Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Cs2020Sep24

2009. November 04., Szerda 03:21

A kereszt ige, az ige kereszt

Írta:  Őszkatona
Értékelés:
(5 szavazat)
Be szeretném vetni vitára a "kereszt" "köreszt" "köröszt" szó eredetét. Nem tudom hogy ezt a szót már értékelte-e valaki "műveltető igének", de ha esetleg még nem, azt indítványozom hogy a most főnévként használt "kereszt" szó eredetileg egy ige volt. Jó lenne ha ehhez egy hiteles szakértő - például, Tomory Zsuzsi - hozzászólna.

Kezdjük az "E" és az "Ö" betű és hang kutatásával. Először is nézzük meg a rovásírás "E" és "Ö" betű közötti hasonlóságot. Ez a két (rovásírásban aránylag bonyolult) betű majdhogynem azonos. Az egyetlen különbség az "E" és az "Ö" között az "Ö" betű aljáról fölfelé kanyarodó kis farok.

Másodszor, a velünk rokon galatiai kelta (most, gall vagy gallus) nép utódja a későbbi latin "E" betűt sokszor "Ö" hangban ejti ki. Ezt a szokást a későbbi bevándorló frankok is átvették, és ma a francia nyelvben az "E" betű sokszor "Ö" hangzású (pl. "je", "ce", [én, ez] kiejtése "zsö", "szö".

Harmadszor, a magyar nyelvben a Nyugateurópai hatás - általában, de a rovásírás elpusztítása és a latin ábécé beiktatása, különlegesen - elhomályosította az "E" és az "Ö" betű között lévő logikus különbséget. Ez a különbség ma már nagy részben el is tűnt az Alföldiek által "pesti mekegésnek" nevezett beszédben, amelyben az "Ö" betűt és hangot "E" betűvel írjuk és "E" hangban ejtjük ki.

Ezek a tényezők arra kényszerítenek bennünket hogy egy "E" vagy "Ö" betűt tartalmazó szó értelmezésekor nézzük meg a szó értelmét e betűk fölcserélésével. A gyökér szavakban a szó értelme általában ugyanaz (pl. "csöpp, csepp", "föl, fel", "kör, ker", "mög, meg", "röp, rep", stb.) - habár ma már ez nem minden esetben mondható (pl. "szög", szeg").

Ha most föltételezzük hogy a "kör, ker" egy gyökér szó, akkor az ebből a gyökérből származó ma "kereszt" szó régebben "köreszt" vagy "köröszt" is lehetett. Tehát aki a "kereszt" szó értelmét kutatja, jól teszi ha a "köreszt" és a "köröszt" eredetét is megvizsgálja.

A legrégebbi nyelvtan könyv ami rendelkezésemre áll az egy 1861-ben Nagyváradon, Nogáll János, váradi kanonok és isk. főfelügyelő, név alatt, kiadott Magyar Nyelvtan, Született Magyarok Számára című tankönyv. E könyv 45. oldalán azt olvassuk hogy:

"Ezen középígék [rag+ad, vig+ad, szak+ad, szenv+ed, eng+ed, terj+ed, stb.] míveltetőkké úgy vállnak, ha az "ad, ed" "aszt-, eszt"-re fordul; ragaszt, vigaszt(al), engeszt(el)."

A nyelvézékenység serkentése érdekében, most nézzünk meg még néhány szót amelyek, a fönti szabály szerint, gyökér szavakból műveltető igévé vállnak: aggaszt, áraszt, ereszt, ébreszt, éleszt, fagyaszt, fogyaszt, forraszt, halaszt, keleszt, növeszt, ömleszt, porlaszt, repeszt, sorvaszt, süllyeszt, terjeszt, ugraszt, virraszt. Mindegyikük egy műveltető ige. Most pedig próbáljuk meg a "kör" szót egy ilyen műveltető igére átalakítani a fönti szabály szerint. A "kör+ed" szót ma már nem ismerjük (én legalább is nem ismerem) viszont a "kör+eszt" egy értelmes műveltető ige, függetlenül attól hogy általános használatban van-e vagy nem egy megadott korban. A fönti nyelvézékenység serkentésével érzékelhetjük a "köreszt" szó műveltető ige értelmét, például, a téli napforduló ünnep szertartásai szerinti Kerecseny sólyom fiókák "nap-kör"-be ("Isten-kör"-be) való beavatását, azaz, a fiókák egy "kör-repültetését" vagy, egyszerűen, "köreszt"-ését.

Ezt az indítványt egyesek avval cáfolják meg hogy a fölsorolt példák mindegyike egy ige jellegű gyökér szó amit az "aszt, eszt" rag az "okoz", "tesz", vagy hasonló segítő ige alakít át műveltető ige fogalomra. Szerintük a fölsorolt példák eképpen értelmezhetőek:

ragaszt ragadást okoz (pl. ragot tesz hozzá)
vigaszt(al) vígságot okoz
engeszt(el) engedést okoz
aggaszt aggodalmat okoz
áraszt árt (áradást) okoz
ereszt er(redés)t okoz
éleszt életet okoz
ébreszt éberséget okoz
fagyaszt (meg)fagyást okoz
fogyaszt fogyást okoz
forraszt (össze)forrást okoz
halaszt (ideiglenes) halált okoz
növeszt növést okoz
ömleszt ömlést okoz
porlaszt porrá tesz
sorvaszt sorvot (sorvadást) okoz
süllyeszt süllyedést okoz
terjeszt terjedelmessé tesz
ugraszt ugróvá tesz
virraszt virradatig éberséget okoz (ébren marad)

Mivel hogy a "kör" nem egy ige jellegű gyökér szó, érvelik, a "köreszt, kereszt" szó sem lehet egy műveltető ige.

Evvel az érveléssel viszont legalább két gond van. Az egyik az hogy a példákban fölsorolt gyökér szavak nem mindegyike ige jellegű. Ezen műveltető igék listáján van főnév, (pl. ár, por), melléknév képző (pl. vig, éber) stb., úgymint több jellegű (pl. rag, fagy) gyökér szó is. A másik pedig az hogy az említett műveltető ige, "okoz", "tesz", stb., nem a gyökér szót magát alakítja át, hanem a gyökér szóból alakított főnevet: rag(adás), vígság, engedés, aggodalom, ár, ér, éberség, élet, fagyás, fogyás, forrás, halál, növés, ömlés, por, sorva(dás), süllyedés, terjedelem, tör(edék), ugró, virradat. Ezek mind - mondhatni - fölösleges főnevek. Az "aszt, eszt" rag pont arra való hogy bármelyik gyökér szóból műveltető igét lehessen alakítani anélkül hogy azt átmenetileg át keljen alakítani főnévre amiből majd egy segítő ige (okoz, tesz, stb.) kihozza a műveltető ige értelmet. Természetesen, nincs minden korban használatban minden egyes gyökér szónak egy műveltető ige alakja, de ezt az átalakítást a szabály megengedi. Eszerint a "kör" gyökér szó a "kört okoz" kifejezésben nagyon is lehet a gyökér szó a "köreszt, kereszt" műveltető igében.

A fönti példákban látjuk hogy a műveltető igében a gyökér szó azonos a főnévben megőrzött gyökér szóval (pl. "ár, ár-aszt, ár(adás)", "él, él-eszt, él-et"). Ha a "kör" szó nem kivételes - és semmi sem indokolja hogy az lenne - akkor a "kört okoz" kifejezésben a "kör" főnév - ami egyben a gyökér szó is - azonos a "köreszt" műveltető igében a "kör" gyökér szóval. Tehát bátran mondhatjuk hogy a "köreszt" szó a "kör" gyökér szóból átalakult, "kört okoz" értelmű műveltető ige.

Így, például, esetleg érthető "Keresztelő" Szent János szertartása amikor Jézust, mint embert, beavatja a mi "Istenünk körébe", azaz, "köreszt"-i, ugyanabban az értelemben mint az "ébreszt" műveltető igével "ébreszt"-ünk valakit. A "vigaszt(al)", "engeszt(el)" műveltető igék pedig példázzák a régebben érthető de ma már érthetetlennek nyilvánított "vigaszt, engeszt" szavakat, melyeket az "al, el" rag (fölöslegesen) másodszor is megpróbál műveltető igére átalakítani. (Ez a fölösleges kétszeres jelzés hasonlít az "aztat, eztet, őtet" hibás nyelvszokáshoz.) Ha ez mind tartható, akkor a hibás nyelv logika felelős a "kereszt(el) és a kereszt(el)ő" szavak képtelenségéért.

Tehát ha a "kereszt" szót "körülrepültetjük" a magyar nyelv-történelem fölött, előbb utóbb hazatér kiindulási pontjára, azaz, Istent jelképező "kör" gyökerére.

Érdeklődéssel várom a szakvéleményeket.

Hazafias szeretettel
Őszkatona

 

Eltárolt hozzászólások

 

Szerkesztő jegyzete, 2013.03.22

A rovás "E" és "Ö" betű Magyar Adorján rovás-jelkészletében hasonlít egymásra. A mai UTF-8 szabvány által már elfogadott és ISO szabványosításra váró Forrai Sándor féle székely-magyar rovás-jelkészletében e két betű nem hasonlít egymásra.

rovasISO

ISO N4268, 12. o.

Megjelent: 3447 alkalommal Utoljára frissítve: 2013. Március 22., Péntek 06:59

Hozzászólások  

 
leszerelt
#15 Új függelékleszerelt 2013-03-22 07:17
Lásd az "E" és "Ö" betű hasonlósága tisztázását a "Szerkesztő jegyzete 2013.03.22" alatt.
Idézet
 
 
leszerelt
#14 leszerelt 2012-02-12 17:22
Idézet - -jiw:
Leszereltnek:
Az "L" duplázása róvásban...

Köszönöm; ésszerűnek tűnik a "L" duplázására.
Idézet
 
 
-jiw
#13 -jiw 2012-02-09 11:10
Egy rövidke magyarázat a kör, az isten és a kereszt összefüggésére:

Genézis első könyv első részének 4. szakasza:
" És látá Isten, hogy jó a világosság ..."
Tekintsük a róvás "Ly" jelét, ami eredetileg egy kör, benne egy pont. A világ teremtését eleim úgy magyarázták, hogy: "...Kezdetben vala az EGY ..., benne minden, ezért EGY vala a Mindenség ... EGY maga-körül tekinte lentről felfelé, s amit belátott, az lett a teremtett világ. ... "
Ha a teremtett világot, a gömb vetületét ábrázolja a kör, közepén a teremtővel, és a körbeforduló emelkedő tekintetet ábrázoló felfutó spirál vetülete (a csigavonal) az eredeti róvás "ó", akkor az idézett 4. szakasz a róvás "Ly" + "ó" = Lyó, mint gyök, a teremtett világ róvás ligatúrája. Vagyis a biblia azt akarja mondani, hogy: "És Isten látá, hogy a (teremtett világ) jó ...".
Ezt azonban csak az tudja kiolvasni a latin betűs szövegből, aki tudja, melyik gyök milyen jelentéstartalmat hordoz, továbbá tudja, hogy a fordítás arámi, ógörög, latin átírások(!) nem tudják visszaadni a teljes jelentéstartalmat. Mert a Teremtés történetét hallomásból, saját fantáziájukkal kiegészítve, vagy inkább csonkítva vették át.
A kereszt gyök jelentéstartalma is kiolvasható a róvásból. Induljunk ki abból, hogy a Teremtő tekintete a teremtett világ középpontjából lentről felfelé emelkedett. Ha a tekintet kiindulási pontját összekötjük a felső határponttal, akkor egy tengelyt határoztunk meg (TEN),
Ha most a teremtett ó-világ legnagyobb kiterjedését nézzük, az éppen a TENgely közepén áthaladó egyenes lesz, ami a teremtett világ gömbje felülnézeti körének az átmérője. A tengely és az imént leírt körátmérő bármilyen térbeli forgatásával a teremtett világ bejárható, de a térbeli test (a gömb és a két tengely) vetülete mindig egy körbe beleírt kereszt lesz. A KÖR-ŐS-TEN. Köznyelvre fordítva az Öreg-Östen (tudva, hogy az "ó" jelentéstartalma öreg, vén, időtlen).

-jiw
Idézet
 
 
-jiw
#12 -jiw 2012-02-09 10:21
Leszereltnek:
Az "L" duplázása róvásban a jobb láb közepére, a szárra merőlegesen jobbra felhúzott rövidke szár. Sajnos a 852-es interpreterrel nem tudom ide rajzolni, de nagyjából így nézne ki " /\- ". A két balra lefutó szárat oda kell képzelni, továbbá a jobbra felfutó száracska merőleges a jobb oldali szárra.
-jiw
Idézet
 
 
Laci
#11 Laci 2012-02-07 10:20
Idézet:
A jelenlegi hatalomnak sem a pénz , és főleg nem az energia hordozók a lényeg mégha sokszor erre is hivatkoznak , ezek csak eszközök számukra


Mindezek csupán eszközök az emberiség rabszolgasorban való tartására.
Idézet
 
 
Laci
#10 Laci 2012-02-07 09:43
Szia Merkurius!

Állításom igazolására csak arra kívánok utalni, hogy vajon a mai világ nem a pénzről, az anyagi hatalomról szól-e? Mert ha ebben egyetértünk, (nem muszáj!) akkor azt mondom, ez volt a cél is! Ha egyetértünk abban, hogy az ismert és tanított történelem a mások munkáján való élősködés története, akkor miért alakult volna és hogyan maradhatott fenn egy olyan szervezet, amelynek a céljai nem illeszkedtek ebbe a törekvésbe? Ha az eretneküldözéseket megnézzük, azok pont az egyéni üdvözülés lehetőségét tanító közösségek ellen folytak. Márpedig az egyéni boldogulás nem választható el anyagi és szellemi összetevőre. A kereszténység pont ezt az elválasztást tette meg, ezzel a túlvilági üdvözülést ígérve a földi rabszolgaságért cserébe.
A kereszténység jelenkori válsága pedig pont arról mesél, hogy küldetését teljesítette, tovább már nincs rá szükség.
Idézet
 
 
Merkurius
#9 Merkurius 2012-02-07 08:11
Szia Laci .
Örülök , hogy ilyen jól egyet értünk a dolgokban ,
Egy dolog viszont van az írásodban amit én másképp , éppen fordítva látok .

""Az egyház a világi hatalom megszerzésének érdekében szerveződött és eszközül a lelki hatalom megszerzését használta fel.""

Szerintem az egyház bizony az emberi lélek és ezen keresztül a földön az Isten fölötti hatalom megszerzése miatt lett létrehozva .A világi hatalom megszerzése ahogy Te írod az csak egy eszköz megszerzése ehhez .
A jelenlegi hatalomnak sem a pénz , és főleg nem az energia hordozók a lényeg mégha sokszor erre is hivatkoznak , ezek csak eszközök számukra .
Ugyanugy mint az emberiség bármilyen térü megosztása és egymás ellen hangolása .
Idézet
 
 
Laci
#8 Laci 2012-02-07 00:07
Idézet:
A legfontosabb amit tudni kell Istenről , hogy mindenki csak saját magán keresztül juthat el hozzá ,
És amint mindannyian magunkban hordjuk édesapánk és édesanyánk génjeit, úgy hordjuk magunkban szerető mennyei Atyánk és Boldogasszony Anyánk jóságát, szeretetét és szeretetre való képességét, teremtő erejüket. Ezek a képességek veszélyesek bizonyos szempontból.

Az egyház a világi hatalom megszerzésének érdekében szerveződött és eszközül a lelki hatalom megszerzését használta fel. Ennek keretében cserélte ki tudatunkban mennyei szüleinket a saját céljainak megfelelő szellemi létezőre, aki azonos a júdaizmus istenével, JHV-vel. A júdaizmusról, illetve szent könyvéről a TORAH-ról azt írja Cser Ferenc a Benjámin, avagy a jobbkezeseké a világ című kéziratában, hogy

Idézet:
A Tórah, a Biblia Mózesnek tulajdonított könyvei, Józsué könyve nem születhetett meg korábban, mint Izrael asszír megszállása. A Mózes és Józsué könyveiben szereplő események és nevek más, korábbi forrásból kerültek oda, azok a források logikailag – és lehet, hogy keletkezésük idejét tekintve is – mindenképpen megelőzték Mózes könyveit (Sámuel könyve, Bírák könyve, Királyok könyve), amiből az következik, hogy a mózesi könyvek már egy kialakult hitrendszer érdekében, utólag és tudatosan szerkesztve születtek meg – (legkorábban Jeremiás korában, azaz a Kr.e. VII. század végén, vagy még később).
A könyvek történelmileg nem hitelesek, mondanivalójuk egy új hitrendszer kialakítását szolgálta.


Tehát a júdaizmus egy mesterségesen létrehozott hitrendszer, amelynek istenét átmentették a Jézus tanításai köré szervezett, szellem-hatalmi szervezetnek, a kereszténységnek a hitvilágába.

A katolikus egyház szellemi irányításának titkát itt kell keresni. Ahogy politikusaink idegen hatalmak érdekeit szolgálják, úgy az egyház szellemi irányítása is idegen érdekek alá van rendelve.
Idézet
 
 
Merkurius
#7 Merkurius 2012-02-06 23:32
Egy kicsit más megközelítésben az áldás hatásáról , ahogy én látom .

Én sem tudom biztosan , hogy mikortól kik terjesztették el ezt a szót ilyen értelemben .Az viszont biztos, hogy a katolikus egyház használja, használta a legtöbbet , így gyanítom, hogy ők állnak mögötte.. Az pedig biztos , hogy ők semmit olyat nem tesznek amely nem az ő érdeküket szolgálná .A majdnem kétévezred (kb.1700 év)alatt azt lehet mondani végig (áldották)szinte az egész földet , és mi maradt utánuk ?

Egy kicsit írok róla, hogy én , hogy , miben látom a katolikus egyház szerepét,, ezt elsősorban nem olvasmányaimra , sokkal inkább saját tapasztalataimra alapozom .
Az egyháznak olyan értelemben , hogy Jézus tanításait vitte volna tovább semmi köze Jézushoz .Amiben köze van hozzá , hogy az egyházat alapítók ill. elődeik ölték meg őt .Az irányítása olyan szellemi lény irányítása alatt van (ő az a bünre csábító , haragvó , majd büntető "isten")aki akár több évszázadra előre is tudott tervezni , nagyrészt ez az oka, hogy az emberek nehezen látják át az összefüggéseket . Egyébként ez vonatkzik a Magyarok ellen folytatott tudatos támadásaira is.
Célja nem az emberek Istenhez közelítése, hanem éppen a tőle való eltávolítása .Ezt persze nyíltan nem vállalhatja föl ezért sumák alattomos módszerekhez nyúlt az emberek félrevezetése érdekében.A legfontosabb amit tudni kell Istenről , hogy mindenki csak saját magán keresztül juthat el hozzá , Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ehhez nem lehet elfogadni segítséget mástól .De az aki azt mondja , hogy csak rajtam keresztül kerülhetsz kapcsolatba vele , esetleg , hogy majd én közvetítek közte és közted az mind hazug , félrevezető .
Ami tőle (az egyháztól) jön azt olyan szemmel kell nézni , hogy ezt a célt szolgálja , és ha valaki már átlátja tevékenységét könnyen össze lehet rakni a dolgokat .

Amivel leginkább fogva tudják tartani az embereket az bennük keltett Istentől való félelem .Mert sajnos az emberek , főleg a hivő emberek nagyrésze úgy tudja , vagyis azt hitetik el vele , hogyha az egyháznak mond ellent akkor Istennek , és Jézus szavainak mond ellent .Holott ez egyáltalán nem így van .Jézus szavait amiről tanítanak eléggé megválogatták , más értelmet adtak neki vagy esetleg még olyat is arnak amit ő talán soha nem mondott, viszont fontos dolgokat meg elhallgatnak.. Istenről meg ezen a téren elég annyit tudni , hogy Ő soha nem ölne , öletne meg egy embert sem , az érdekeiért és így ezt a nevében , vagy a nevéért sem lehet megtenni.Hiszen az olyan mintha éppen saját maga egy részének az életét venné el.Az egyház "kezéhez"pedig akárhogy is bályolognak és jó pofiznak most bizony nagyon sok millió ember vére tapad .
Idézet
 
 
leszerelt
#6 leszerelt 2012-02-06 19:25
Az áld, áldás, áldomás, áldott szavakra jó lenne példát találni régi írásokban. Ha óvatosan is, de merem föltételezem, hogy gyökük az áll ige valamelyik értelme, pl. helytáll, kitart (a Magyar nyelv értelmező szótár 1966-os kiadása szerint az áll igének 44 értelme van). Isten álld meg a magyard... tarts ki a magyar mellett? Egy másik értelme a helyzetbe, állapotba kerülés, pl. rááll. Föltételezhető, hogy az áldott állapot kifejezésben az állapot szó fölösleges, mert ebben az értelemben áldott már magába foglalja az állapotba került-et, azaz, az álldott-ságot. Régebben a leendő kisanya helyzetét, állapotát, áldott-nak (álldott-nak) mondták, s nem áldott (álldott) állapotos-nak (és semmiképp sem durva, proletár, állapotos-nak).

Vajon, hogyan rövidítették le a dupla L-t (LL) a magyar (rovás) betűkkel?... ha lerövidítették. Hozzáadtak talán a három balra, lefelé rótt lábhoz egy negyediket, amit később a latinosító papok egyszerű L betűnek olvastak? Hol vagytok, szakértők? Klárika itt vagy?
Idézet
 
 
Laci
#5 Laci 2012-02-06 12:37
Aztán itt van még az "áldott a Te méhednek gyümölcse" az Üdvözlégy Mária kezdetű imában. Ha nyelvújítás utáni az áld szó, akkor hogy hangzott előtte az imának ezen része? Mert az ellentétes értelmezést, a rejtett jelentést el tudom képzelni (bár rossz az aki rosszra gondol), de akkor az átértelmezés korábban kellett hogy megtörténjen, mint a reformkorban.
Szóval, vannak még kérdések.
Idézet
 
 
Laci
#4 Laci 2012-02-06 12:22
Köszönjük Őszkatona a nyelvtörténelmi fejtágítást! Jó ezeket tudni.

Merkurius hsz-éhez:
Bár az okfejtés következetesnek látszik, azért utánanéztem, mit lehet tudni az áld szavunkról. A wikipédia az alábbit írja előljáróban:

Az áldás szó az áldomás és áldozat szavakkal együtt az áld igéből származik, amely a régi magyar nyelvben a „megáld” és „dicsér” jelentések mellett az „áldozatot bemutat” értelemmel is bírt. A mai magyar nyelvhasználat ugyanakkor az utóbbi jelentésre az -oz képzős áldoz származékigét foglalta le. Az áld ige Budenz József szerint az átok (átko-) szóval közös gyökből ered, és eredetileg csak „hangos, hatásos, nyomatékos mondást” jelentett. Ebből Budenz szerint a „áldozatot bemutat” jelentés az „áldozati adományt felajánló imádság” révén fejlődött ki. A ma majdnem kizárólagos „megáld” („az istenség kegyelmét biztosító vagy lekérő imádságot mond valakire”) jelentés a „hangosan, nyomatékosan beszél” alapfogalomhoz szintén elég közel áll.

- Tehát Budenz József, aki nem volt kimondottan a barátunk, származtatja az átok igéből. Aztán jó volna azt is tudni, hogy őseleink a viselős állapotú nőkre mikortól használták az áldott állapotú megnevezést? Mert nem hinném, hogy átoknak tekintették volna a gyermekvárás állapotát. Persze, az álságos jelzőből való származtatás nem azonos a budenzi tétellel.

Egyébként Merkurius gondolatmenete következetes abból a szempontból is, hogy a Himnuszban szereplő isten nem a magyarok istene. Összevág ez azzal a ténnyel is, hogy reformkori nagyjaink szabadkőművesek voltak, ezért a reformkor szellemi áramlatait nyugodtan tekinthetjük szabadkőműves ihletettségűnek. Nem mond ennek ellent sem a Himnusz szövege, sem pedig a nyelvújítás ténye, amikor ősi szavainkat a modernizálás jegyében fosztották meg eredeti értelmüktől, zavarták össze jelentésüket, ítélték feledésre őket.

Mi pedig buzgó imádsággal fordulunk egy idegen isten felé és nem értjük, miért nem azt kapjuk, amit várunk.
Idézet
 
 
Merkurius
#3 Merkurius 2012-02-06 09:32
Sziasztok .

Jó a szavak felsorolása,de egy szerintem nagyon lényeges kimaradt belőle.Tudom , ezt az emberekbe "rögzített pozitiv" jelentése miatt sokan nem fogadják el .

Áld = ál-lá tesz , vagyis mivel az ál jelentése hamis , nem igazi , ezért az áld jelentése hamissá , nem igazivá tesz .
Az áldd két "d"-vel , mint ahogy a himnuszunkban is van ennek csak a felszólító változata .Vagyis tedd hamissá , igaztalanná te is .
Ezzel éppen azok akik ezt kérik szólítják fel "istent", hogy tegye őket is hamissá .
Persze az már más kérdés, hogy a himnuszban nem a valódi teremtő Isten szerepel , mivel azok a tulajdonságok amelyekről ott szó van nem az ő , hanem más , mások által "istennek "nevezett lény tulajdonságai .

"Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgô fellegedben,"

Igaz a bünöket nem sorolja , de nem is ez a lényeg , számukra elég csak a büntudat keltés .
Ha valaki tísztában van Isten valós tulajdonságaival akkor tudja, hogy ezek nem az övéi .Viszont talán van akinek ismerős egy más istennek nevezett lény tulajdonságai .Pl. bünre csábító , haragvó , majd büntető , no a himnuszban erről van szó .Az emberek pedig miközben azt hiszik , hogy ők a "nagy Magyarok" mert szívesen és sokszor éneklik a himnuszt , közben éppen ennek az "istennek"a hamisítását kérik magukra .Utána meg persze csodálkoznak , mikor megkapják amit kértek , hogy miért élnek ilyen szar helyzetben .
Idézet
 
 
mehecske
#2 mehecske 2012-02-05 12:55
ige iga----- csinal valamit
Idézet
 
 
mehecske
#1 mehecske 2012-02-05 12:53
a kereszt az iga az iga a kereszt :sad:
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.6%Austria 1.3%
Romania 5.2%Canada 1.1%
United States 4.1%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Norway 1.3%Poland 0.1%

Today: 8
This Week: 2127
Last Week: 4572
This Month: 14061
Last Month: 17360
Total: 2475081

Belépés