20221005
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2019 január 07, hétfő

Udmurtia csodái

Szerző: Péterfai János István

I. UDMURT NÉPNEVEK / Messze északon él az Udmurt nép, akiket az oroszok Votják névvel illetnek. Nyelvük szerint az udmurtokat a finnugorokhoz sorolják, holott azt kellene mondani róluk, mint az összes finnugorról, hogy paleoindoeurópaiak, szemben a neoindoeurópainak nevezhető mai indoeurópai népekkel.

UDMURTIA CSUDÁI
DOLGOZATOK 3. SZÁM

Ezzel kapcsolatban már több nyelvész kifejtette, hogy a finnugorok és indoeurópaiak egy csoportba tartoznak, mégpedig a finnugorok a régebbiek, az indoeurópaiak az újabbak. Az ilyen alaptényekből aztán nem lesz semmi, a nyelvtudományok sem alkalmazzák az ebből fakadó tényeket. Úgy értve, hogy a finnugorok a régebbiek, az ősök, az indoeurópaiak az újabbak, amit nem szabad elismerni. Maga a finnugor fogalom modern kitaláció, ilyen név sosem volt, csak a zavaros elképzelésektől szenvedő politikai megbízottak találták ki. Szenvedjenek a nyelvészek is, ha ők is szenvednek a parancsoktól.

A magyar nyelvcsoportot beszélő népek a finnugoroknál is sokkal régebbiek. Gyakran írják le szerzők azt a téves mondatot, hogy nem lehet mit kutatni a nyelvészeknek, mert nem volt írás pár ezer évnél régebben. Ez az állítás hatalmas tévedés. Vagy tudatosan megmásítják az igazságot, mert tudnak a magyar írásról, vagy csak nem ismerik a magyar rovásírást, ezért hordanak össze hetet-havat. Szándékuk, hogy nem engedik a magyar őskultúrát megjelenni a történelem színpadán. Nehogy a még élő magyarok iránt el kelljen ismerni őseik nagyszerűségét. Ezért elsősorban a magyar tudományos életet szállták meg, ahol ma is uralkodnak, és elfojtják a kutatásokat. Mivel ők maguk is a magyaroktól erednek, teszik ezt úgy, hogy saját mai népük történetét is elfedik.

A magyar nyelvcsalád megjelenése 200.000 éves, mert az első magyar nyelvű feliratnak ennyi az ideje. Francois Bordes francia kutató határozta meg az időt. A felirat szövege: "meseseb". Akinek nem tetszik az idő, vonja felelősségre a Francia Akadémiát. Az első százezer évben igen kevés a felirat. A következő százezer év első felében is nagyon kevés, de ötven-negyvenezer éve megszaporodtak a feliratok, számuk millió feletti, az adat Richard Rudgleytől való. A magyar nyelvcsalád felvázolása is nagyon nehéz, éppen a hatalmas időtávlatok és óriási elterjedtség miatt.

A nyelvcsalád néhány tagja: a kárpátiai magyarok, az atlantisziak, a kelták között több magyar törzs volt, az etruszkok, a szárdok, a pelaszgok, az unugok, a krétai-minoszi csoport, a székely-szikul csoport, agarénusok, illyr-pannon-trák csoport, hatti-hettiták, hurrik, szumerok, a sza népek, mint a szabeusok, szavárdok, szabinok, szabirok, a kolcsok és kocsok, hékások-hykszószok, az ászok, a hunok, az amazon népek, a hunzakutok, a rádzsputok (király-fiak), mint fehér hunok, a szakák és szkythák, a geta-yeta-heták, az egyiptomiak, a kusiták, a berberek, és még sok törzs és nép.

A magyar nyelvcsaládhoz tartozik a kaukázusi, a finnugor és szamojéd, a török, mongol, mandzsu-tunguz, a koreai, a japán, a baszk, a polinéz és az indián törzsek közül sok, mint a maya, na-dene, a paleoázsiai, a jukagir és mások. Hamarosan készíteni kell egy pontosabb felsorolást.

Az indoeurópai és afroázsiai csoportok mellett rokon vonásokat mutatnak a dravidák, az ausztroázsiaiak, az ausztronézek és az ausztráliai is, ami teljesen megdöbbentő. A kínaiak és rokonaik mellett afrikai nyelvek is mutatnak rokon vonásokat. Nagyon úgy tűnik, hogy a nyelvek egyetlen ősnyelvből fejlődtek ki, és még nem múlt el annyi idő, hogy önálló fejlődésük során annyira megváltozzanak, hogy ne lehessen felismerni a rokon vonásokat.

Ebben a körben a magyarok és közvetlen rokonaik nagyon régiek, a finnugorok kezdeteit Kr.e. 6.000 körülre lehet tenni, a kaukázusiak Kr.e. 3.000 körül már léteztek, az indoeurópaiak megjelenése Kr.e. 1.500 tájára tehető, elsősorban magyar nyelvű népcsoportokból kialakulva. A felvázolt körbe illik az udmurt népesség és nyelve. Elképzelhető, hogy a finnségiek valóban a magyarokból erednek, ahogy állítja pl. Michelangelo Naddeo.

Hihetetlenül gazdag mondavilága maradt fenn az udmurtoknak, amelyek közül sok indoeurópai mondákkal is rokonítható. Az udmurt gazdag mitológiát módszeresen kihagyják a nagy mitológiai összefoglalásokból, lexikonokból, mintha nem is létezne. Fontosnak látszik, de az emberiség legfőbb művelődési irányaitól messze eltérő afrikai, dél-amerikai, ausztráliai mítoszokat tárgyalnak a jelentős mitológiai kiadványok általában, de az egész emberiség számára létfontosságú centrális helyzetű finnugor, így az udmurt, de a magyar mitológiát is rendszeresen és tudatosan kihagyják a szerkesztők. Nagyon úgy tűnik, nem is ismerik a leggazdagabb mitológiákat.

A 20. század végén közel tucatnyi mitológiai és lexikon jellegű kiadvány jelent meg Magyarországon, nem beszélve a rengeteg európai és egyéb mitológiai kiadványról. A magyar kiadványok közül egyben sem lehetett találni részletes finnugor mitológiát, holott az indoeurópaiak mítoszai éppen a finnugor mítoszokból származhatnak. A finnekről írnak, a magyarokról gyakorlatilag alig, holott a magyar mitológia a világ legrégebbi és leggazdagabb mitológiája.

Vannak tudósok, akik kifejezetten a kisebb népek őstörténetét, mitológiáját kutatják, de eredményeik nehezen kerülnek bele a nagy összefoglaló művekbe. Az udmurt, és a többi finnségi nép istenvilága egy hatalmas és ősi mitológia létezését bizonyítja, amiből könnyen levezethető több indogermán népcsoport összes hagyománya. Időben a finnségiek a régebbiek, és az indogermánok az újabbak, ezért a kulturális javak, a szókincs és a hagyományok átadása kizárólag a finnségi irányból lehetséges indogermán irányba. Maga az "indoeurópai" szó is arra utal, hogy Európát csakis az indogermánok lakják, ezért helyette helyesebb az indogermán megnevezés. Az indogermán nyelvészetet és történelemszemléletet még ma is áthatja egy tudomány feletti atmoszféra, ami ma különösen az amerikaiakra jellemző. Ez az atmoszféra a kitalációban hívők területe. Nem valődi tudósok hozzák létre.

Az udmurt mitológia hasonlóan gazdag a többi finnségi nép mitológiájához mérve. Egy rendkívül gazdag ősibb mitológia halvány visszfénye, melynek gyökerei a középsőkőkorszak felé vezetnek.

Az Udmurt népnév értelmét nem ismerik. A nyelvészek szerint valamiféle "mezei emberek" jelentést tartalmaz. Így emberek önmagukat nehezen nevezik el, nincs benne semmi fennkölt vonás. A mezőkön sok élőlény él, de emberek inkább falvakban, városokban laknak.

Udmurt annyit jelent, hogy Napember. Az Ud előtag egyértelműen Nap, ezt jelenti a magyar nyelvben is, sok változatával együtt. Udu a szumerban Nap, de a szumer nevek magyar eredetűek. A Murt utótag jelentése Ember, az udmurt nyelvben az Ember csakugyan Murt. Ehhez azt tehetjük hozzá, hogy a Mur szóhoz a T kapcsolódik, ami helyképző, vagy esetleg többes szám.

A magyar nyelvben a Mar ige és Ifjú. A Marás gyakran halálos, ezért a halálhoz is kapcsolódik. A Marok-Marék az ifjakhoz köthető, ők a legerősebbek, változata a Markos, ami a Markó személynévben is megjelenik. A Mar-Mare Felső-Tenger, a Márvány-tenger ókori neve. A Márvány-tenger nevében a Már szó pontos jelentését nem ismerem, a Vány-Vény, mint a Van-Ven, Isteni, amiből a Felsőbbség fogalma is kialakult. Észak felfelé van, de az "észak" jelentésben nem vagyok biztos. A Máramaros megye neve egy Máramaros nevű folyó nevéből ered. A Mar igének köze van a Mare Tenger névhez, a hajókat gyakran elnyelte a tenger, ami miatt a halállal is kapcsolatos, mint a kígyómarás, oroszlánmarás, stb. esetében. A Maros folyó nyugati irányú, ebben az irányban megy le a Napisten, amely irány a halállal is összefügg. Máskülönben igen gyors sodrású is, elragadja a fürdőzőket. Tehát a Mára-Maros névben a Maros nevét lehet érteni, a Mára előtag esetleg Felső?

A Marmagasság az Ifjabb fiú magassága. A lónál az első pár láb feletti rész neve, a nyak és a hát találkozása. A hun Mao-Tun, illetve magyar Már-Ton jelentése Ifjú-Úr. Szent Márton Savaria, vagyis a Sza nemzet Várának szülötte, innen a magyar neve. A Mart a folyók szakadékos partja, Vörösmarty nevében is szerepel. Mars hadisten a harcok miatt kapcsolódik a halálhoz és az ifjúsághoz. Marius neve is Ifjú, a Március hónapnév a tavasz első, vagyis ifjú hónapja, az Amor, mint szerelem, szintén az Ifjú értelmet tartalmazza.

Martu, illetve Mardu isten Nyugathoz, a tengerhez közeli területhez kötődik. Itt laktak az amoriták, Amurru országa délebbre volt, majd az arameusok is innen vándorolnak kelet felé.

A More Halál. A Mura folyó nevének eredete nem ismert, segíthetett volna a Murt pontosabb jelentésének feltárásához. Sok magyar település tartalmazza a Már nevet, pl. Márfa, de jelentésük nem ismert. A Morcos, Morog duzzogó magatartás. Ismert Marad nevű város, azután elmaradt, maradi, maródi, elmart és hasonlók.

A Mordvin, vagy Mordva népnévben a Mord nagyon hasonló a Murt szóhoz. A Mord viszont magyar szó is, a Mordul ige.

Az udmurt népnév két eleméből az első, az Ud, azonos a magyar Ud szóval. A második elem, a Murt, sok hasonló szóval rokonítható, de a teljesen pontos más nyelvben lévő megfelelőt nem sikerült kimutatni. Tehát ők a Nap-Emberek.

Az udmurtok másik neve a Votiak, amit Votják alakban is írnak. Ez orosz név. A Vot orosz szó Íme értelmű. A Votják és hasonló orosz szavak végén a Ják nagyon érdekes szó, eredete nagyon gyanúsan magyar nyelvű. A Fia, vagy Nép jelentés közel áll hozzá, a magyar nyelv szerinti K többes szám is jelen lehet eme nevekben, mert az orosz nyelv magyar eredetű. A Ják önmagában a Vadász neve, égi csillagkép, ahonnan a magyarok erednek, és összes többi származékunk, akik a mai emberiség többségét alkotják. Egy egyszerű nyelvtani formula általában roppant fontos ősi szótani szabályt őriz, de ezekkel a roppant fontos ősi szabályokkal általában nem törődnek a nyelvészek, mert fel sem ismerik a szabályokat. Nincsenek evolúciós stratégiára kiképezve, hanem általában csak egyszerű helybenkötött, mozgás nélküli szabályokat képesek felismerni. Ez is a nyelvészet katasztrófájához tartozik. Ami miatt a jó indulatú és kiváló felkészültségű mai nyelvészek sem képesek jó eredményeket elérni. Képtelenek az ősi nyelvekbe behatolni, holott a magyar nyelv sok tízezer éves messzeségbe visz, ha a magyar írásokat nem dobnák félre általában. A nyelvészek közül a legnagyobbak, mint Mario Alinei, azonban zseniális, eredményeit Magyarországon mégsem veszik figyelembe.

A magyar "Íme, a Király" amolyan bemutatás. De az Íme szónak az értelmét nem értjük. Az biztos, hogy az Íme és Vot valamiképpen rokonítható. Az Íme szóban a Me lehet Hely, meg az Ím is Hely. Az Om teljesen bizonyosan Hely, Föld, sok magyar szóban jelen van. A Vot meg a Bot utóda lehet, ami Ház, Hely. Talán itt a kapcsolat a Bot-Vot között, ami lehet igaz is. Az Íme szó pontos értelmének felderítése után lehet csak véleményt mondani a Bot-Vot alakokkal kapcsolatban. A Votják népnév eszerint nincs felderítve. Talán Háza a Vadászoknak?

Az Im-Dug-Ud névben az Im benne van. Ezt a jelentést is figyelembe kell venni, mert a szumerok magyar eredetűek. A Vot és Bot szavaknak az ősi megjelenése nagyon gazdag, jelentésükről kevés a vita. A Bot természetesen a Fa Háza, amin a botok, az ágak, a gallyak és vesszők növekednek. A Fa leírása a Világfa, a Tejút leírása a magyar nyelvben. A Bot, mint Ház, tartja a Fa koronáját, vagyis lombozatát, tehát a Bot az ágak legelső neve.

A Votják név orosz ugyan, de megfigyelhetjük a finnugor népeket jelölő orosz neveken, hogy bizony nagyon találóak, nagyon pontosak, és nagyon fontos jelentéseket tartalmaznak. Továbbá azt is, hogy az oroszok által adott finnugor nevek általában nagyon szépek, kedveskedőek, és egyáltalán nem lezézőek. Sőt, mintha a saját ősi törzseiknek adnák a neveket, ami mögött az áll, hogy az oroszok egykor nem rendelkezetek a mai indoeurópai nacionalista jellegű gőggel, és a magyar, szkíta, finnugor népeket valóban saját felmenőiknek tartották.

A Votják népnév eszerint tehát a Napház Ága, vagy a Ják, a Vadász Háza. A Ház mindig falut, várost, nemzetséget, törzset jelent. Vot a Bot, ami Nap és Ház is lehet.

A volgai bulgár nyelven az udmurtok neve Ari. Nem tudni, hogy e közlés mögött mi a helyes fogalom. Ugyanis a Csuvasok alapvetően magyarok, finnugorok, a tatárok meg talán törökök, vagy egyfajta mongolok. Sajnálatos, de a kérdés nincs tisztázva ma sem. Nagy rejtélyek vannak a háttérben. Kik azok a tatárok? A mongolok az utolsó emberig megölték a tatárokat, akik Dzsingisz Kán ellenfelei voltak. Azután sok alávetett nép kapott tatár népnevet, akik a mongolok előhadát képezték, valójában egy gyülevész, kevert hordát alkottak. A volgai bulgárok azonban a magyarok egyik népe, akik északra vándoroltak egykor, nagyjából 1.600 éve. A nyelvükre rátelepült a török Tatária nyelve, de ma kiderült, hogy alapvetően magyar, pontosabban finnugor szókészletet hordoznak, mint a szláv nyelvek is. Hatalmas felfedezés egyes orosz kutatók részéről. Az összeütközés mindig arról szól, hogy a magyar nyelv a régebbi, a török nyelvek az újabbak, a magyar nyelvből keletkezőek.

Azt tudjuk, hogy az Ar a török nyelvekben Férfi, Ember. Viszont a töröknél régebbi nyelvekben, mint a magyarban, az Ar több jelentésű, bár a jelentések egy tőről származnak. A Hegy megfelel a Férfinak is, mert a férfiak hegyesek. Az Armorika névben az Ar Tenger, a szkytha magyarban Hadsereg, aminek tagjai hegyeket visznek a kezükben, hegyes eszközöket. A szó több jelentésű, amit inkább szótárban kell vizsgálni, sokfélesége miatt. De az a tény, hogy a volgai bulgárok az udmurtokat Arinak nevezik, nem hagy kétséget afelől, hogy az Ari az Aria, vagyis Arya népnévvel azonos. Az árják alatt a tudomány elsősorban India népeit jelöli. Volt egy Arya tartomány a Perzsa Birodalomban, annak keleti részén, ahonnan az Áryákat szívesen származtatják sok irányban. De az Ár név, mint Ember, az árya fogalomnál régebbi és gazdagon elterjedt, tehát nem keletkezhetett az Ár az Árya névből. Az Ari néven még más csoportokat is neveztek, mint a marikat, s a mordvinok egyes csoportjait. Az Árya népek eszerint finnugorok?

Az udmurtok napvallásúak voltak, mint a magyar-hunok, innen származik népnevük: a Napemberek. Déli irányból érkeztek északra, a Káma vidékére. Eredetileg fehér köntösben jártak. A fehér színű ruhában járás szokása a tisztaság jelképe. Ez a szín nem csak a testre, hanem a lélek tisztaságára is vonatkozhatott. A hunok-magyarok, az oroszok és még sok nép kifejezetten fehér színű ruhában járt, szakrális okokból. A Nap jelképe a vörös, a fehér és arany, amint a színeket láthatjuk minden nap a Napisten égi útján. Tehát ezek a színek királyi színek, a mai napig is.

De az udmurtok köntöse később lila színű lett, talán pirosas, jelezve, hogy elhagyták őseik útját. A ruházat színváltása valamilyen fontos okból történt. Az okot nem ismerni ma sem. A Lila magyar szó a Lilu szumer istenek, az éjszaka isteneinek is a jelképe. Egy délebbi szélességi körön az éjszaka világos, a Lila szín közelít a Sötétkék éjszakai égbolt színéhez, különösen este és hajnalban.

 

II. UDMURT NEMZETSÉGEK

Az udmurtoknak két fontos nemzetségük van: a Vatka, vagy másként Vjatka, és a Kalmez. Mintegy 600 mese beszél az udmurtok történetéről. Az alábbiakban megpróbálom a magyar és az udmurt nyelvet egymással összevetni. Lehetséges, hogy az összevetések nem helyesek, de talán egy próbát megérnek.

A Vatka név lehet az orosz Votják név eredete. A Vat a Bat, tehát a Ház változata, mint a Bet és Vet szavaink is ezt mutatják. Jó, de ezzel nem jutunk előbbre. A Ka kicsinyítés, Ház, mint a Keltika, Armorika nevekben. Vatka egy Ház, egy nemzetség, ez teljesen biztos. A Va lehet Isteni, és Folyó, Víz, a magyar Vé képző változata. A Vaj magyar szó is előtérbe kerülhet, ami finnül Voi, gazdag és vaj jelentése egyértelmű. De Vat-Ka lehet Vad-Ka is, a Vadász-Háza, a hun Vatni is Vadászni, tehát a Vad és Vat a magyar nyelvben lehet egymás változata. Ezért a Vat nemzetségnév lehet Vad, ami viszont azonnal a Vadász csillagkép felé visz, aki az emberiség ősatyja, nagyon régi mítoszokban..

A Vjatka forma a Vat név becézése magyarul. A Vjat közel visz megint a Vaj, Voi nevekhez, a Baj névhez, ami a Baj-Kál, vagy Baj-Án neveinkben is feltűnik. Egy Vajatka név is lehet a Vjatka eredete.

A Kalmez nemzetség neve világosan láthatóan két részből áll. A Kal és a Mez szavakból. A nyelvészek valószínűleg ebből a Mez utótagból vezették le az udmurtok Mező-Emberek téves nevét. A Kal előtag megfelel a magyar Kal és Kál szavaknak, amelyek értelme Nagy. Sok rokon nyelvben szerepel, a Gál, Gal változata is gyakori, szintén Nagy jelentéssel. A Kal és változatai sok nyelvben léteznek, azonos jelentéssel. A Kel-Ta, Gál-Gaál, Gall, Gael, Galicia, Kalló, Galló, Lugal, Lugallu, Kelő, Küllő, és egyéb szavakban a Kal-Gal Nagy értelmű. Ha idáig eljutottunk, akkor azt is látnunk kell, hogy a mai emberiség többségének a nyelve egyetlen nyelvből származik, ahogy a Biblia is ezt állítja.

A Mez szó a Med származéka. A Med szónak is vizsgálva az elterjedtségét és változatait, hatalmas elterjedtségre bukkanunk, aminek sok változata a magyar nyelvben is szerepel. A Med Közép értelme fontos, valójában a Magyar nép középső helyzetét jelenti. Nagyon sok egyéb név is ezt jelenti. A Magyar a Középső Nép, akikből szétsugárzott az emberiség nagy része! A Mag Csillag, ami középső helyzetben van a Napcsillag által. Elvégre a Nap a Naprendszer közepe, amiről nem kell vitát nyitni, remélhetően, bár mindig vannak megátalkodott hívői még a Lapos földnek is.

A Med a Megyer ősibb formája. De a Mez elsősorban Közép, a magyar nyelv szerint is, a Magyar és Megyer nép meg Közép helyzetű minden helyzetben. Vagyis az emberek ősei, akiktől származiik minden ember.

Ezt támasztja alá a Meder szó, ami szerepel az óegyiptomi nyelvben is, ami magyar eredetű, és a Med-Er Középső-Ér jelentésű. Az Er a magyar nyelvben sok értelmű, de az Ér egyértelműen jelent vízért, a Med-Er eszerint a Középső aljzaton futó Ér neve is, ahol a patak folyik.

A görög Mezo is Középső, mint a magyar Mező. De a Med a régebbi, amiből ered a Mez, aminek sok változata él a mai magyar nyelvben. A hegyek közötti Mező is Középső helyzetű, ez a Medence síkja. Ide tartozik a hun Medos, italféle, valószínűleg Mézös, a Méz, a Mez, de a (magyar eredetű) latin Medulla (gerincvelő), Medionális (Középső), Médium, vagy a Méda, a Méd nép, és a test Medencéje, középső helyzetben.

A mi többszázezer éves és írott szavainkat visszaolvassák ránk, az írásban nem járatosak, de többnyire teljesen írástudatlanok. A mi saját szavainkat a magukénak mondják, bizonyíték nélkül, aztán megtámadják a magyar nyelvet, mintha nem lenne sok százezer írásos bizonyítéka a sziklákba vésett rovások által, és ők mégsem a magyaroktól erednek, hanem csak úgy, a semmiből teremtődtek. De nem teremtődtek a semmiből, hanem a magyarokból lettek. Nincs más útja a mai nemzeteknek. Nevezhetnek minket cro-magnoninak, gravettinek vagy bárhogy, ott vannak az azonos idejű magyar feliratok, amelyek mindent eldöntenek.

A Méh a magyar nyelvben Fény értelmű, ez a Mé. Számtalan méhábrázolás van, ami magyar-hun, de a remekműveket általában elveszik tőlünk a régészek, mintha azok nem a magyar nyelv szerinti tökéletes ábrázolások lennének. A Napvallás egy kicsiny szelete a Fény, aminek egyik neve Mé. A Méh szent volta a magyaroktól ered, akiktől a szumer, egyiptomi, indiai, kínai világokban is fontos szerep jutott. Az angol Hunny értelme Méz, ami tökéletesen bizonyítja a Méz, vagyis hozzánk, Hunnykhoz való tartozását. De ne feledjük, a Hun értelme Hon is, ami az Égben van. Tehát a Hunny egyben Honni is, azaz Égi!

Ha már az angol Hunny szó is előkerült, meg kell említeni a Hungry szót is, ami Éh, Éhség értelmű lenne, némelyek szerint. Valójában az Éh állapot eléréséről van szó, ami azt jelenti, hogy testünk teljesen felkészült Isten Atyával való találkozásra, tehát lehet áldozni. Az Éh a Hé állapot, a Nap állapota, amikor a Nap tüzét érezzük gyomrunkban. Teljesen tiszták vagyunk az áldozatra, amit egy Napkorong, az ostya testesít meg. Teljesen tiszta a test és tiszta a lélek, az áldozás lehetséges, engedélyezett. Az Éhes állapot Napállapot, az Éh és Hé sok szónak gyökere. A Hé Napot jelent a magyar nyelvben, sok változata a Hővel van összefüggésben. A Hungry angol szó tehát lehet a Hungary változata, a szent nép neve, akik árnyékában kapcsolatba lehet lépni Istennel. Maga a Hungary másik neve a Magur, Magyar, a Nap-Úr, vagyis a Csillagok Ura. Az orosz Mahorka egy anyag, amit el lehet szívni, mint cigarettát, a neve a Magyarka változata, hiszen a tűzzel kapcsolódnak egymáshoz, kis tüzecske értelemmel. Persze, a Mahorka a Magorka, magyar eredetű, mert az egész eszmerendszer magyar, az orosz nyelv meg a magyarból keletkezett. (És nem a szumerból!).

A Dondi fontos udmurt nemzetségnév. Dundi és Gyöngyi neveink is Kerek, Gömb értelműek. Ezt jelenti az angol Dandy is, aki Aranyifjú, elítélendő életet él gazdagsága miatt. Az Arany a Nap egyik legfontosabb jelképe. A Gyöngy formája gömbölyű, a Dondi alakilag jól összevethető a Gyöngyi magyar névvel. A Gong és a Ganga (Gangesz) név is közel áll hozzá. De a Dondi pontos értelme nem ismert.

Az Idna nemzetség nevében is két fontos magyar alapszót láthatunk. Az Id és a Na alapszavakat. Az Id szélesen elterjedt szó, Isten és Víz, meg Fiú a jelentése. Az angol Id is ide tartozik. Dumuzid isten nevében a Dumuz-Id alapján is Isten a jelentése. A magyar Idő az Id Isten, és az Ő, a Végtelenség, Magasságos, Örökkévaló jelentéseket tartalmazza. A latin Idea a magyarból ered, az Idétlen szóban az Id az Isteni fontosság, az Étlen magyar fosztóképző, ami azt jelzi, hogy a szerencsétlen Idétlennek nincs Idje. Tehát e szó magyar eredetű. Az Id az Ügy folyó rokona is. Jelen van az Id-Ig-Inna (Tigris) folyó nevében. Az Ideg az Id részünk, ami Ég, amíg élünk, az Id-Eg-En pedig az Idünk Égésének Enje, hasonló az Id-Eg-Es szóhoz, amit általában valami ismeretlen lény vagy dolog idéz elő.

Az Id-Na név második elemének is több jelentése van. Nagyon fontos a Nagy, a Ház, a Kő és a Nő. A szumer Temenna városnegyed a Temen nehézpáncélosok lakhelye, Temen a Temén, Tömény, a Na a Ház. Egy Temén egyébként tízezer harcos, de a magyarok tumánja mindig nehézlovasság volt, a szumerok teménje meg tízezer fős nehézgyalogság. A Na Ház, vagyis nemzetség, törzs és város, mint a Várna, Tolna, Torna és sok más nevünkben. Ebből következően az Idna nemzetség neve Isteni-Ház, vagy esetleg Víz-Ház értelmű.

Gurja udmurt nemzetség. A Gur a Kör változata, a szumerban Hajó értelmű. Általában hajlamosak a kutatók arra, hogy egy felderített nyelv szókészletét, ami régi, rávetítsék más nyelvekre, amelyek vele rokonnak tűnnek. De ez súlyos hiba a nyelvészetben. Nem a rokonság megállapítása, hanem a valószínűleg régebbi népre ráerőszakolni a vele valóban rokon újabb nyelv szókészletét. A szumer nyelv fiatalabb a finnugor nyelveknél, ezért a szókincs átadása főleg a finnugorok felől ment a szumerok felé. A Gur-Ja névben a Ja több jelentésű, ezért nehéz az értelmének megállapítása. Az A önmagában is több jelentésű, a Víz mellett a Ja és Jo is rokon, Víz értelemmel. A-Ja-Jo, és tovább Ho és Ko a kínaiban és japánban, erős bázis a víz jelentés mellett. Persze, a Ja szónak sok más jelentése is van, mint a Lya alapszónak is (pl. Fák-Lya).

A Gurja nemzetség neve lehet ezért Hajózó a Folyón, de inkább szakrálisan a Kör, Isten, a Nap követő nemzetség.

Ebga női név, mert Dondi nemzetségvezető menye viseli ezt a nevet. Az Eb előtag megfelelhet a magyar Eb szónak, ami Király értelmű, de Kutya is, és Fekete az Éb-En szóban. A Ga megfelelhet a magyar Ga szónak, ami Ház értelmű általában. Az Ebga név egy udmurt asszony neve, ami teljesen biztos. A név ezért a Király-Házból való értelmű. Nem tudni, milyen király házából, csak az biztos, hogy Ebga, neve szerint királylány volt. Az Eb szóhoz még a Magreb füldrajzi név jelentését vegyük szemügyre, ami Magr-Eb, vagyis Magor-Királyság. Az arabok Arábia felől Egyiptomot mondták Magornak, az Eb a Király címe, mint a Kan, vagy Kán, mindkét szó magyar.

Dökja nemzetségének neve a Dök és a Ja szóelemekből áll. Sajnos, nem értem a nevet. A Dök abba a csoportba tartozhat, amibe a Dok, a Ja pediga Gurja utótagjával azonos. A kutatók általában nem adják meg a nevek jelentését, belső összefüggéseit. Talán azért nem, mert nem ismerik, mit jelent egy név. Lehet gyanakodni, hogy az adott nép sem ismeri saját neveinek jelentését, amelyik a magáénak tudja az illető nevet. A magyarok is sok ezer szavuk jelentését elfelejtették, mint rengeteg más nép is.

Szurma nemzetségnevének jelentését sem ismerni. A Szur több jelentésű a magyar nyelvben. Egyrészt ige, Szúr alakban. Azután Bika. Asszúr egy ősi királyság, amit a később az asszirnak nevezett nép a Kr.e. 20. században foglalt el, tehát a név nem asszir. Asz a Ló, pl. Aszó út – Ló út, a Szur Bika. Sok rejtelmes állat kapcsolódik őseinkhez, akiknek a fantáziája igen nagy volt. Ez a város egy Ló-Bika fogalmát vette magára, magyar nyelven. Az egyiptomiak a térséget Szurinak nevezték, ami megint Bikai ország értelmű. Azt, hogy Szurma kapcsolódik egyáltalán a Szur magyar jelentéseihez, nem tudni. A Ma Föld, Hely értelme a finnségi nyelvekben is megvan. Ma-Ma a Földanya, és ezáltal minden Anya, Mama. Természetesen, a Pi, Fi, a csillagok, a fiak, elvették a Ma, a Földanya leányait, így született meg az Emberiség.

Pupja nemzetség nevét sem lehet érteni. A Pup ugyan lehet magyar szó is, a Púp, vagy Pupák alapján, de valószínűbb, hogy a Pup a Papa jelentést tartalmazza. A Pup a Bub rokona, aminek jelentése Fej, Fő, lásd Búbos Kemence. A Ja elem meg hasonlatos a többi nemzetségnév Ja eleméhez. Valójában a Pupja Hársfa értelmű. Ez a példa is mutatja, mennyire el lehet tévedni a rokon fogalmak keresése közben.

Purga nemzetségnév a Pur Háza jelentést tartalmazza. De mit jelent a Pur szó udmurt nyelven? Nem tudni. A Pur a magyar Pör rokona, ezért a Purga lehet Pörge? A magyar Purgál ige égetés értelmű. Vajon a Purga-Tórium és a Purga név között lehetséges valamilyen kapcsolat?

Bönya nemzetségének neve a Bön változata lehet. Bön-Ja formában talán pontosabban érzékelhető. Bön a Bü-Ün vallás nevével lehet rokon. Ez a vallás a Fény vallása, a Bü-Ün formát alakították Bűn alakra egyes teoretikusok, nagyon helytelenül. Tehát a Bön-Ja nemzetség, nagy valószínűséggel, a Bön, vagy az ősi, kereszténység előtti Bu-Un, Un Ég Királynőjének Fő vallását követte? Ha jó a következtetés, akkor ez a nemzetség hun vallást követett. A Bő jelentése Gazdag, a Bőnye meg a bő hasi bőr és kötőszövet neve.

Veszja, illetve Veszja-Kar nemzetsége a Vesz-Vasz, a Ja és a Kar szavak ötvöződése alapján kapta anevét. A Kar a Törzs, vagyis a nemzetség neve, de többnyire Város, Erőd az értelme. Egyértelműen magyar eredetű szó, a Kar, mint Karol, a városfalakra is utal. A Veszja szóban megint látható a Ja, ami Folyó is lehet, vagyis abba a gondolkodási körbe tartozik, amikor egy törzs, mint egy folyó, növekszik és előre halad. A Vesz magyar ige, de az udmurt jelentését nem ismerem.

Dzsumja neve, amely Szejteg nevével azonos, nehezen értelmezhető, a "dzs" hang miatt, A Dzs a magyar nyelvben létezik, de nem gyakori, valószínű, hogy modern kori megjelenés. Érdekes a névben a Ja megjelenése, ami tehát Nemzetséget is jelenthet. A Ja Igen is, közel a Jó szóhoz, ami Folyó is, hiszen a Fo-Lyó valójában Fő-Jó. Az "A" Magas, Isten jelentése is jelen lehet a Ja szóban.

Szejteg neve a Szej és Teg részekből ötvöződik össze. A név udmurt jelentését nem közlik a kutatók. Ezért kénytelen a neveket megismerni szándékozó ingoványos talajon járni. A Teg a Tegez, Kör, Tök, Tökéletes szó változata lehet, a Szej pedig Úr. A Seuso kincs tulajdonosa nevének is Szejszo a helyes olvasata. A japán Szejszen is ide tartozik. Vigyázat, a japán, koreai, kínai-tibeti, török, mongol, paleoázsiai, indián, dravida, kaukázusi, azután az indogermán és afroázsiai mind lehet finnugor rokon! Csak az elnevezéseken múlik a nyelvek beosztása, de az ősiséget a fennmaradt írásos bizonyítékok alapján lehetséges bizonyítani. Ami egyértelműen a magyar nyelv régiségét, valamint az összes mai nyelv magyar eredetét bizonyítja.

 

III. ISTENSÉGEK

Az Udmurt istenek neveit ki kell fürkészni, mert az udmurtok egy nagyon ősi nép, régebbiek, mint az összes indogermán népesség. A magyaroknál sokkal fiatalabbak, amiből az következik, hogy a magyarokból eredhetnek, építkezhettek magyar hagyományokból. Isteneik ezért rendkívül fontosak a finnségiek, a magyarok és az egész emberiség számára, mert messzebbre mutatnak, mint az indogermán horizont. Ha az udmurt istennevek érthetőek magyarul, akkor a rokonság erős bázisához jutunk. Mivel az Ud-Murt név Nap-Ember értelmű, ezért a kapcsolatok régebbiek, mint az a kor, amikor a Napisten főhatalmát igyekeztek eltörölni újabb vallásos tézisekkel.

Az udmurtok legfőbb istene Inmar. Azonnal megdöbbenünk a név hallatán! A név magyarul jól érthető, de Mezopotámiában is létezik a név. A legfőbb istenről van szó! Szumerban van egy város, aminek a neve En-Inmar. Ez a név Inmar Enje értelmű, a mai magyar nyelv logikája szerint. Az a hely, ahol Inmar isten lényege, enje, ensége, belső lényege megjelenik az emberek előtt. En-Inmar városa Lagash városállam központja a 3. évezered második felében. A két név, az udmurt és a lagashi, azt valószínűsíti, hogy az udmurtok a régebbiek, akik építették Lagash városait. De ebben a kérdésben nehéz állást foglalni, az udmurtok azonban régebbieknek tűnnek. Mivel Lagash népe a közeli Unug város népével rokon lehet, akik magyarok, ebből az következik, hogy az udmurt főisten, Inmar neve, kétségtelenül rokonságot mutat a magyarokkal, En-Inmar nevén keresztül.

Unug nevét Un Ég Királynője Fiainak értelmezem, kutatásaim alapján. Labat szótárában az Ug Fiú, Un Ég Királynőjének nevét magam találtam meg, a magyar nyelv alapján, és Hérodotosz közlése szerint. Ezért az Unug név nem lakóhely, meg hasonló értelmezés, hanem az, amit mondok: Un Ég Királynőjének Fiai. Unugból lesz az Ung, meg az Un-Gár, Un Népe, ami alapján kijelenthetjük, hogy az udmurtok közeli rokonai Inmar isten által áldott más népeknek is, mint a magyarok népének, akiknek 108, vagy 216 népe van! A magyarok Európában éltek, és csak fontos csoportjaik mentek Szumerba, Egyiptomba, Indiába, Kínába, Amerikába és más nagyon fontos helyekre, ahol megjelentek a magyarok, és terjesztették a kultúrát. Így keletkezett az emberiség.

Amikor a szumer városállamok önállósága megszűnt, népességük jelentős része kivándorolt. Vagyis elmenekült az akkádok elől, de nem tudni pontosan, milyen területekre. Az akkádokat szétverték a gutik, akik után a III. Ur-i dinasztia vette át a hatalmat. Inmar isten neve talán régebbi a szumeroknál, talán régebbi az udmurtoknál. Inmar népe elmenekült az udmurtokhoz, akiknek a főistene Inmar volt? Csak az biztos, hogy az udmurt főisten neve azonos a szumer névvel.

Inmar neve az In – Isten, és a Mar – Ifjú nevekből áll össze. Nagyon hasonló Mar-Duk, szintén magyar nyelvű isten nevével, csupán más alapszavakat használtak őseink. In-Mar tehát az Ifjúság-Istene. A szumer város neve En-Inmar, az En szintén magyar szó, Isten vagy Úr jelentéssel. Az En elsődleges jelentése Isten, azután a Herceg, Úr, azután minden magyar ember, az Én alapján. Ez a hármas jelentés is a magyarok ősi eredetére utal. Az En és In kétségtelenül Isten jelentésű a magyar nyelvben, közöttük talán van különbség, egy kevés. En-Laka, En-Csencs, En-Ese őrzi szavunkat.

Inmar isten neve erősen rokon Immár nevünkkel is. A mai Immár, Immáron bizonyára az Inmár névből alakult ki. Az In Isten, Belső Lényeg, mint az En is, több utóbbi nyelvünkben is megjelenik, mint az Enség, Én szavaink változata. Az Immár kifejezés a múltból ered, jelentését nem tudjuk felfogni. Az Immár valamilyen időt jelöl, ami nagyon régi. Az In és a Mar szavak is nagyon elterjedtek. Ha az Immár az Inmar névvel azonos, akkor a jelentése Isteni Ifjú. De amikor az Immár szót használjuk, akkor arra is gondolunk, hogy immár elmúltak azokaz idők, immár nincs miről beszélni. Az In a latinban belső értelmű, ban, ben, de sok szóban jelen van, mint éppen a Lat-In szóban. Nagyon sokat lehetne írni e fontos alapszavakról, jelezve az előfordulásuk idejét.

Inmar In neve Ég, a finn Ilmarinen isten Ilma szava Levegő, Ég jelentésű, e nevek a komi Jen, a Jó nevével rokonok. De Inmar nem csak En-Inmar nevével, de In-An-Na nevével is összevethető. Az Il pedig Tündér Ilona, egyiptomi Iluna, Ugarit Il főistene, amorita Il, magyar Él, Élő isten, babiloni Il, arámi Il és más népek hasonló nevű isteneivel kapcsolható egybe.

Inmar isten ellenfele a "Világ teremtése" című udmurt mondában a Sájtán. Ez az udmurt Sájtán azonos a magyar Sátán nevével, ami magyar eredetű. A Szat-Szet, Sat-Set formák mellett még a Zat-Zet is létezik. A magyar mitológiában fontos isten, de jelenti a Kezdet fogalmát is. A héberek, vagyis zsidók hagyományaiban is szerepel. Az a vélemény, hogy a Sátán arab eredetű lenne, nagy tévedés. A Szét a magyar nyelvben a szétfeszítő, a Set-Ét pedig a sötét szava. A mítoszban Vezér (Ozirisz) testvére Szét, aki gonosszá lesz, hatalomvágya miatt. A mítosz régebbi Egyiptom megalapításánál, ezért hogyan lehetne arab eredetű a név? Az arabok csak több évezred múltával jelennek meg az Emberiség színpadán.

Az An az Ég, Menny istenének neve. Sat-An ezért a Setétség Mennyi angyala, aki nem fogadott szót atyjának, ezért levetették őt a Mennyekből. Az emberek ellen tör, egyesek szerint a melegvérűek ellen, hogy visszahozhassa a hidegvérű hüllők uralmát a Földre. De a dinoszauruszok jó része, inkább melegvérű volt, ezért az elméletben súlyos hiányosságokat fedezhetünk fel. A Sátán, vagyis Sájtán, nem a Kezdet, a setétség nem a Világ eredete, hanem később jött létre, a Teremtés után, aminek az ideje, mai adatok alapján, 13,760 milliárd év. A Setét nem létezhet a Fény uralma nélkül. A legkisebb fénysugár is szétveri a legnagyobb setétséget.

Szerepel az udmurt mondákban Szél Isten, Eső Isten, Nap Isten, és egy érdekes nevű isten, a Világ-Gazda. A magyaroknál a Nap Isten, Hold Isten és Szél Isten gyakran szerepel Nap király, Hold király és Szél király néven. Az Eső Isten Mexikóban is nagy isten. A Világ-Gazda meg hasonló lehet a Világügyelő Férfiúhoz, akinél viszont Arany Atyácska magasabb szintű isten.

A különleges Zerpalok az emberek előtt éltek a Földön. Termetük hatalmas volt, ma Óriásoknak neveznénk őket. A Zerpalok az udmurt mitológia őslényei, talán azonosak valamilyen Homo rokonságú ősi fajjal. A Zer-Pal név Zer tagja a Szer és Der, a Pal tagja a Bál, Pál, Baal szavakkal hozható összefüggésbe. Ebből következik, ha a felvetés igaz, hogy a Zer-Palok olyan hatalmas lények, Bálok, Ragyogóak, akik csillagképek lehetnek, emberek képzeletéből eredő csillagképek. Olyan hősök, akik felmentek az égbe csillagképnek. A Szer lehet király és szerződés is, a Zerpalok ezért akár Szerződéses Pálok (Bálok) is lehetnek. A Zer-Pal esetleg Szer-Bal.

Bolygónk legfőbb istene Kildiszin, aki Inmar földi megfelelője. Inmar eszerint égisten, Kildiszin viszont földisten. Kildiszin nevében a Ki a Kő, Ország, lásd Szubir-Ki, Szubir-Ország, ahol magyarok éltek, pár tízezer évig. A Szin a névben a Nap, egyes népeknél a Hold, pl. Szu'En a szumerok Hold istene. A Ki és a Szin jól érthető magyarul, de a név középső része nem. A Ki-Ldi-Szin értelmezés nem látszik valószínűnek, ellenben a Kil-Di-Szin változat igen. Kildi a Küldő esetleg, a Szin a Nap, akinek a fényét színekre bontjuk. A Szintek pedig a piramisok építésekor alkalmazott Színek nyelvi hagyománya. Ókori források alapján már cikkben megírtam, hogy a piramisok színesek voltak, fekete-vörös-sárga-kék-narancs-ezüst-arany színek adták a szinteket. A hét szintet. A források talán hibásak, hogy léteznek? Vagy a szín és szint összefüggése zavar sokakat?

A Szin a Szina magyar szóból ered, a Nap-Háza jelentésből. A szumer Szu'En a Hold, de nem a Szín, aminek egyes kutatók átminősítik. A Nap és Hold testvérek, rendkívül fontosak az ember létrehozásában, amint a magyar mitológia állítja, de nem keverendők össze.

Ha Kild-Iszin lenne az isten nevének eredete, akkor Iszin városának nevét kell felismernünk a névben. Sokan mondják, hogy nem szabad egy nevet sok értelmezésnek kitenni. De, ha az a név nem érthető senki által, akkor mi a teendő? Mégis meg kell kísérelni a név jelentésének felfedezését. Akár tetszik ez egyeseknek, akár nem tetszik. Totyorogni a név előtt teljesen értelmetlen, az elemzésekkel hátha közelebb jutunk a valósághoz!

Iszin egy város Szumerban, a 3. Ur-i dinasztia összeomlása után nagy hatalma volt. Az amoriták elfoglalták Mezopotámia egyes területeit. Királyaik nagy barátságban voltak a szumerokkal, és a tőlük északra lévő magyarokkal, akik akkor Szubar-Tu néven voltak ismertek, meg egy csomó más néven. Ezért a Kild-Iszin név nem is annyira lehetetlenség a nevek világában. Az pedig biztos, hogy a finnségi, vagy finnugor népek egykor uralták Eurázsia északi és Észak-Afrika teljes területét. Ebbe a területbe tartozik Mezopotámia is.

Iszin város tehát alapvetően amorita nagyhatalom volt, de a neve a magyar nyelvvel rokon lehet. Isz és In a két eleme a névnek. Isz a Fény, az Ész, ami nagyon sok szóban megjelenik. Az Észtek nevében is, vagy az angol East névben is, ami Kelet értelmű. Keleten kel a Fény reggel, ami Isz, Iz, Izz, vagyis Izzás is, amikor a Napisten felkel. Ez az eredete az Ész szónak is, mert akinek Fény van a fejében, az Eszes! Ez a szó nagyon régi a magyar, és belőle kialakult nyelvekben. Az In Isten, tehát Isz-In városa az Ész-Isten városa valójában. Tudni kell e magyar eredetű városról, hogy orvosképző iskolája volt, egyetemi város az ókorban. Ezért az Ész szóra, Isz alakban, a város népe jogot formált. Az It, Id, Isz, Iz, Is mind Izzás és Fény, egy gyökérről eredő szavak. Az Et és Ét pedig Tűz.

Az is felmerül, hogy a Kil név a Gil névvel rokon. Mindkettő lehet Gyilkos értelmű. Ha tovább kutatunk, akkor a Kild a Köld szóhoz jut, ami azonban erősen kötődik a Föld, vagyis az Anya fogalomhoz. De hogyan? A Kild a Köld rokonaként a Köldök fogalmához jutunk, a Köldök a Földanya neve, amit Cuzco nevében is felismerhetünk. A Köldök egy zsinór, ami a Kölkök születéséhez kapcsolódik, és az Anya, vagyis a Földanya fogalmához kötődik. A Kerekded forma, ami a Köldökre is vonatkozik, nagyon sok nyelvben megjelenik, sok ezer formában. Az emberiség ősnyelve tehát rengeteg szót használ a mai magyar nyelvből, mivel a magyar nyelv lenne az emberiség ősnyelve.

Kildiszin nevét nem sikerült megérteni. Nevének nagyon sok váltzata van, de a teljes megismeréshez ennél több kell. Elsősorban az udmurtok részéről. A Gil-Games, Gilice, Gilány nevek rokonsága Kildiszin nevével, az udmurt tudósokon múlik.

Csak feltételezik kutatók, hogy Inmar és Kildiszin mellett létezett Ud isten is, tehát a főistenek hármasságot alkottak.

Buszturgán udmurt név, nagyon hasonló a Beszterkán uralkodó névhez, ami Beszter hun király neve, a kán rész természetesen nincs benne. A Busztur-Gán névben a Gán török, és Kán az értelme. Egyes nyelvészek a Buszturgán nevet töröknek minősítik, a Buzogány neveként, bár ezt a harci eszközt a magyarok találták fel, és a magyarok adtak neki nevet. A Buzogány amúgy Bu-Zúgány, a szóban a Bu lehet fej és fekete, mint a Bú, ami a pusztulásra utal. Ezért a Buszturgán udmurt nevet nem sikerült megfejteni. A hun Beszter ismert még Bösztör alakban is, a Busztur talán rokon velük. Volt Beszterce-Naszód megye is.

Iván Kotovsik, a kandúr, udmurt mesékben szerepel. Az Iván név értelme lehet I-Ván és Iv-An is. Az első lehetőség Háza a Van istenségnek, tehát a Vánok Házából való. A Van magyar szó fontos ige és egyben Isten is. A második lehetőség szerint Ív az Égen. Vajon így a Tejútra értendő a név? A Kotovsik egyérteműen macska. A Ka a magyarban egyik jelentése szerint Király, ennek további alakja a Kat, a szkytában Király. De a Cat Macska az angolban, azonban a macska valójában király, nem csupán a mesékben, hanem mindenki szereti, simogatja, eteti, királyi élete van. Ezért Kotovsik kétségtelenül kandúr, ha nem is király.

Az udmurt mondákban szerepel egy olyan lábbeli,amelyet bocskornak neveznek, de a hétmérföldes csizmának felel meg, ami a magyar mondákban is szerepel. Gyakori továbbá a hármas szám jelenléte, mint a három testvér, három feladat, három kérdés, és egyebek. A hármasság fogalma nagyon régi, sok népnél felismerhető, valahonnan az őskorból ered. Az Apa-Anya-Gyerek rendszer tudatossága bizonyára annyira régi, hogy megbecsülni nem tudjuk idejét. Ellenben a főnevek nemekre osztása, először csak kettő, azután a három nem létrejötte erősen az osztálytagozódásra mutat. A férfiak és nők nyelvi elkülönülése után a semleges nem a rabszolgák megjelenését igazolja. A rabszolgaságot elszenvedő népek nyelvében azután megjelent a főnevek hármas ragozása. A rabszolgaság az emberiség egyik legaljasabb találmánya.

Ahol nincs főnévi nem, ott nincs alávetettség sem. Ahol van hím nem és nő nem, ott megkezdték a nők alávetését a társadalomban. Ahol van semleges nem is, ott van rabszolgaság. A rabszolgáknak nemük sincs. Az indgermán nyelvű népek egy része rabszolgatartó volt. Az elméleten sokat gondolkodtam, miért alakult ki a hármas főnévragozás, és erre jutottam.

Az Albaste-boszorkányok hasonlóak más boszorkányokhoz. Feltűnő, hogy az egyiptomi Baszt istennő neve benne van az Albaste névben. Baszt a női nemi vágy megtestesítője. Az Al szó lehet Magas, de lehet Alsó értelmű is. Az Al-Baszt-E név utótagja a magyarban Ház értelmű.

Es-Terek férfi udmurt isten. Az Es a magyarban lehet Ház, és lehet az Ős. A Terek a csillagok, vagy a Tér neve. Es-Terek az Ős-Terek, igen megdöbbentő név magyarul. A Terek, mint a Tér többes száma, a világűrbe mutat, ahol a terek, a sok tér, a végtelenség jellemzője. Minden csillag Tér, de a csillagok közötti terület is Tér. Ehhez jön még a Tir szó, ami a szumerban is létezik, és jelentése Csillag. Egy térre bemenni mindennapos cselekedet, a Tér, ahol vagyunk, csillag alakú, az utak vezetnek ki belőle. A magyar tér sok jelentésű, csillag az alakja, a térből kivezető utak meg a Napok útja, ami éjszaka is meg van világítva, ezért az Út Nap. Utu Napisten neve innen ered.

Idna egy isten is, az Idna nemzetség nevével azonos a neve. Id a magyaroknál Isten, mint az Id-Eg nevünkben is ezt láthatjuk, szumer azonossága is van, lásd Id-Ig-Na folyó nevét, a Na pedig Ház (Nemzetség és Város).

Szenyka neve fiatalt jelöl. A Szeny szó a Szen régibb szóból lágyulhatott, egészen biztosan. A Szen szó sok nyelvben létezik, alapja a Sze, aminek magyar értelme Fény. A Szén is ide tartozik, a Szent szóval együtt. A Szenator latin szó.

Ondra neve alakilag rokonítható a magyar Andor, Andorás nevekkel, amiből keletkezett az András és Endre magyar királynév. An az Ég, Menny, ez a név gyakran On alakot vesz fel. Jelentése azonban nem változik. A Dra (On-Dra) nagyon sok alkalommal megfigyelhető, mint Dár-Dér a magyar nyelvben. Ezért az On-Dra jelenthet az udmurtoknál Égi-Csillagot is. A Dra változata a Tar, Ter, Dar, Der, és még sok nyelvi forma, amelyek egy tőről erednek. Az indogermán, vagyis magyar utódnyelvek is sok hasonló szót tartalmaznak.

Kajvan isten nevében a Van szó szélesen elterjedt sok nyelvben. A Va önmagában is Isten a magyar nyelvben, a Va-Na szóösszetételből is levezethető, mint a Vanax neve a krétai, minószi magyar birodalom második emberének a nevét megértve. A Van magyar alapige, a számok rendjében a Van-Ven az Isteni jelentést, a Felsőbb helyzetet tanusítják. A Van és Ven szóról sokat lehet írni, mert sok nyelvben jelen vannak, amely nyelvek a mi nyelvünkkel szoros rokonságot mutatnak.

A Kai előtag a Kei változata, ami miatt valószínűleg a Keve fogalma jelenik meg a Kaivan szóban. A Kő sok változatban él a mai nyelvekben, amelyeket általában nem értenek meg a mai nyelvészeti kutatók. A Keve király, és a Kai-Kei változatok elterjedtek, nagyon nagy területeket meghódítottak. Emiatt a nyelvészek botorsága feltűnő, mivel képtelenek az alapszavak jelentését megérteni. Talán Kaján neve is kapcsoplódhat az udmurt nevekhez.

Ismert az udmurtoknál a Tatár név is, akinek a lényegét nem sikerült megismerni. A mongolok, vagyis mangálok nevét Dzsingisz Kán adta, aki a Dingir Kán nevet vette fel. A nagy kánnak, vagyis magyar uralkodónak voltak olyan ismeretei, amelyek segítségével visszahatolt a szumer, de inkább magyar ősidőkbe, az ismereteiből, vagyis könyveiből azután megalkotta saját nevét, és az őt követő nép nevét, a Mangal nevet, amit ma Mongolnak mondunk, teljesen helytelenül.

De a Tatár név egy törzs neve, akik ellenségei voltak Dzsingisz (Din-Gir) kánnak, aki megmenekült a tatárok elől, majd később felvette a Dingir, vagyis Dzsingisz nevet. Ezután kiirtotta a tatárokat, majd a mangal (erősen magyar név) hatalom terjeszkedése közben egy másik népet is kiirtott. Ennek a másik népnek a kiirtása nagy kérdéseket vet fel. Vajon miért? Man-Gal jelentése Ember-Nagy, Dzsingisz Kán magyar nyelvű szövegekből vette a nevet.

A Tatár nevet kutatni kell, mert nem ismerjük jelentését. Az valószínű, hogy Dzsingisz azért irtotta ki a tatárokat, mert családja ellenségei voltak. A későbbi tatár név alatt a Mongol had előtti söpredéket értették, egy ideig, akik a mangal had előtt jártak, és a védekezők legfőbb csapásait elszenvedték. De a Tatár név sokáig élt Dzsingisz Kán után is, nem a söpredék fogalmaként. Valahogy a tatárok vissza akarták szerzni becsületüket.

A Tatár névben a Ta-Tár, és a Tat-Ár elemeket láthatjuk. Ha valaki sem a Ta, sem a Tár, sem a Tat, sem az Ár szavakkal nincs tisztában, akkor vele mit lehet kezdeni? Bocsánat, de nem akarok kapcsolatot a megtévesztők népével. A törökös tatárok a mongolokból eredhetnek, a mongolok meg a magyarok utódai lehetnek. Ez a lényege a leszármazásnak.

Kamit egy betyár volt, neve a Hamit névre rímel. A Kamit azért is lehet a Hamita rokona, mert a Hám nevet gyakran Kám formában írják. A finnségiek egykori elterjedtsége Észak-Afrikára is kiterjedt, ahok Kám utódai élnek. De a Kám név a magyarban és hunban is szerepel, a japán Kami pedig Isteni jelentésű.

Béta és Hamit másodlagos csirkefogók, betyárok. Nem tudni, vajon a Béta azonos-e a Béta betű nevével? Ha azonos, akkor Bé Ta értelem van benne, a B betű a második a rovás ábécében. A Bét szónak Hajlék, Ház jelentése is van, sőt a Pét is Ház, valamint Égbolt, ami felső Ház. Sajnos, a házak sorakozó rétegeit a mai napig sem sikerült kideríteni.

Jorok egy varázsló neve. Ha a J hang Gy hanggal való kapcsolatát nézzük, akkor a Gyorok megfelelőt kapjuk, ami a Györök szóval rokon. A Gyorok ezért a Kör fia lehet, vagyis a Jorok nevű varázsló, ami a Nappal kapcsolatos.

Vakrus hős vadász, akinek a neve esetleg Vakrusz hangzósítású. A Vak szót nem érteni, mert magyarul a Vak "nem látó", de egy vadásznak látnia kell, akkor is, ha az égbolton van, mint a Nagy Vadász. A Vak tehát vonatkozhat az égre is, az éjjeli fekete égre, amikor a csillagok ragyognak, de a földön vak az ember, a sötétség miatt. Vak-Rus nevének második eleme a Rus. Ez a név eredetileg a magyarok neve volt, azután másfél ezer éve az oroszok vették át tőlünk, mint Rusz nép. A nevek vándorolnak, de a vándorlás okát is meg lehet találni.

Vakrus a hős Vadász. Aki az égen trónol, a Tejút másik végén látni a Nyilast, akit néha a Kentaúrokkal azonosítanak. Vakrus létezése is gondolatokra ébresztő. Ha az udmurtok ismerték a Vadász mitológiájának csak kicsi részét is, akkor bizony szoros kapcsolatban kellett lenniük a magyar-hun törzsszövetséggel és hatalmas birodalmukkal.

A Vak a Bak szabályos változata! De ennél több bizonyíték kell megmagyarázni a Vak szó létezését. Vakrus hős, aki Vadász, tehát a csillagképpel szorosan összefügg, vajon milyen cselekedeteket hajtott végre, azt udmurtok képzeletében? Mert ez nagyon fontos kérdés!

A Vak szó amúgy a szent emberek neve is. A magyar társadalom védte a vakokat, nem engedte, hogy éhen haljanak.

Vakrus és Nimrúd talán rokonságban van?

Mardan apó leszármazottja Gozé, Pukron és Gozon. Mardan apó nevében, a magyar nyelv szerint, elsődlegesen a Mar Ifjú, de lehet ez Halál is. Lehet ez Első fogalmú is. A Mar-Dan névben a Mar, mint ige is, elég jól érthető, a Dan azonban inkább Úr értelmű. A magyar nyelvben a Dan a Nad, Nagy fogalommal azonos. Mardan apó nevét még lehetne értelmezni, több irányban is.

Gozé fia neve esetleg a Géza változata. A Gé-Sza a Föld-Uralkodója, a Sza a Menny Fia, egyben uralkodó név. Ha esetleg a Gudea névvel van rokonságban, akkor a D>Z hangfejlődést figyelembe véve, a Gudea lehet Gozé nevének őse.

Pukron neve esetleg lehet a Pokruj, Prokuj árpádházi név változata? A finn Pukki kiváló focista neve Öreg jelentésű. Talán Pukron neve is kapcsolatos az Öreg fogalommal.

Gozon neve a magyar Gózon családnév rokona lehet. Sajnos, a Gózon sem érthető, így a Gozon sem.

Buta Bija udmurt személy neve nem értelmezhető. A Buta magyar név, a Bu jelenti a Feketét, a Ta a Táj. A szegény Buta feje fekete, setét, nincs benne fény. De a Bija nem érthető. Igaz, van egy Bija nevű folyó, aminek a Ja része a Víz. A folyó messze Szibériában ered.

Petir udmurt hős neve ismerős magyarul, de amire rögtön rávágják az indogermán kutatók, hogy az görög eredetű. De nem görög eredetű! A Pet egyiptomi, és Ég a jelentése. A második szóelem az Úr, aminek sok formája van, mint az Or, Ar, Er/Ér, Ir, és az Őr és Űr. Még az Űr is az Úrhoz kapcsolódik. A Péter, Petúr, a női Petra és sok változata mind egy tőről ered. Pét-Er tehát az Ég-Ura. De miért lesz szikla, Jézus szavait lejegyzők szerint? Mert az Ég Ura a Nap, égi útján gyakran megpihen, mégpedig sziklákon, a hegyek csúcsain, majd folytatja fáradságos útját, hogy életet leheljen a földi létezőkbe.

Az egyiptomi Er-Pet nem más, mint Pét-Er. Az Er-Pet az Ár-Pád név változata. Valamikor a magyar-hun testvérháborúk idejéből erednek ezek a fontos nevek, amiről Baráth Tibor közöl fontos adatokat. A Pet és Pat értelme Ház, a Bet és Bat szavakkal együtt.

Petir neve még a Petri alakkal is összevetendő. Petri-Vente olyan magyar település, amelyik 9.500 éve már létezett. Ezért Petir nevét nem lehet átengedni az indogermán agresszív kutatóknak. A név jelentése: az Ég Ura, magyarul.

Kazán egyfajta titokzatos név. Bizonyosan nem török eredetű a neve, de a név jelentését nehéz meghatározni. Ma a Kazán magyar közszó, a kazánokban forróság van, forró vizet melegítünk bennük. A Kazán-szoros az Al-Dunánál van, Kazán városa meg a mai Tatária székhelye. A Kazán lehet Forró Hely?

A Kasz egy magyar nép neve, értelme Ház. Az Án az Ég első istene. Emiatt a Kasz-Án lehet Háza az Égnek. Mivel a forróság, a fény az Égből érkezik, ezért a Kaz-Án Háza az Égésnek, vajon ez a fogalom jól érthető őseink nyelvén? A Kazán szóra nehezen lehet jobb értelmezést találni.

Kazán szerelme Galamb nevű. A Galamb név magyar nyelvű, de sok változata van. Nem tudni, az udmurt Galamb neve udmurt is, vagy csak magyar nyelvű. A magyar Galamb szó mítikus eredetű, a Gal-Am-Ber szóból ered. Az Am-Ber ebben a névben is Em-Ber változatú is lehet. Az Am és Em a Nő, a Ber a Férfi, a Magasabb. Az Em-Ber ezért Nő és Férfi, az Amber meg Sárga, vagyis Nap, bár a Borostyánt is hozzáfűzik a mai nyelvészek. A Gal Nagy.

A Gal az An-Gal (Angyal) szóval is rokon, az An-Gyal az Égi-Nagy. A Gal-Am-B a Nagy Emberek, esetleg angyalok hírnöke. Kazán szerelme eszerint talán égi eredetű?

Iván és Pál hősök nevei akár eredeti udmurt nevek is lehetnek. Az udmurt nyelvnek nincs szüksége orosz közvetítésre, mert sokkal régebbi az orosz nyelvnél, ami csak i.sz. után 500 körül jött létre, az udmurt meg talán Kr.e. 6.000 körül is már létezett. Az udmurtok, mint Nap-Emberek, déli kultúrákkal, szumerokkal, egyiptomiakkal, szorosan kapcsolatban voltak. Az Iván név ezért nem indogermán eredetű, ahogy a Pál sem.

Az Iván névről fentebb már volt szó. Az Iván nevek magyar eredetűek, értelmezésük kizárólag a mitológiai és csillagászati hagyományaink alapján lehetségesek.

Pál a Bál, a Nagy. De a Pa-Ul (Paulus) a Nagy-Fia, ezért a Paul a Kicsi, a Pál fia. Rengeteg szavunk elemzése megmutatja az alapszavak igazi jelentését, de ezeket a vizsgálatokat itt nem lehet bemutatni, mert más a feladat. A Bál a Láb is. A Láb Nagy a Kézhez képest, ezért is a Láb-Bál, jelentéstanilag azonos értelmű.

A Pal a Palos szkytha törzs nevében is megjelenik, mint Palóc, vagyis Fő-Lós jelentésű törzsnév. A Lu-Fu, vagyis Ló-Fő, megfelel a Fő-Ló, vagyis Fő-Ember fogalomnak. Nem is lenne ezen vita, ha az ellenzők nem állítanának mindenféle értelmetlenséget.

Mivel Tróját is a Fa-Ló (Faló) rombolta le, aki egy Fő-Ló volt, a Fából készült Ló fogalmát csak a görögök, a magyar nevet nem értették elég jól, ezért nem a Fő Ló, vagyis Fő Ember fogalmát hagyták ránk, hanem egy lehetetlen lovat, amit fából készítettek volna, ezért a Trójai Háború egész menetét meg kell kérdőjelezni. A Pál udmurt hős ezért rokon lehet a Palos, Palóc szkíta-magyar nép nevével, ami a Pelaszg (Pel-Ászok) nevével is rokon. E nevek csak a magyar nyelv felől értelmezhetők, mivel magyar nevek.

Mikál és Mike magyar eredetű nevek, a Mike elterjedt hun és magyar név. Mikál a Mihál, Mihály változata. A Mike név létezik ma is, rokona a Mikó név. Mike egy nagy hun király volt, valamint település Somogyban.

Ványka és Vaszka is fontos hősi nevek.Az orosz nyelv alapszavainak vizsgálata során jelenthető ki, hogy az orosz nyelv magyar eredetű nyelv. A magyar alapokról fejlődtek ki a szkytha, szarmata, barszil és más népeken keresztül az orosz törzsek nyelvei. Tehát az orosz nyelv alapjai is a magyar nyelvből erednek, mint a szumer nyelv alapjai is. A magyar írás sokkal régebbi a szumer írásnál, így a nyelvnél is.Tehát a szláv nyelvek alapjai a magyar nyelvekből erednek, mint a szumer, hatti, hettita és más nyelvek is. Ványka nevében a Vány a Ván becézése, a Ka kicsinyítés, vagy esetleg Ház. A Ván a Van magyar ige változata, Isten jelentéssel. Vászka neve a Vasz szó becézése a Ka szóval. A Vasz értelme Fehér és Vas. A Ka utótag lehet Főség, vagyis Király, amiből aztán később a becézés egyik formája keletkezett. A becézéseket, kicsinyítéseket jelölő magyar nyelvtani formák eredetileg nagy jelentéstartománnyal rendelkeztek, amiből aztán mára alig találhatjuk meg eredeti szavaink jelentését. Vászka hasonló Vászja nevéhez.

Sunyi és Istók szerepel az udmurt mondákban, de e nevek magyar nyelvűek, fordítók alkották meg a magyar nyelv szerint. Az udmurt neveket nem találni.

Csikó-fi vitéz talán azonos Fehérló-Fia magyar hérosszal. A Vitéz szó magyar eredetű, a Ví-Tesz magyar szavakból képződött. Akik vít tesznek, vívást tesznek, azok a vitézek, tehát ez a szó is magyar eredetű, két eleme szerint.

Szöltabeli hős nevében a Zolta és Beli magyar szavak ismerhetőek fel. A régi Eunedbelia nemzetség nevében a Belia a Béli szóval azonos. Bél ás Bál hatalmas isten, mert a két névalak egy istent jelöl, akinek a jelentése Nagy és Ragyogó, ami miatt esetleg a Napisten egyik neve lehet. A Zolta magyar fejedelmi nevet már megvizsgáltam, természetesen magyar eredetű név. A Szül igéhez kapcsolódik, amiből ered a Zöld, amikor jő a Tavasz, a világ zöldbeborul, a természet újjá születik. Ezt jelképezték őseink városkoronával istennőink fején, majd az évszázadok múlásával a Szult-An rang is kialakult, magyar nyelvi alapokon, ami lehet Szul-Tan is. De itt már férfi az uralkodó, a szultán, bár képtelen a természet megújítására. Ezért ott haldoklik a természet, ahol hamis szultánok uralkodnak. A Zöld úrnője ugyanis Nő, a Növekvés istennője.

Egyáltalán nem biztos, hogy az udmurt Szölta megegyezik a magyar Szülte, Zolta nevekkel. De nincs jobb és pontosabb lehetőség, egyáltalán udmurt tudósokkal sem lehet beszélgetni, megvitatni egy-egy szót.

Bigra hős nevében a Big a Nagy egyik neve, a magyar nyelvben is szerepel a név, gyakran változataival, mint a Bih és Bik. Nagyon úgy tűnik, hogy a Big is egy ősi, tehát az ókornál sokkal régebbi szavunk, aminek sok rokona van. A Big amolyan kerek, teljes, nagy dolog, a Naphoz is hasonlít. Rokonsága szerteterjedő. A Bik, Bikk, Bükk és Bük, Bog és Gob, valamint rengeteg szó ezt a jelentést tartalmazzák, akár ezer számra. Bih-Ar is a Nagy-Hegyek jelentést tartalmazza, Erdélyben is, Indiában is. Ha van Bihar Mandzsúriában is, akkor ott is ez a hegyek pontos jelentése. A Bih amolyan lekerekített hegyek és dolgok neve, természetesen.

Csibiny fiúnév, jelentése Szúnyog. Ez a név lehet, hogy a magyar Csípiny forma változata, mert a szúnyog Csíp. A szúnyog ronda rovar, csíp, Szipó és Szívó, a vért szívja ki az emberekből, mármint a gyötrő szúnyog. Őseink utálták a szúnyogokat, éppúgy, mint a mai magyarok. A Csibész névben a Csibe fogalma van benne, amivel a csillagok fogalmához juthatunk.

Opocs udmurt hős nem Apacs, bár az is lehetne. Neve inkább Opos eredetről tanúskodik.

Ozsmeg neve igen furcsa, ő lehetne Ős-Meg?

Bulda a Fény, vagy Tűz Helye, közeli alak Buda, Bléda nevével.

Pazjal nevét nem sikerült megérteni, kicsit sem.

Ucsa hős neve a magyar Ócsa névvel rokon?

Ismert egy Tutoj nevű udmurt hős is, akinek a nevében a Tu az Ország, vagy a Nap, a Toj meg a Tol ige változata van jelen.

Jantamir nevében az Ir az Úr, a Tam a Tám. Az Ir a szumer nyelvre jellemző, ahol a magyar Úr sok alkalommal Ir formában fordul elő. A Jan talán ebben a névben is An isten elöl jejes neve, a Jan, amely név igen gazdag az emberiség nyelveiben. Ha elöl jejes, akkor férfi, Jan, ha hátul jejes, akkor női, Any (Anya) nevet kapunk. Janus isten neve innen keresendő.

Batir neve a Bátor változata, ami magyar szó.

Jurmás és Ertemej testvérek. Lassan feladom az udmurt hősök neveinek megértését. Jurmás egy Úr-Más? Ertemej nevében a besenyő Ertem, Erdem, vagyis magyar Érdem törzs neve ismerhető fel? A besenyők magyarok, és nem törökök, ahogy több szerző állítja.

Kondrat nevében a Kon a Ló, vagy Kán fogalmát tartalmazza. Kond a magyar Kond király nevével azonosítható. De a Rat mit jelent? A Ra a magyar nyelvben Rá Npaisten, azután magyar ember, és rag, meg Fekete, mint a patkány. A patkány az árulás jelképe is, az íreknél, nálunk is.

Gondir hős neve is a Gond előtag alapján a Kond, Kend magyar nevek felé mutat. A Gondok Indiában laknak, de ne akarja senki se a gondokat leválasztani a finnségi, vagy még régebbi magyar népekről. Gond-Ir eszerint egy gond hős nevét mutatja.

A Dzsumja is férfi név, mint a Dzsuszgesz, akiknek a nevei nagyon bonyolultak.

Prokopej hős neve a Pro előtag alapján Elő, a Proko ElőFő, azután a Pej lehet a Fej változata. Egy Elsődleges-Fő a név értelme, magyar nyelven.

 

IV. NŐI NEVEK

Kevés a női név az udmurt mondákban, hasonlóan a magyar és számtalan nép mondjához, ami erőteles férfiuralmat jelez a mondák gyűjtése idejében.

Anna női név. Az An és Na nagyon régi neveink, az An az Ég, Menny, a Na több jelentésű szó, fontos a Nagy, a Kő, a Ház (nemzetség, település), a Nő, az Igen. Ezért Anna az Ég Házából való, vagy az Égi Nő neve. Régi adatok alapján férfiak is viselték ezt a nevet, de kétségtelenül mint az Ég-Nagyjai, mint Égi Királyok.

Jegipacsa hasonló nőszemély Baba-Jagához. Boszorkányos asszony, fontos vezetői tulajdonságai vannak. A vezetői tulajdonságai a matriarchátusból eredeztethetőek. Sok nép átment története során valamilyen nőuralmi szakaszon. Azzal a megjegyzéssel, hogy a magyar társadalmakban a férfiak és nők egyenrangúak voltak minden időben. A nők külön is vonulhattak, önálló gyógyításokat, varázslásokat kitalálni, de a nyelvben nem jelent meg a két főnévi nem, ami a társadalom kettészakadásának a bizonyítéka.

Jegipacsa nevét sem mondják meg, mit jelent. A Jegi a Jégi, ami az Égi szóból eredhet. Hasonló a Jégermeister, vagyis Vadászmester névhez, amiben a Jéger-Jáger magyar eredetű, az Ég-Er, vagyis az Ég-Ura jelentést tartalmazza. Az Ég Ura a Vadász csillagkép, a magyarok egyik ősapja, aki Nimrúd, a Nagy Vadász az Úr előtt. Erről a hagyományról már írtam részletesen.

Jegipacsa nevében a Pacsa szórész talán uralkodó értelmű, mint a Pasa. A Pasa sem török, hanem magyar név, a Pa a Fő, a Sa a magyarok népneve, Menny Fia, vagyis uralkodó, Sah. De a Pacsa rokon a Pacsál igével, ami az Ég vizeiben is lehetséges locsi-pocsi játék, mondáink ideje szerint.

Olenka esetleg az Ilonka név változata, esetleg. Nem teljesen biztos, mert jelenthet udmurtul mást is. A magyar Ilona Trójában már istennő, az Il-Ona nagyjából az Élet-Anyja értelmű, tehát nagyon hatalmas istennő. Az egyiptomi Tróját segítő csapatoknál Iluna a név, ami Ilion formában is megjelenik, és más alakokban is. Iluna nevében a Luna a Hold istennője, I-Luna Háza a Holdnak, de ezzel nincs vége. Az Il-Una felbontás azt valószínűsíti, hogy Il az Isten, az Una a magyar Un istennő, Ég Királynőjének a neve, esetleg az Un birtokos esete az Una, ami aztán megjelenik Rómában, mint Egy! Sok helyen bemutattam: Un a magyar-hun Ég Királynője. Ő az etruszkoknál Uni nevű. Azután Rómában Uniból Juno lesz, ez a leszármazás hármas stádiuma. Róma a magyaroktól ered, akár Trójából (Torjából) vagy a Kárpát-medencéből, a latin nyelv minden íze magyar eredetű, kivéve a rabszolgatartó társadalmat.

Olenka nevére érdemes kutatásokat folytatni.

Ebga olyan hölgy neve, amit tökéletesen nem lehet érteni, vagy tökéletesen lehet érteni. Az Eb lehet Király, mint a Maghreb névben, és lehet Kutya. A Kutya Király is számtalan esetben valóban uralkodó, kan és kán. A Ga Ház értelmű elsősorban a magyar nyelvben. Eb-Ga ezért a Király-Házból való, esetleg királykisasszony.

Kisnokenak pontos jelentése Feleség-Sógornő. Legalább ezt a bonyolult nevet sikerült felderíteni az udmurt nyelv szerint. Az udmurt névhez hasonló a Kisnőkének magyar változat, de bizonyára téves az összevetés.

 

V. UDMURT ISTENVILÁG

Az udmurt istenvilág nevei nagyon érdekesek. Keveset ismerünk az udmurt istennevekből, amit ismerünk, azt is más nyelvű gyűjtők adatai szerint olvashatjuk. De az nem elvitaható, hogy az udmurt istenvilág egyszerűen káprázatos.

Nyuleszmurt neve Erdei-Embert jelent. A Nyulesz az Erdő, a Murt az Ember. Igen érdekes nevek. A Murt nevet az Ud-Murt népnévből is ismerjük, Ember jelentéssel, pár szó már esett róla. A Nyulesz lenne az Erdő, ami a Kezdet, sok kutató szemében, arra gondolva, hogy az emberiség valamilyen erdőben jött létre, onnan jött ki más ökoszisztémákba. A Nyulesz elsőre a Nulla meg a Nyúl szavakat juttatja eszünkbe. De azután beidéződik az orosz Leszo szó, ami Erdő értelmű. Tovább gondolva, a magyar Léc is ide tartozhat, mert a Léc fából készül, a fa az erdőből való, de megmunkált erdei áru. Ha a Nyu-Lesz formát elfogadjuk, akkor az a kérdés, hogy mi az a Nyu előtag? Mert a Lesz az Erdő, ami viszont a Lesz magyar igével azonos alakú, a Lesz viszont a Lét szavával azonos. A Nyúl az erdő lakója, az erdő messzire nyúlik, általában üres, vagyis Nul. Ezek az összevetések lehetnek mind tévedések. Nyuleszmurt az erdő isteneként anthropomorf isten.

A Keremet értelme udmurtul Szent Liget. A magyar Keremetek inkább Naplények, körbe keringő női varázslók, női fénylények, akik a légkörben is tudnak mozogni. A Ker fontos szó ezt jelzi. Amikor a magyar vezetők keremeten tanácskoznak, akkor egy Szent Ligetben, nem pedig egy körbe ülhető kereveten tanácskoznak? A Keremet és Kerevet tehát élesen elkülönül egymástól. Ráadásul a keremet szót töröknek tartják egyesek. Fura, de Tokarev és mtsi szerint Keremet az Alvilág ura, azonos a Sajtan és Lud fogalmával.

Az udmurt Lud jelentése Nagy. A Lu, vagy Ló a magyar nyelvben is lehet Nagy értelmű, a Lu jelentéseit kifejtettem a "Lu alapszavunk" című írásomban. A Lud tehát Nagy. A Ló Nagy, a Csikó Kicsi, vagyis a Ló az Ember, a Csikó a Fia, lásd spanyol Chico. A Lu tehát Fény, azután Ember (Fényember, magyar), azután Nagy és Ló (Equus), a Lu-d név D hangja helyképző, kicsinyító, vagy esetleg a Da rövidülése. A Ló, Lu szóról sokat lehet írni. A Lúd madár neve is nagy ősiségből ered, amit alig érthetünk meg. Elsődleges jelentése Fényecske. A Lydök népe szintén a Nap népe, a karél Lüd törzs kapcsolatban volt Lydia népével.

Páleszmurt egy olyan lény, aki Félember. A Murt ebben a névben is Ember. A Pálesz előtag jelenti a Fél fogalmat. A magyar nyelvben a Pel, Fel, Fél és Fil szavak ide tartoznak. A magyar Feles jól hasonlít a Pálesz udmurt szóhoz. A finn Puoli szó rokon a Fel, Fél rokonaival, de ezen kívül sok indogermán szóval is. A görög Palaeo Ó értelmű, mint a Félember is Óember jelentésű. A görög Pel is Fél. Nagy szócsoporttal van itt dolgunk, ami bizonyítja a finn és indoeurópai rokonságot, de talán azt is, hogy mindkét csoport nyelvei a magyar ősnyelvből erednek.

Tölperi a Szélördög. A Töl a Szél, a Peri az Ördög, aki Pereg. Amolyan forgószél istenség neve, aki átszáguld nagy tereken át. A Peri szó a magyar Peri, Pöri, Perdül, Pördül, Fordul, meg a Fergeteg szavakkal rokon. A Töl a Töl-Csér szóval vethető egybe, mert a forgószél egyértelműen tölcsér formájú. A latin (magyar eredetű nyelv) Torus is hasonló a Töl alakokkal, amihez még a Tol ige is kapcsolódik.

Figyelemre méltó az udmurt Vu szó, amely Vizet jelent. A Vu a Va, szintén Víz jelentésű szóval közeli rokon. A Va kiterjedése nagy, Lappföldtől kezdve Macedóniág gyakori, de Japánban is előfordul, a komi nyelvben is a Va Víz. Rengeteg a bizonyíték.

A Vu-Kuzjo isten neve Víz-Gazda értelmű. A Ví magyar alapszó Fény is, ami a Vízhez társítható. A Kuzjo, mint Gazda is összevethető, ha lehetne ismerni a Kuzjo eredetét. Mivel nem ismerni, tilos ráerőltetni egy magyar megoldást.

Vumurt a Vu-Murt alapján is Vízi Ember értelmű. A vizekben lesnek áldozatukra ezek a lények. Talán a magyar vízi tündérekkel rokonok.

Vulperi a Víz-Ördög. A Vu a Víz, a Peri a Pergő őrdög. A Vízi Manók a vizekben élnek, és veszélyesek az emberekre. A Vulperi ezeknek a Manóknak az egyik, legfőbb fajtája az udmurtoknál.

A Víz nevei, a Tűz nevei, és a Fény nevei őseinknél szoros rokonságban voltak. A Bul>Vul sok nyelvben elterjedt, mint Tűz. Most a Bul > Vul szavak után nem nyomozunk, van sok nagyszerű nyelvész, akiket megilletne ez a feladat.

Urvösz az Erdők istene. Nevében az Ur valóban Istent jelent, tehát Urvösz egy isten, ha nem is értjük a nevét. A Vösz szórészről nem tudni, mit jelent.

Invu a Levegő istene. Nevében az In egyértelműen Isten, ami sok magyar isteni névben is felismerhető, a szumer és a zsidó nevekben is. Az In jelenti az Istennőt, a Vu azonban miképpen Lég? Azt gondoljuk, hogy a rendkívül régi finnségi nyelvek, amelyek felül írják sok nép nyelvét, az In-Vu szóban semmit nem tévedtek, hanem a név Isteni és Isten jelentéssel is bír. A Vu Isten is? De Invu miképp lett a Levegő istene, arra nincs magyarázat. Kevés az ismeretünk a finnségi nyelvekkel kapcsolatban.

Az viszont biztos, hogy Invu, mint a Levegő Istene, nem jelentheti a Vu, vagyis Víz istenét. Valamilyen csavar van az udmurt nyelvben is, amilyen csavar nagyon sokszor előfordult az emberiség történetében. Az emberiség története rendkívül hosszú, és sok titkot tartogat. A Vu a Fu párja, a Fújás pedig a levegőhöz tartozik.

Oh olyan valaki, aki varázsló és mítikus lény az udmurt mitológiában. Más nyelvekben is létezik az Oh szó, a magyarban is. Oh, mondjuk gyakran, rengetegszer szerepel a költői nyelvben, az Ah közeli változata. Egyiptomban a lélek egyik neve Ah, van Aha vitéz is. Az "A" fontos magyar szó egyik jelentése Isten, amiből könnyen keletkezhetett az Ah, ebből az Oh név. De az udmurt Oh jelentése Medve, a komiknál is létezik. Ráadásul alakváltó, a medve alakból átmehet ember alakba. A Hobbit filmekben is szerepel hasonló lény.

A Vozso egyfajta lidérc. Neve esetleg a Voso alakkal vethető össze, de nem jutunk előbbre a név megértésében. A Vas lehet Fehér.

Ubir egy bizonyos boszorkány-vámpír. A név nem érthető magyarul. Az U lehet Magasságos, Végtelen az Ü és Ő szavakkal együtt, az Ub Sarok, az Ír az Úr változata. A Bir a Pír rokona, ami a Vér szóhoz közel áll. U-Bir Végtelen-Vér?

Tisztelték a Vorsud szellemet. A perik néha a vorsudok szolgái.

Obida nevében a Da lehet a Nap, vagy a Földanya, helyképző, kicsinyítő képző. A nevet sajnos nem sikerült megérteni, rokonítani.

A Kutisz, vagy Mizs betegségdémonok, a Cser járványdémon.

 

VI. UDMURT TELEPÜLÉSNEVEK

Fontos szócsoportot alkotnak az udmurt településnevek.

A Kar szó udmurttul Várat, Várost jelent. A Kar a magyarban testrész, igeként Karol. A fallal kerített lakhelyek a várak, városok, amiket tehát falak karolnak, védelmeznek. A Kar közeli rokona a Kör, valamint egy hatalmas szócsoport a magyar nyelvben. Az egyiptomi Ka tartás a a kar magasba tartását jelenti, tehát összefüggésben van a Kar szóval.

A magyar Karcag (Kartszag) nevében a Kar jelenti a várost, a Szag a Szág, Főség. Kára, Karád, Karancs, Karán-Sebes, Karcsa, Karos, Karmacs és más települések neveiben is felismerhető a Kar szó. A Kár jelent még Hegyet is.

A csecsen Karth is város. Különösen a Karád és Garád nevek jelentenek kerített helyet, amelyeknek sok utóda képződött, mint az orosz Gorod, Grád, cseh Hrad , és hasonlók. A finn Karélia, Karjala, kelta Kaer, germán Garden, görög Gortyn, hatti-hettita Gordion, karthágói Kartha és más nevek is mind a Kör szóhoz kapcsolódnak.

Sziktiv-Kar, Kudim-Kar, Jos-Kar-Ola, Izs-Kar = Izsevszk, Dondi-Kar, Gurja-Kar, Veszja-Kar, Szepics-Kar, Idna-Kar, Szelta-Kar, Ebga-Kar, Csibiny-Kar mind azt igazolják, hogy az udmurtok egy régi városéítő nép voltak. Hasonló hozzájuk a komi, mari és mordvin nép is.

A várak építése fontos volt a védelem szempontjából. A várakat meg kellett tervezni, mérnöki tudás is szükséges volt, és sok tapasztalat.

Az udmurt Gurt jelentése Falu, Lakás. Talán összefügg a Jurt magyar szóval, ami a Gyúrt nemezzel borított nyári lak neve. De a Kert szóval is rokon.

A Dondu-Gurt, Kljap-Gurt, Burt-Gurt udmurt településnevek valószínűsítik, hogy e szavak között rokonság van.

Porjurt nevében a Por önálló szó, Mari értelmű, a marik egyik ága a Por. A Por tehát frátria név. Jelentése nem ismeretes, a magyar Por szónak több jelentése van. Az egyik a Ház, amely Par-Per-Pur és Bar-Ber lehet. Ide tartozik a Porta. Azután a Por homokféle, és jelent vizet is, Por és Bor alakban. A Pór egyszerű ember, akiből sok van. Esetleg még Fa, vagy Észak, de Bor alakban, a Bor italról is kell szólni. Vajon hova tartozhat a mari Por név?

A Ház udmurtul Gu, a szumer Nyak, Szarvasmarha és Fej, Fő is Gu. Talán az udmurt szó a Fej fogalmával kapcsolatos, a Ház valóban felettünk van, de inkább a Bőr a Ház. Ha jelent Gödörházat, akkor a Gu + Dur – Gudur, Gödör magyar szóban lenne a Gu? Bizonyára nem. A Gunyhó, vagy Kunyhó már közelebb áll az udmurt névhez, de a Guny-Hó egy Gúny-Ház, a gúny szó pedig a szarvasmarhához közelít. A Gúnya ugyanis ökörbőrből készült ruha.

Néhány udmurt településnév: Malmizs, Szoldir, Ljalsur, Sljapinó, Urdimo, Vjatka, Mozsga, Balezin, Karjil, Sarkan, Nyurdor, Szölta-falva, Varozs, Gucsin, Bolse Ucsin, Tujmil, Csozsjil, Bia, Udmurt, Visur, Urdo, Bigi, Biga (kettő is), Azamat, Juszki,Agriz, Norja, Ucsa, és mások.

A Karjil névben a Kar a vár, város neve. Esetleg rokon Karjala nevével.

Sarkan esetleg a Sárkány.

A Sur végződésű udmurt nevek Patakot jelentenek. Dondu-Sur tehát Dondu-patak, Ljal-Sur meg Ljal-patak. A Sur a Sár nevű szavak rokona lehet.

Egyéb víznevek: Csepca, Valo, Kalmez, Káma, Sziva, Votka, Kazesz, Uazseg-vaj, Parzi, Izs, Cseber-sur, Bidzsiny-sur, Pozim, Vála és az Ajpak-tó.

A Votka és Vatka nagyon hasonló az orosz Vodka szóhoz, amiről tudni, hogy Vizecske, Vízke értelmű.

A Csepca talán Cseppecske, a -ca, -ce magyar kicsinyítő képző. A Valo és Vála hasonló a magyar Váli-viz névhez, a Va és Vé a magyarban is lehet folyó, és istennév. Az Izs talán az Is-Ős változata, a Cseber-sur neve esetleg tényleg Cseber-patak?

A bővízű Káma nevében a Kám jelentése Isten, illetve valamilyen vezér. Kám településünk van, a Kán egyértelműen magyar eredetű és király jelentésű. Rokon a Hám szóval, a hamitákat olykor Kám fiainak nevezik. Kám-A lehet Isten-Vize, az "A" névnek a magyarban van Víz jelentése is. Ne feledjük, a térség többször is állt magyar uralom alatt, mint a szkíták, vagy a hunok idejében.

A Valo-fennsíkon húzódik a Tyoko-kir árok. Lehetséges, hogy az udmurtok ástak védelmi árkokat, mint más népek. A vízelvezető árkokat is ásták, de védelmi művek az árok egyik oldalán sincsenek. A magyar árkok hatalmas védelmi rendszert képeznek, pl. a Hunárok, és magas védművek vannak az északi és keleti oldalukon, mert a támadást az Alföld irányából várták a gátépítők. Nevük Agatyrzosz szkíta nép, vagyis A-Gát-Űrzős harcosok.

Az udmurtok egyes utakat gerendákkal erősítettek meg. Hasonló és ősi gerendavázas utakat a régészek máshol is feltártak, mint pl. Angliában. A három út neve: Ari út, Ozoni út, és Kunaki út. Az Ari a mari-cseremisz nép udmurt neve. Érdekes, hogy a magyarban az Ari az Arany becézése, az Aranka női nevet Arinak is becézzük. Arikán hun női név, Ari királynő jelentése kapcsolódhat a mari néphez? Sajnos, erre nincs támpont. A Kunaki út nevéről azt tartják, hogy Pénzszedő út a jelentése, mert a Kunak tatár szó, és pénzszedő a jelentése. A kazáni tatárok ezen az úton járva rabolgatták az udmurtokat.

Olykor az udmurtok földből magaslatot építettek, amire Kart, vagyis Várat emeltek, fából, elsősorban a folyók mellett. Így ellenőrizték a folyókon a hajózást.

Az udmurt társadalom meglehetősen bonyolult volt. Földművesek, iparosok, kereskedők és vadászok-halászok alkották a legfőbb társadalmi rétegeket. Ami feltűnő, hiányzik az agresszív arisztokrácia és a katonai réteg. A vezetők falufőnökök, törzsfőnökök, és a vallásban járatos papok, akik valamilyen foglalkozást űztek, nem a népet adóztatták. A kovácsmesterség és a vas kiemelt fontossággal bír náluk.

 

Néhány udmurt szó:

Bidzsim, Budzsim, Badzim: Nagy. Bidzsiny-sur – Nagy-folyó.

Lud: Nagy. A magyar Lu, Ló lehet Nagy, pl. Ló-Darázs, Ló-Hangya, Ló-Tetű.

Dzezj: Kapu

Murt – Ember. A Mord a Mordvinok nevében is benne van.

Nő – Küsnomurt. Ez lehet Kis-Nő-Ember. Budünü – Ebben is van Nü szótag.

Férfi – Vorgoron, Pioszmurt.

Kisfiú – Pi, ez megegyezik a magyar Pi Csillag és Pi-Fi, de a bantu Bi Fia szóval is.

Kislány – Nül, vagyis a Nü a Nő, a Nül még Nől. Ez a szó is a magyarban, szumerban megvan.

Öreg – Peresz, Vuzs.

Batir: Vitéz, Harcos. A Bátor (Bá, aki Torló) változata. Más nyelvekben is létező magyar szó. Bat-Ir a Ház-Ura, aki bátor.

Pupja – Hársfa. A Pa a magyarban Fa, Növény.

Kiz – Lúc. A Lu a magyarban Fény, Nagy, Ember, a Lúc Fényfa, Fényecske. A Kiz nem tartozik ide.

Vjáz – Szilfa.

Utem – Föld és Nyert. Utu a Nap, magyar eredetű, de az Utem a Föld, a Nap ellentéte, női párja.

Kar – Vár, Hegyi Erőd. A magyartól kezdve sok nyelvben azonos a jelentése.

Gurt – Falu, Lakás.

Jurt – Ház. Ablak – Ukno.

Kumiska – Házipálinka. Komiszka, vagy Kumiszka a magyar megfelelő. A Kumisz hun-magyar szó, tejpálinka. A Ku a Száj, a Misz a Fiatal.

Peri – Ördög. A Peri a Per – Ház és Pereg – Pörgés neve. Az ördög lakhelye a pergő ház, a magyaroknál inkább a Sárkányok laknak forgó kastélyokban, amelyek a Tejúton vannak.

Acél – Andan, Sztál,

Kő – Iz, mint Földanya Íze?

Föld – Mu, ez a Ma Földanya nevének változata. Talaj – Muzem, a Mu Föld, a Zem az oroszban majd Zemlja lesz. A Zem a Szem módosulata.

Hegy – Gurez, itt a Kur – Hegy jelenik meg. Vür.

Domb, Halom – Gurez.

Síkság – Badpu. A Pu jelenti a Pusztaságot.

Mező – Lud. A Lu-d a Fény-helye.

Nap – Sundü. A sun a San, angol Son, a gyerek is Nap nálunk.

Hold – Tolez.

Csillag – Kizili. Ez Kő-Zili lehet, a Zili a Csili párja.

Tejút, Teuta – Galaktika, a Gal-Axis Nagy-Tengely, vagy a Galaktosz – Tej, görög szóból.

Hal – Csorüg.

Medve – Gondür.

Szarvas – Puzsej, Kojük,

Méz – Csecsü,

Minden – Vanmüz,

Tavasz – Tulüsz, a Tul a finnben Égő, vagyis a Napisten erősen égni kezd.

Nyár – Guzsem,

Ősz – Szuzül,

Tél – Tol, Tolalte,

Idő – Vaküt, Dür, Inkuaz, Kuaz,

Isten – Inmar, Kuaz,

Szellem – Kuzjo,

Ég – In, Égbolt – Inbam, az In a magyarban Isten és Belső, Menny – In,

Úr – Pioszmurt,

Uralkodó – Ekszej,

Király – Koroló,

Katona – Pioszmurt,Vorgoron,

Vadász – Evtobusz,

Halász – Csorügasz,

Víz – Vu,

Tó – Tü, Állóvíz – Ozero, az Ozero magyar-finn eredetű, A-Dera lehet az eredeti alak.

Tenger – Zarez, More,

Óceán – Okean, ami az Ó-Keán istennévből ered.

 

VII. AZ UDMURTOK A CSUDA NÉPHEZ TARTOZNAK

Az udmurt hagyományok megemlékeznek arról, hogy az udmurtok ősei tudtak írni. Inmar ajándékozta meg az udmurtokat az írással. Az udmurt hagyományok tehát En-Inmarba viszik vissza az írás tudományát, vagyis Lagash államba. Az írást a szumerok is a magyaroktól kapták, tehát En-Inmar írása a magyar írásból ered, amit Ru, vagy Ró formában mondunk, egyéb neve a Rovás.

Unug városa (Uruk) nem volt messze En-Inmartól, az Unug nép több várost is alapított Mezopotámiában, de máshol is, pl. Hamburg és Bréma városok közén, ahol egykor szintén unug nép élt. Az Unug-Urak népe a Kaukázustól északra élt, bár a Zagroszban is letelepültek, őket onogurnak hamisítják egyesek, akik el akarják vágni az ősibb magyarokat a fiatalabb szumeroktól, valamilyen homályos szándék alapján. Az Unug-Urak ma természetesen az Ungárok, vagyis magyarok.

Ha En-Mer-Kar király szerepét elfogadjuk, és nincs ok, ami miatt ezt ne tennénk meg, akkor azt is mondhatjuk, ahogy a hagyomány mondja, hogy az írás feltalálója En-Mer-Kar. A Mérő-Kar-Enje bizonyára a magyar írásból dolgozott, feltalálta azt a kusza szumer írást, amiből az ékírás kifejlődött. De az ékírás az elődjéből, a ma is létező rovásból fejlődött ki, ami a táltosok, mágusok, druidák írása volt. Bárki olvashatta a szövegeket, ha értette a nyelvet, mivel a rovás betű írás..

Az udmurtok, vagyis Nap-Emberek, írásukat Lagash államból, En-Inmar városából szerezték, vagy En-Mer-Kar-tól, egy régebbi papkirálytól kapták. A választ nem lehet megadni.

Egy szent könyvüket az udmurtok elégettek, mert nem akarták, hogy az agresszív és hódító oroszok kezébe jusson. A szent könyvben volt az udmurtok csodálatos története, ami az elégetéssel eltűnt. De feltártuk azt legalább, hogy Lagash állam és az udmurtok között szoros kapcsolat volt egykor, mintegy Kr.e. 2.000 előtti időkben. Az oroszok pedig ne ijesztgessék a régebbi népeket, mert azok, nagy valószínűséggel, saját őseik. Az ősöket pedig semmilyen nép sem támadja, mert szeretik saját őseiket, ha azok csak félig ősök, akkor is.

Fantasztikusan gazdag az udmurt mitológia, amiről a nagy összegző művek meg sem emlékeznek. Mintegy 600 udmurt mese ismert a régi időkről.

Nagyon fontos a balti finnek és volgai finnek emlékeiben a csudok, másként csitkik népe. Ismert a Csúd-tó is. A név a Csuda szóból ered, a Csuda pontos jelentése Csu-Da alakban Csillag-Föld, vagyis az égbolt. A magyarok a csillagok népe, a Csuda is magyar szó, változata a Suda és a Suta, a szarvas, ami megint Égboltot jelent, mint a Csuda-Szarvas fogalma. De a Csuda szó megfelel a Szkytha népnévnek is. A görög sem tudta leírni a Cs betűt, a Cserebog, Cserebüj náluk Szkarabeus, vagyis a Cs betűt Szk, a latin Sc formában írta. Így a Csuda valóban Szkytha a görögöknél. De ezzel az is kiderül, hogy a szkythák valóban magyarok, nem az oroszok ősei, amint azt Nagy Katalin kitalálta.

A Csúdoktól eredő finnségiek egyértelműen nem szlávok. Ebből az is következik, hogy a csúdok a szkíták, akik magyarok-hunok, a régebbiek, majd a szlávok kialakulnak 500 körül, magyar alapokról. Csitki, mint a csúdok egyik neve, nem más, mint Csicsi király, aki hun nagykirály. Csitki neve is bizonyítja, hogy a hunok nem törökök, ráadásul a finnek eszerint hun eredetűek.

A pogány jelző, a barbár mellett, nagyon jó volt az ősibb szupercivilizációból eredő népek meggyalázására. Pog-An egyszerűen Nap az Égen. A Haszon alakította világba sok igazi fejlett nép nem tudott bekerülni, mert utálta a Haszon létezését, és nem akarta szolgálni. A rabszolgaság rettenete a Haszonra alapuló királyságok szövetségese volt, de a kizsákmányoló hatalmak némelyike is megrettent a kizsákmányolás aljasságától. Fejlődött az emberiség, az őskortól az ókorba, a fémek korszakaiba, azután a magyar nyelv kezdett szétesni, ágakra fejlődni. Az udmurtok nyelve sokat őriz az ősmúltból, ezért is rendkívül értékes a nyelvük és hagyományaik.

Udmurtia udmurt népe egy nagyon régi korból ered, amely kornak a nyelvi készletei ma is megvannak az udmurtok nyelvében. Erre sokan lehetnek kíváncsiak, mint a magyarok, oroszok, finnek, és a nyugati tudósok.

Az udmurtok közel ültek a tűzhöz, ahonnan az emberiség civilizációja ered.

Az udmurt nyelv és hagyományok alapján az ősökhöz való kapcsolatokat, genetikai rokonságot a mai udmurtoknak kell feltárnia. Azért, mert az udmurtoknál nincs jobb tudós, aki az udmurt ősiséget vizsgálhatná. Ezt a fontos nagy munkát az udmurtoknak kell elvégezniük, semmilyen idegen ráhatás nélkül.Tiszteletem az udmurt népnek.

Budapest, 2018. december 30.

 

Megnyitva 1449 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások