20240526
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2012 október 24, szerda

Megalakult az Érpataki Modell Országos Hálózata

Szerző: dr. Orosz Mihály Zoltán

Az Érpataki Modell elvrendszere és módszertana a biztonságos s élhető település megteremtése vonatkozásában a gyakorlat által bizonyítottan hatékony, pozitív gyümölcsöket termő módon közösségrendező, a rendszerváltoztatással bevezetett neo-liberális ideológia hegemonisztikus elterjesztése által megteremtett társadalmi káosznak és emberi züllöttségnek, a konzervált mélyszegénységnek (pontosabban: mélyigénytelenségnek) és az elmélyített gettósítási folyamatoknak tartós és maradandó felszámolására képes mindenféle több száz milliós integrációs "felzárkóztatási” támogatások és a "liberális” "szakemberek” 10-50 milliós tanulmányainak igénybevétele nélkül.

erpatak_halozatAz eredmények a kételkedők számára a helyszínen bármikor megtekinthetők, módszerei nyilvánosak és bármelyik településen településmérettől függetlenül eredményesen alkalmazhatók.

Szükség van azonban minden településen minimum egy rátermett, a közérdek irányába elkötelezett, harcias szellemű, áldozatkész emberre, aki bátran – akár egyedül is a szükséges konfliktusokat felvállalva – el meri kezdeni a küzdelmet a település rombolását végző személyek és tevékenységek ellen, a munkájukat nem végző hatóságokkal, a bűnpártoló köztisztviselőkkel szemben. Szerencsére egyre több ilyen frontharcos találkozott már az Érpataki Modellel valamelyik nyílt napon, vagy a saját településén szervezett ismeretterjesztő előadáson, és önállóan (vagy baráti társasága segítségével) megkezdte a küzdelmet a helyi közösség érdekében a rend és az igazság jegyében saját településén. Ezen frontharcosok harcaihoz kívánunk segítséget nyújtani és ezen harcokat kívánjuk győzelemre juttatni.

Az Érpataki Modell Országos Hálózata az eddig felállított bázisok (Miskolc, Konyár, Sajóbábony, Nemti, Gyöngyös, Jászberény, Hajdúdorog) mellé várja új tagjait, akik közjogi frontharcosként a tettek mezejére lépve a negatív, romboló folyamatokkal szembe kívánnak szállni. Ezen frontharcos-jelölt lehet egy helyi lakos, egy civil szervezet képviselője, egy képviselő-testületi tag, vagy akár a polgármester. Az Érpataki Modell Országos Hálózata neki(k) elméleti és közjogi ismereteket, erkölcsi, spirituális, jogi támogatást, valamint gyakorlati-módszertani segítséget nyújt. (Hordószónokok, szájkarate mesterek, klaviatúra betyárok, megmondó emberek, karrierista törtetők és népszerűség halászok jelentkezését nem várjuk, ugyanis a települések problémáinak gyógyításához szisztematikus, kitartó és személytelen aktivitással, önzetlenül s áldozatkészen végzett mindennapi munkára van szükség a pozícióhajhász torzsalkodások helyett.)

Fontos feladatunknak tekintjük a rendeltetésszerű jogalkalmazás kikényszerítését az állami hatóságoktól (a jegyzőktől, a szabálysértési, a gyámügyi előadóktól, a gyermekjóléti szolgálatoktól, a rendőrségtől, az ügyészségtől, a bíróságtól) ugyanis ezen állami hatóságoknál közpénzen alkalmazott köztisztviselők mulasztásainak, dolgozni nem akarásának, joggal való visszaéléseinek, törvénysértéseinek, és a törvénysértéseik kontroll nélküliségének a következményei és eredői azok a közállapotok, melyek egyre elviselhetetlenebbé teszik az általuk cserbenhagyott országépítő és jogkövető lakosság mindennapjait. Ezen feladatunk teljesítését a konkrét államhatalmi jogsértések összegyűjtésével, az adott törvénysértések kivizsgáltatásával, a jogsértő köztisztviselők feljelentésével és felelősségre vonatásával, az elutasított feljelentések megfellebbezésével, a mulasztásos törvénysértések, a jogsértő látszat-intézkedések és a bűnpártoló eljárások nagyvonalú elnézését nem tűrő, kompromisszumot nem ismerő felülvizsgálatával és a felülvizsgálatok nyomon követésével kívánjuk teljesíteni.

Kiemelt szerepet szánunk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) (és az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett 1989 évi nemzetközi gyermekjogi egyezmény) előírásai betartatásának, ugyanis ha ezen törvények előírásai 1997 óta betartatásra kerültek volna és a jegyzői-, gyámügyi hatóságok, védőnői-, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok az anarcho-liberális ideológia társadalomzüllesztő és törvénysértő jogértelmezésének követése helyett bűnpártoló módon nem asszisztáltak volna a bűncselekmény szintű szülői gyermekveszélyeztetések elnézése mellett, hanem helyette fejüket nem homokba dugva, hanem sarkukra állva a szülői törvényi kötelezettséget megkövetelték volna és a gyermek mindenek felett álló jogát érvényre juttatták volna a gyermekeket a nap 24 órája során folyamatosan veszélyeztető felelőtlen szülőkkel szemben, akkor ma nem lenne ennyi magatartás zavaros, fogyatékos, "hiperaktív", "kezelhetetlen" deviáns gyerek és nem kellene szembe nézne a magyar társadalomnak a különböző társadalmi katasztrófákkal fenyegető demográfiai problémákkal.

Ezen súlyos gyermekveszélyeztetési problémák felszámolása érdekében az Érpataki Modell Országos Hálózata létrehozza az Országos Gyermekvédelmi Szolgálatot, mely a Szent Imre program keretében kívánja előmozdítani a kiszolgáltatott és veszélyeztetett gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, mégpedig úgy, hogy a gyermeküket veszélyeztető szülők és a bűnpártoló módon a gyermekveszélyeztetésben közre működő védőnői-, gyermekjóléti szolgálatoktól, gyámügyi hatóságoktól és polgármesteri hivataloktól megköveteljük (és nyomon követjük) a törvények rendeltetésszerű alkalmazását és a gyermekek mindenek felett álló jogaiknak érvényesülését a jövő zálogát képező fiatal nemzedék egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének haladéktalan biztosítása érdekében.

Ha az egészséges fejlődés feltételrendszerét a születése pillanatától és a családi körülmények között nem biztosítják a szülők a megszületett gyerekek részére, akkor a veszélyeztető elhanyagolt családi környezetben olyan súlyos traumák, lelki megrázkódtatások és sokkhatások érhetik a kiszolgáltatott gyermeket, hogy ezen káros hatások egész életre kihatóan lelki sérültté teszik őket. Ezek megakadályozása az illetékes szerveknek már régóta törvényi kötelezettsége lett volna, de e helyett sokszor az illetékes szervek és hatóságok konfliktuskerülő látszatintézkedéseket tettek tekintet nélkül arra, hogy az ország-építő adófizető állampolgárokra milyen súlyos terheket raknak folyamatosan ezen hivatali visszaéléseik és bűnpártolásaik által. A szülői és a hatósági kötelezettségek sürgős betartatása mindannyiunk, a gyermekek, a szülők és a magyar társadalom elemi érdeke. A liberális szociálpolitika által megteremtett gyermeknemzésre alapozott megélhetési életforma (a szakirodalom szerint stratégiai gyermekszülés) csak a mélyszegénység konzerválását és mélyítését szolgálja.

Az Érpataki Modell Országos Hálózata kiemelt szerepet szán egy olyan gyakorlatban is működő és könnyen adaptálható cigánystratégia megalkotásra, mely azon irányelveket kívánja összefoglalni, amelyeket egy kvázi kanonizáció/sztenderdizáció értelmében szükségesek egy békés együttélés kialakításához és amelyek az együttélés normarendszereként alkalmazhatóak, a civilizált társadalom megalkotása vonatkozásában világosan definiálhatóak, a magyar és a cigány közösség számára közösen elfogadtathatóak és a renitensektől pedig kikényszeríthetőek.

Ennek megvalósítása érdekében az Érpataki Modell Országos Hálózata létrehozza az Országépítő Együttélés Cigánystratégiai Intézetet, ugyanis a magyarországi cigányságnak a közös országépítés révén egy sokkal méltóság telibb szerepet szánunk, mint amit a felforgató háttérhatalom és magyarországi ügynökhálózata szánt a cigányságnak Európában a mélyzüllöttség megteremtésével és konzerválásával valamint a beilleszkedés hiányának liberális jogvédelem általi fenntartásával.

A cigányság társadalomromboló részének

1.) mesterségesen lezüllesztett és törvényen kívüli létével,

2.) a család és a társadalom iránti felelősség- és öngondoskodás hiányával,

3.) a segélyváró inaktiv és passziv magatartásmód megteremtésével,

4.) a felzárkózás iránti saját aktív erőfeszítésének (igazságtalan segélyezési gyakorlat általi) elsorvasztásával kialakított „hátrányos helyzetének” okán a többségi társadalommal való erőltetett segélyezések általi eltartottság erőszakos követelése révén történő folyamatos társadalmi feszültségkeltés és gyűlölködés generálása teljesen méltatlan szerep a cigányság részére még akkor is, ha ezt a szerepet a média-manipuláció folyamatosan szítja és táplálja. A többségi társadalom ellen forduló (stratégiai-biológiai) fegyverként alkalmazott cigány közösségek ellenséges és gyűlölködő szerepe még a cigányság elemi létérdekével is teljesen ellentétesek.

Az eredményes integráció és az eredményes magyar cigány együttélés kulcsa: A külső rassz vonatkozásában a vérségi, faji, biológiai származást, mint cigány származást meg nem tagadó, de a belső (lelki, szellemi) rassz vonatkozásában az önazonosság tekintetében kifejezetten a magyar műveltségre és a magyar kultúrára alapozott magyar öntudatúvá való nevelés szükséges az óvodában, az iskolában, az utcán, a közéletben (mind a magyar, mind) a cigány származásúak tekintetében.

Tekintettel arra a fundamentális tényre, hogy

a.) egyrészt már rég nem létezik cigány nemzettudat, és nincs (és nem is volt) cigány nemzet, másrészt

b.) viszont nyelvi adottságként a cigányság zömének is az anyanyelve a magyar, ebből a kettős igazságból következően adódik, hogy ha a cigányság gondolkozásmódját és lelki világát a magyar nyelv formázta meg, vagyis magyarul gondolkozik és magyarul érez, akkor a cigányság tagjai lényének a fejlesztése, a tehetségük kibontakoztatása legeredményesebben a magyar nyelv körüli és azzal szerves egységben lévő magyar műveltség segítségével lehetséges. A cigányság integrációja egyetlen eredményes útja a magyar öntudatra való nevelésük, a magyar önazonosságuk erősítése természetesen mindig azon a társadalmi feladatcsoport szinten, melyre az Istentől kapott tehetségcsokor őt predesztinálja. Számtalan beilleszkedett cigány származású férfi elmondása szerint ő teljesen boldog, ha ő az ország és a település építéséhez egy becsülettel elvégzett segédmunkási feladatkör ellátásával hozzájárulhat.

A társadalomzüllesztő neoliberális ideológusok és ezek hatása alatt lévő lakájpolitikusok számtalanszor próbálkoznak bizonyos cigány öntudat, cigány nemzettudat kialakításával, annak ellenére, hogy a nemzettudat az nem milliárdok integráció ürügyével való eltékozlása által alakul ki, hanem az emberfölötti inspiráltságú lelki-szellemi teremtés eredménye, melynek létrejötte bármely népcsoport esetében a jelen korban, mint a Hésziodosz féle vaskor mai előre haladott fázisában szinte teljesen lehetetlen. A mesterséges cigány öntudat erőltetésével integráció ürügyén viszont kiválóan el lehet érni egy olyan skizofrén állapotot, mely által a kialakított mesterséges cigány öntudat tökéletesen alkalmas a saját hazájában való teljes idegenség-hazátlanság és a magyarságtól való elidegenítettség, integrálatlanság kialakítására. A mai neoliberális ideológiai bázison történő cigányintegrációk mindig ezt a célt szolgálják, a fennen hangoztatott integrációs céljaikkal szemben mindig az éppen ellentétes hatást, az integráció aláásását érik el.

A gettósítással kapcsolatban az Érpataki Modell Országos Hálózatának álláspontja, hogy

a.) nem kell ledózerolni és

b.) nem is kell felújítani több száz milliós összegekért a lepusztított gettókat, mert mind a két út zsákutca, hanem helyette

c.) be kell vinni a törvényeket a gettókba, a gettókban élők fejébe és lelkébe és ennek következményei gyümölcsei lesznek a saját erőből megvalósított, rendezett lakhatási körülmények.

A lepusztult-lepusztított körülmények között is a legfontosabb és a folyamatos teendő (mindenféle liberális szociális segélyezési ajánlás félrevezető instrukciója helyett) a következő: minél előbb érvényesíteni kell a hatályos törvényeket (teljesíttetni kell a gyermeknevelés higiéniai és egyéb feltételeit, az áramlopásokat meg kell szüntetni, a lakhatásra vonatkozó feltételrendszert /négyzetméter, fűtés, létszám, WC stb./ meg kell követelni stb.) az ott lévő körülmények között is, ez által rendezni kell az ottaniak életét az ott lakók jogkövetése és saját erőfeszítése révén, a jogérvényesítés által kell visszailleszteni az ott élőket a törvényes rendbe, az európai együttélés jogszabályokban rögzített normarendszerének a megismertetése és kikényszerítése által.

Minden jelentkező esetében az elkötelezettségről való meggyőződés után lehetőséget biztosítunk egy szakmai levelező-listára való bekerülésre, melyen folyamatosan nyomon követheti(k) a különböző mintaprogramok alakulását, a menet közben felmerülő problémák hatékony megoldását, a vonatkozó jogszabályok megnevezését, a javasolt intézkedési terveket, a megtett konkrét lépéseket, és az ezek következtében létrejövő hatékony eredményeket. Céljaink között szerepel egy olyan hatékony felkészítés a leendő önkormányzati választásokra, melyeken a közjogi frontharcosok megfelelő közjogi tudással, erkölcsi tartással, rettenthetetlen bátorsággal, egyenes jellemmel felvértezve méltó módon tudnak megmérkőzni ellenfeleikkel a polgármesteri vagy önkormányzati tisztségekért. A felkészítést a szervezés alatt álló Szent László Akadémia, mint közérdek-érvényesítő államférfiakat és közjogi frontharcosokat képező tanulmányi központ hivatott megvalósítani.

Jelentkezés rövid bemutatkozással. Önéletrajz, a nemzet, a haza és a település élhetővé tétele iránti elkötelezettség ismertetése. Ha volt már korábbi közjogi jellegű tevékenység, akkor ezen korábbi tevékenységek sikereinek, kudarcainak a bemutatását is kérjük e-mailben az alábbi címeken: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Fenti gondolatokat jegyezte: dr. Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere

Forrás: jovonk.info

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások