak akkor a magyarok ? A bejövok, vagy a befogadók ?

szeretettel, L
#6 Lovilona 2011-12-16 13:27
Nagyon örülök neki, hogy ez az írás megjelent a honlapon. Erről beszélnünk kell, hiszen mindaddig nem lehet magyar jövőnk, amíg meg nem ismerjük a valós múltunk, a gyökereink, azt az életet adó gyökeret, ami nélkül nincs jövő, nincs élet, ami nélkül a legkisebb szellő elfújhat bennünket örökre.
Hogy ,,tűzzel-vassal'' irtották ősi vallásunk bizonyítékait, ne csodálkozzunk rajta, azok tették, akik a Bibliából száműzték Jézus tanításait, aki csupán Egyetlen Törvényt, Parancsolatot hirdetett, a Szeretet Törvényét. Ez a Törvény volt őseink vallása - vállalása - a szelíd szeretet vallása, amivel nem ,,hivalkodtak'', nem foglalták írásba, nem vésték kőtáblákra, hanem a mindennapjaikban élték azt, hiszen az Élet, csak az életet adó törvény alapján létezhet.

Hogy milyen származású volt Jézus, szerintem lényegtelen, hiszen Ő minden ember tanítójaként jött le közénk. Hogy magunkénak valljuk? Természetes, hiszen mit mondott Jézus az utolsó vacsorán, ,,...ez az én testem,...ez az én vérem..'' Tehát ki Ő nekünk? A TEST-VÉRÜNK. Mely nyelv tudja még ezt így értelmezni? Ő azt tanította nekünk, hogy Atyja nem a bosszúállás, hanem a megtartó szeretet Istene.

Hogy más népek lopkodják a mi ősi kultúránk? Adná a Teremtő, hogy lélekben valamikor magukénak is vallják, hiszen ez volna a küldetésünk, vállalásunk, ,,vallásunk'', hogy eljuttassuk mindenkihez a szelíd szeretetet.

Szerény véleményem szerint, Szent István, azzal, hogy a Szent Koronát Nagyboldogasszonyunknak ajánlotta fel, hatalmas jelentőségű dolgot tett. Örökre megtartotta nekünk azt a női minőséget, amit a Szentháromságból - Atya, Anya, Fiú, a szentlélek által - száműztek.
-1 #5 Zoli 2011-12-15 13:17
Idézet - anikogyorgyi:
Kedves Leszerelt, légy kedves megírni nekem, kik voltak az "igriciek", nagyon szeretném tudni.
...


egy kis toldalék a honlapunkról:
Igric:

Szertartások, ünnepek alatt „hegedölt", hogy az e hangokra megjelenő, erősödő segítő erőket hívja, segítse.
Forrás´: magyarmegmaradasert.hu/.../...

előforduló vád, hogy a táltos, harsány vagy igric, betűvetésre és régi mondákra oktatja a fiatalságot.
Forrás: magyarmegmaradasert.hu/.../2851-t%C3%A1ltossors-a-magyar-birodalomban
#4 anikogyorgyi 2011-11-23 20:13
Idézet - leszerelt:
Kedves Anikó,

Sajnos, nem tudom mit jelent az "igric" szó. Mindennapi használatban - itt is -, úgy tudom, hogy az igricek regősök, monda-mesélők, monda-éneklők, dalnokok, latin-gyökű nyelvterületeken trubadúr-ok lehettek, de ez a szó máshol kikiáltót, meghirdetőt, bemondót (is) jelent.


Kedves Leszerelt,
Köszönöm szépen a választ.
#3 leszerelt 2011-11-23 15:51
Kedves Anikó,

Sajnos, nem tudom mit jelent az "igric" szó. Mindennapi használatban - itt is -, úgy tudom, hogy az igricek regősök, monda-mesélők, monda-éneklők, dalnokok, latin-gyökű nyelvterületeken trubadúr-ok lehettek, de ez a szó máshol kikiáltót, meghirdetőt, bemondót (is) jelent.
#2 anikogyorgyi 2011-11-23 08:52
Többször előfordult, hogy akkor szűnik meg a net kapcsolat, mikor ide írok kommentet, biztos véletlen ...
#1 anikogyorgyi 2011-11-23 08:45
Kedves Leszerelt, légy kedves megírni nekem, kik voltak az "igriciek", nagyon szeretném tudni.

Tartalmas reggel lett ezzel az írással, miközben meleget varázsolok a családi fészekbe :-) Nem is tudom, eddig hogy kerülte el a figyelmem, na tanulni kell még az oldal használatát ...

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások