20210619
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2010 március 02, kedd

Tiltakozás a sok évtizedes zsidó önkény/eskedés ellen

Szerző: Siklósi András

Valamennyi nemzeti érzésű, gerinces honfitársam nevében határozottan tiltakozom a zsidó „kárpótlás” összegének egész népünket terhelő további növelése ellen, ill. a „gyűlöletkeltéssel”, holokauszt-tagadással szembeni fellépés tervezett megszigorítása ellen, az alábbi cáfolhatatlan okok és indokok alapján:

1.) A magyar nép és Magyarország hatóságai soha nem üldözték a zsidókat, sem faji, sem vallási alapon, hanem az Eötvös-féle emancipációs (egyenjogúsítási) törvény elfogadása óta velünk mindenben egyenlő jogokat élveztek, sőt ezen felül kiváltságokban (pozitív diszkriminációban) részesültek.

A II. világháborúban Antonescu Romániája több mint 300 ezer ottani zsidót gyilkolt meg brutálisan; hasonlóan cselekedett a Tiso-féle fasiszta Szlovákia is; Lengyelországot, Ukrajnát, Franciaországot, Dániát, Ausztriát s a Benelux államokat pedig többé-kevésbé a hitlerista megszállók „zsidótlanították”. Ezzel szemben hazánk még az európai országokból ezerszámra hozzánk menekülő zsidókat is befogadta és megvédte, s az 1944-es „szövetséges” német bevonulásig maximális biztonságot, békességet nyújtott részükre. Utána is minden eszközzel akadályozta Németországba történő deportálásukat – úgy Horthy Miklós, mint a sárga földig becsmérelt Szálasi Ferenc.

Ennek eredményeként a teljes budapesti gettó, a védett házak és az összes fővárosban bujkáló zsidó megmenekült, de vidékről is csak korlátozottan történtek elhurcolások. Akiket pedig elvittek, azok jelentős része útközben megszökött, vagy Wallenberg és mások hamis útleveleivel szerzett menedéket, amelyet valamennyi kormányunk alatt tiszteletben tartottak. A koncentrációs munkatáborokból (nem megsemmisítő haláltáborok!) hazakerültek, vagy az oda soha nem deportáltak viszont tízezrével jelentkeztek, mint „túlélők”, s bosszúszomjukra jellemző, hogy „az utcákat magyar keresztény koponyákkal akarták kikövezni”. Ma is ezek és ezek utódai (akik jelentős része időközben Izraelbe, az USA-ba és egyéb helyekre költözött) követelőznek a leghangosabban.

[Legutóbb például azzal a képtelen ötlettel álltak elő, hogy Amerikában beperlik a MÁV-ot, amiért az tevékenyen segítette „sorstalan” társaik Auschwitzbe szállítását. Talán mentek volna inkább gyalog? Vagy a parancs megtagadása miatt vállaltunk volna egy fegyveres összetűzést a németekkel, csupán miattuk? Ebbe még belegondolni is ostobaság, közönséges vicc, sőt egyenesen Ausch-witz! Ennek kapcsán már olyan megjegyzések is elhangzottak – nem teljesen alaptalanul –, hogy akkor ők meg utólag fizessék ki a vonatjegyeket, elvégre ingyenes utaztatásukkal jelentős kár érte a Magyar Királyi Államvasutakat. Ami pedig az ún. „Aranyvonatot” illeti (melyen a közhiedelemmel ellentétben nem csupán a zsidóktól elkobzott javakat vitték Nyugatra, hanem a magyarságtól összeszedett értékeket, sőt bizonyos múzeumi műkincseinket is!), azt leltár szerint átadtuk az amerikai győzteseknek, aminek zömét ők egyszerűen ellopták, azaz magukkal vitték hazájukba. Ennek tőlünk való követelése nevetséges; kártérítési igényükkel forduljanak inkább az USA kormányához.]

A magyar keresztény egyházak s a civil lakosok is mindvégig példamutató módon, komoly áldozatok árán bujtatták, mentették a rettegő zsidóságot. A sokat kárhoztatott, milliószor elítélt ún. „zsidótörvények” meghozatala és a munkaszolgálat bevezetése is az ő érdekükben, a német nyomás ellensúlyozására történt; továbbá tudni kell azt is, hogy Magyarország éppen az angolszász zsidóság könyörgésére nem ugrott ki idejében a vesztes, számunkra a kezdetétől szörnyű vérhullást okozó, bolsevizmus elleni háborúból (ezért viseljük máig a homlokunkra égetett „utolsó csatlós” szégyenbélyegét!), nehogy ezzel provokálja a nácikat, akik cserbenhagyásukat nyilván elsősorban a zsidókon torolták volna meg.

Mindent összevetve: okos politikánknak, humánus és lovagias viselkedésünknek köszönhető, hogy a jelentős számú hazai zsidóság néhány tízezer fős fogyatkozással (szemben a 600 ezres nemtelen hazugsággal!) vészelhette át a senkit sem kímélő vérzivatart. Éppen ezért eléggé ki nem fejezhető, örök hálával tartozik népünknek, s bármiféle kárpótlási követelése eleve komolytalan és méltánytalan. A tények iménti kifejtését igazságérzetünk követeli meg, melynek legfőbb célja nemzetünk becsületének megtisztítása a rádobált sár és a ráhulló rágalomeső szennyétől, valamint az alaptalan legendák, mítoszok és az oktalanul gerjesztett bűntudat eloszlatása.

2.) Viszont mit szólhatunk mi magyarok az 1919-es zsidó tatárjáráshoz, Kun Béla, Szamuely, Korvin Ottó és a „Lenin-fiúk” barbár gyilkosságaihoz, s a lényegében nekik tulajdonítható trianoni országcsonkításhoz? Vagy miként vélekedjünk az 1945-ben fél Európát legázoló vörös horda fegyverein nyugvó 45 éves cionbolsevizmusról; a Rákosi, Farkas, Gerő, Péter Gábor, Révai, Lukács-féle moszkovita ávósvilágról; 1956-os szabadságharcunk kegyetlen eltiprásáról és Kádár-i megtorlásáról; a szovjet hadifogságban, a szibériai Gulágon, az itthoni haláltáborokban s börtönökben sínylődő sok százezer ártatlan honfitársunk pokoljárásáról; a gulyáskommunizmus Aczéllal, Majorral fémjelzett kulturális népirtásáról; anyagi javaink Fekete János vezette fondorlatos kisíbolásáról; a Hirschler-Czeizel-banda által a „nők védelmében” elkövetett 7 millió abortuszról stb.?

S hogyan tűrhetjük el (az utóbbi 20 évben) a valódi, tisztességes rendszerváltás végrehajtása helyett a petők, hornok, gadók, surányik, gönczök, bauerek, eörsik, hackok, princzek, tocsikok, demszkyk, szekeresek, gyurcsányok, bajnaik, hillerek, lendvaik, deutschok, hellerek, zoltaik, feldmájerek, keletik, csintalanok, kósánék, hujberek, békesik, kapolyik, suchmannok, draskovicsok, gergényik, bokrosok, ungárok, vásárhelyik, zwackok, pokornik, rogánok, kupák, dávidok, donáthok, paskaik, várszegik, tasnádik, popperek, kendék, jancsók, kernek, jordánok, alföldik, spírók, balók, bánók, jusztok, fialák, bolgárok, mészárosok, havasok, verebesek, farkasházyk, gesztik, gálvölgyik, sassok, sólyomok, berkovitzok, landeszmannok, konrádok, baruchok, fejtők, sorosok, lantosok és hitsorsosaik által ránk erőszakolt álliberális democsokráciát; a mételyező ízlés- és sajtóterrort, a globalizmus rettenetes kártevéseit, az elvtársúri jólét féktelen tobzódását; a nemzet zömének aljas kifosztását, rabszolgasorba süllyesztését; gazdaságunk, oktatásunk, egészségügyünk, létbiztonságunk, hagyományaink, erkölcsünk, szakrális szellemiségünk tönkretételét; az ország kiárusítását és idegen gyarmatosítását? Ezekért a rombolásokért a valódi bűnösöknek felelniük kell! Ezekért a veszteségekért a zsidóság igen jelentős kártérítéssel tartozik a magyar népnek! És a máris késedelmes számlát egyszer be fogjuk nyújtani!

3.) A mérhetetlen sok megpróbáltatásért, üldöztetésért a magyarság eddig még semmiféle elfogadható kárpótlást nem kapott, csupán nevetséges alamizsnát. A korábban törvénytelenül eltulajdonított („államosított”) földjeit, ingó és ingatlan vagyonát sem nyerte vissza. Hogyan gondolhatja bárki, hogy a többségi magyarság rovására, annak mintegy fölé helyezve, állam az államban módszerével, kizárólag egy törpe, de erőszakos kisebbséget kárpótoljunk vélt vagy valós szenvedései okán, csak úgy „bemondás” alapján? Azt a zsidóságot, mely már eddig is számtalan különjuttatásban részesült, és korábban is, most is szabad rablása terepének tekinti az országot?!

Nekik nem elég az egykor felajánlott fejenkénti 30000 Ft, nekik Dárius kincse is kevés lenne! Ha 10-szer annyit adnánk, a 100-szorosát követelnék, sose bírnánk kielégíteni őket. Ezért sem kaphatnak egyetlen lyukas fillért se, amit pedig eddig különböző hamis jogcímeken összeharácsoltak, azt mind visszaköveteljük, törvényes úton! Egyébként nálunk elvileg nem is léteznek zsidók, hiszen konkrét számbavételüket (akár faji-nemzetiségi, akár vallási alapon) különböző ürügyekkel mindmáig megakadályozták; önazonosságukat nem merik vállalni (kiváltságokat óhajtanak, kötelességteljesítés nélkül!), hanem „magyarnak” vallják magukat (pontosabban elrejtőznek a hátunk mögött!). Akkor pedig viseljék a mi sorsunkat, mindazokat a hátrányokat is, ami a magyarsággal végzetszerűen együtt jár.

Ki hallott még olyat, hogy egy láthatatlan árnyékhadoszlop rendszeres dézsmát szed, s többletjogokat biztosít magának a „bennszülöttek” semmibe vételével? Arról nem is szólva, micsoda otromba közönyösség és perverzitás bármit elvárni egy olyan néptől, amelyet adósságcsapdába, NATO-ba és EU-ba taszítottak, s amelyet a sírgödörben vergődve még aszályok, árvizek, kereskedelmi embargók, közvetett háborús veszteségek (pl. a délszláv etnikai konfliktusok miatt), nincstelen politikai menekültek, betelepülő lumpenek sáskarajai is sújtanak. Vajon hol vannak ilyenkor a „jó” zsidók, akik megfékeznék legmohóbb társaik kapzsiságát?!

4.) Nálunk nincs, nem is volt soha semmilyen faj(ta)gyűlölet. Itt csak idegenek által provokált magyargyűlölet van! Tótok, oláhok, rácok, ukránok, zsidók, cigányok irigykednek ránk, és egyként gyűlölnek bennünket az egész Kárpát-medencében. S a készülő törvénymódosítás szerint (melynek kidolgozását korábban Orbánék a Mazsihiszre bízták, tehát kecskére a káposztát!) még minket akarnak lecsukni, ha szülőföldünkön védekezni próbálunk. Azaz, mi legyünk tekintettel mindenféle „másság” és önérzetes jöttment „érzékenységére”, de bennünket akárki gond nélkül gyalázhat, ősi nemzeti és vallási jelképeinket büntetlenül gúnyolhatja, rongálhatja, s kabarétréfák céltáblájává alacsonyíthatja. Ám, ha fájdalmunkban felüvöltünk, s népünket tettekre serkentjük, akkor rögtön nacionalisták, revízionisták, rasszisták, szélsőségesek, antiszemiták, nyilasok, fasiszták és gyűlöletkeltők leszünk. Pedig csak szabad és boldog magyarként szeretnénk élni saját, Istentől rendelt hazánkban.

Mert micsoda ország az, ahol betiltják vagy föloszlatják a hazafias fiatalok békés megemlékezéseit nemzeti mártírjainkról és hőseinkről, szétverik a földeladás ellen tüntető parasztgazdákat, vagy a szavazatok újraszámolásáért demonstráló polgárokat; ugyanakkor elnézik a korrupciót, a maffiák garázdálkodását, háborítatlanul tűrik a homokosok, kábítószeresek s a különféle destruktív szekták közerkölcsromboló rendezvényeit, a „Demokjatikus Chajta” fölvonulásait; ahol megfojtják a hungarizmust, de táplálják a kozmopolitizmus, a cionizmus és judaizmus tombolását (hanuka-ünnepek, „tarka marha” kiállítások, zsidó fesztiválok, napi holokamu-megemlékezések stb.)?!

5.) Pár évvel ezelőtt New Yorkban a néhai Kahána rabbi fanatikus ortodox követői – a fennálló törvényekre fittyet hányva – kikiáltották az új Judea államát. A „vállalkozást” a Wall Street-i uzsorások s más magas tisztségeket bitorló zsidók is segítették, míg a rendőrség, a közhivatalok s a politikusok sülthalként hallgattak. Amerika – a „korlátlan lehetőségek” oázisa, a zsiványok paradicsoma – talán még ezt is elbírja. De a megcsonkított, betegen vegetáló Magyarország nem engedheti, hogy gyönyörű fővárosát Judapestnek „kereszteljék”, hogy a sajtót kizárólag „ojságok” uralják, hogy a Tiszántúlon és másutt kibucokat nyissanak, a Pilisben pedig soha nem volt „gázkamrás díszleteket” kreáljanak egy filmhez stb.; s végül a Kárpát-medencében az egyre rohamosabban (Izraelből, Ukrajnából, Oroszországból és máshonnan) beözönlő zsidók megalakítsák Nagy-Izraelt. Mert ez az őrült elképzelés régen létezik, hiába tagadják.

A mi feladatunk, hogy ezt meggátoljuk, s biztosítsuk, hogy Árpád apánk országa a magyarok földje maradjon! Ha lehet, a velünk élő idegen népességekkel együtt, ám ha nem, akkor nélkülük; mert akik törvényeink felett állónak tekintik magukat, azoknak semmi keresnivalójuk nincs itt. Egy biztos: ha a sok évtizedes talmudista bosszúhadjárat folytatódik ellenünk, nem mi leszünk azok, akik elvándorolnak innen. Mert ez a mi otthonunk, mi vagyunk a házigazdák, s a hívatlan, ármánykodó „vendégeknek” kívül tágasabb! Minket az összmagyarság által támogatott nemzeti kormány irányítson az országépítésben, ne pedig a hazaáruló MAZSIHISZ (Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége), illetve bármely hasonszőrű hazai vagy külföldi kaftánosok bűnszövetkezete!!

Egy találó és szellemes álláspont szerint: „Ezek a zsidók sose fogják ’megbocsátani’ nekünk, hogy nem irtottuk ki őket.” A lapokban s az elektronikus hírközlésben óvatosan elhintett, gyűlöletbeszéd elleni törvénytervezet sérti állampolgáraink emberi jogait (szólás- és véleményszabadság stb.), szemben áll az alkotmánnyal, hátrányos megkülönböztetésektől hemzseg, és egyértelműen magyarellenes. Ezért – a fenti pontokból is következően – nemzetvédő hazafiként teli torokból protestálok ellene, s tiltakozásomat mindaddig folytatom, ameddig szükséges, amíg érdemi eredményt nem hoz.

Javaslom megfontolásra, hogy (a fenti szöveggel) indítsunk el egy petíciót, melyet – kellő számú egyetértő és támogató aláírás (származzék akár magánszemélyektől, akár közösségektől) begyűjtése után – küldjünk el a magyarországi (p)ártoknak, az országgyűlésnek, a (k)ormánynak, a fontosabb hazai és külföldi zsidó szervezeteknek, valamint az ENSZ-nek, az EU-nak, a NATO-nak és egyéb számottevő nemzetközi fórumoknak. Hadd tudja meg a világ, hogy szerencsétlen, számkivetett fajtánknak milyen fenyegetésekkel kell szembenéznie, s mily alattomos, sátáni eszközökkel gátolják ma is önrendelkezését és fölemelkedését.

(Szeged, 2010-02-13)

 

 

Eltárolt hozzászólások

Megnyitva 3669 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #12 kisgömböcferwin 2013-05-11 12:04
Gondolom, többségében az idelátogatók ismeritek a népmesék tanulságos, tanitó sugallatait. Nos, erröl és a hasonló témákról is, mindig a kisgömböc mese jut eszembe. Miért is? Ugyanis a történet olyan mindenhol mindenben megjelenő csak bekebelező minőséget mutat be, amelyik ha nem tudja mennyi az elég szétpukkan. Ilyenek a feketelyukak, igy jár aki sokat eszik, vedek, a politikai irányzatok (kommunizmus, kapitalizmus, gyarmatositók/ás stb.), hódítók, zsarnokok, diktátorok, hamarosan a bankrendszer és velük együtt a hamisan választottak...
#11 #1 JucimamBlurey 2013-05-06 16:29
#10 USAErzsebet 2013-05-03 23:41
Teljes szivemmel tamogatom az irot, eleg volt a sok
aljassagbol.
#9 Kárpátalja-Zoli 2012-04-30 21:57
A múlt napi írásomat kiegészíteném egy történettel,előbb nem akartam megírni ,de most azzal kezdeném......Édesapám sokszor elemlegette,mikor a szomszédok estére összeültek egy kis beszélgetésre,mivel akkor még tv nem volt,az 50-60-as években.......Őt is elvitték a lágerbe a falunkból vagy 160 emberrel együtt, csak azért mert magyar volt, meg kukák,( csak azért mert a két kezével kereste meg a család szükségletét nem úgy mint most az üzérkedésből,viszont eladásból,) .....Dombászra vitték őket,hol német, olasz és más nemzetiségű volt.Az élelem nagyon kevés volt volt olykor, hogy a fagyos lótrágyában kukorica szemet találtak és kivették belőle és megették, mivel ló húzta a szenes vagonokat. Egyszer Édes apám is bekerült valamilyen fertőzéssel a kórházba és be volt osztva valamilyen munkára besegíteni és be ment a konyhába és a kondérban egy kövér emberi kézfej volt meg más is, persze megundorodott,a szakács egy zsidó ember volt,az előtti napokban tűnt el a borbély mivel mindig haragudott rá, mert az német fogoly volt. és jó zömök....falunkból is 78 ember maradt oda,mikor É.apám hazajött 32 kiló volt. ..szerette is az oroszokat meg a rendszert§?............
#8 Zoli 2012-04-30 21:47
"Te szégyelheted magad, hamarosan eljön értetek III.-RAMSZESZ FÁRAÓ"...

Kedves gyöngyi!
Itt valamit te elérthettél mindkét hozzászóló mondanivalójában. A további félreértés végett kérlek olvasd újra úgy Jucimam mondanivalóját mint leszereltét.
#7 gyöngyi 2012-04-30 00:07
Kárpátalja Zoli. enged meg, hogy a te leveledet egésszitsem ki. A végtelenségig felvagyok háborodva azon ami a drága szent hazánkban Magyarországon történik. Nap-nap, elöttem játszódnak le , szomszédaim zsidó családok, de egyre jobban gyülölik a magyarságot, behuzódnak az elhanyagolt piszkos, büdös berkükben, nem tárgyalnak a magyarokkal, és még ök terjesztik az antiszemitiznust, pedig ha olyan helyen ahól zsidó és Magyar várakozik, nézd meg milyen pofát , és szemeket forgat a Magyar emberre. Milyen adókat kell kifizetni, ezek meg kapjál összel-tavasszal a tartós élelem csomagokat. A nyugdiját is bankszámlára járatja kine fecsegje a postás, és kapja évente a holokausz pénzt több milliót, 5-ön alól sosem kap, minden reggel körutra megy begyüjti, hogy mitlát, alatomosan kémkedik a magyarnép felett, ezért kapja a holokausznak álcázott hatalmas pénzeket, mert az anyját apját Budapesten temette el, nemvoltak koncentrációs táborban. Sehól a vezetésben nincsmár magyarember, csak rákell nézni a TV-re, minden müsorban az a gyönyörü kerti Béka vigyorog az emberre csak még nem varangyos. A vallásban is beszivárogtak becsülettel !, anyi külömbséggel, hogy piros a totyolájuk, nem fekete, de az ajasságuk egyforma. Orbán cigány faj , az elsö miniszterségében eladta Magyarországot, második ciklusában sem a nép választotta, hanem ahogy ezelött is ment, a választói bizotságban voltak beépitett emberei a zsidóknak és annak a ceruzája fogott vastagon, ENYI-az egész, mimeg szenvedünk, de nemsokáig a mi JÓSÁGOS ISTENÜNK ! megmondta, a magyarnép nem vész el, én ezért élek ! A cigányokat ránk uszitották gyilkoljonak le, a vajdaságban sem megy különben. Ráadásul még ránk hozták az albán cigányokat, tudjátok, hogy milyen méreggel keverik a kenyerüket, / nem ! / a zsidók mérgezték a német katonatiszteket családostok a II.-ik világháboru után a lágerben, arról a fámasen beszél nap mint nap, ( de a holókausztrók 50-szer napjában ) amit a drágalátos nagytestvéreik rendeztek .Nézzétek a politikusaink mocskos orcájukat kiült rajtuk a halál félelem, hogy milesz velük a nép mikorn indul neki, hogy az utcai fákra fel akasszák, és a vagyonokat vissza szedje töllük. Kell nekünk zsidó , és cigány aki a multhéten jött megint ki a szihiátriáril 3-hetes kezelésröl, Áderrel még megtetözték. Mostmár egyre jobban mozgolódik az éhes magyarság, takaritgason is mindenki a környezetében, a 3000 zsidó kiképzö osztagot mint 2006.10.23.-án ne engedjétek közeletekbe kilövöldözni gumi lövedékekkel a szemeteket. Legyetek figyelmesek, a börtönök már ugy is zsufolásik vannak tele, a drága cigány mocsokságal, mi már nem férünk be mert minket is etetni kell azt meg kifogja megkeresni? :lol:
-5 #6 gyöngyi 2012-04-29 22:43
Drágalátos Leszerelt. Nekünk nem a koncentrációs táborban, hanem a dónkanyarban a nyári zsubonyban 30 fokos hidegben fagytak meg atestvéreink az apáink meg évekig fogolytáborban sinylödtek, édes gyönyörüség te leszerelt nebántsd a Jucimamát mert neked annyira nincs igazad, mint általában a zsidó keverékednek, azt is hazudjátok amit kérdeztetek, föképpen ha pénz szaga van, Te szégyelheted magad, hamarosan eljön értetek III.-RAMSZESZ FÁRAÓ , ahhoz mitszóltok, melyik pusztába tud most ki üzni benneteket, egyikbe sem, mert a becsületes népek-nemzetek ISTENE! megtagadta, hogy mannával tápláljon, holott akkorsem tette, azt csak kitaláltátok, nemhisz már senkisem a zsidó társadalomnak, és most már ugy is viselkedtek mint a vizben fuldokló még a szalmaszálban is kapaszkodtok , bizonygatjátok, hogy igazotok van, mindég eljátszottátok a becsületeteket, a tiszaeszlári rituális gyilkosság is igazvolt, aki kételkedik benne, vegye meg a ( Bary József vizsgáló biró emlékiratát- a cime TISZAESZLÁRI
BÜNPER ) abból megtudja mi az igazság meglehet kapni az ezoterikus boltokban. 1999-ben Budapesten adták ki a Gede testvérek, kár az ilyen hazug leszerelt emberrel egy percet is eltölteni .
+2 #5 Karakter 2012-04-27 13:37
Idézet - Jucimam:
Akkor Önnek egyetlen rokona sem ismerőse sem halt meg a koncentrációs táborban, ugye? Szégyelje magát, hogy ilyen sületlenségeket állít.


Kedves Jucimam!

Nekem nagybátyám halt meg a Don kanyarban. Mellette még 200 ezer magyar katona, egy zsidó érdekek miatt kirobbantott háborúban. Apám hadifogságban volt 3 évig. A háború végétől eltelt időszakban Magyarországot szisztematikusan tönkretették. Azok, akikről az ötvenes években is az a vicc járta, hogy a magyar és az izraeli kormány közt az a különbség, hogy az izraeli kormányban van egy palesztín miniszter.
Az én családom nem kap havi és éves kártérítést apám fogsága miatt, ahogy azt a magukfajták még mindig megkapják a hitsorsosaik által kiprovokált deportálások miatt, amelynek célja Izrael bevándorlókkal való megtöltése volt.

Nem nekünk van szégyellni valónk!
#4 Kárpátalja-Zoli 2012-04-26 22:40
Mikor lesz már megbékélés Magyarországon a nemzetek között,mikor veszik már (észben) magukat a zsidók, hogy az egy vallás ,amit ráerőltettek más nemzetekre mert nem volt más választásuk a középkorban, sőt már az ókorban is,nincs olyan nap hogy a médiában,a tv-ben ne jönne szóban a holokauszt, mikor köztudott, hogy saját fajtája szedette össze őket és a (tömeget)pusztította el, a tanultakat, a tiszta fajt" kiválogatták, hogy alakítsanak egy új Izraelt,de hát az ember nem tökéletes, csak Jézus Urunk tökéletes, ezért hiba minden hol megtörténhet, mert az ember gyarló és a rosszra hamarább kapható, mint a jóra, méghozzá ha valami haszna is származik belőle, tisztelet a kivétel. Sajnos ma Magyarországon úgy a médiában,a kormányokban, a pénz világban nem magyar érzelmű.nemzetiségű ,sőt az egyházakban is! ...vezető beosztású emberek dolgoznak. Miért nem ítéltek még egy kormányzati vezetőt sem,pedig milliárdokkal károsították meg az államot, amit most adókkal sujtják, amit lassan az éhező néppel fizettetnek meg,a mai kormányok játszadoznak a nemzettel, mint macska az egérrel, ....nekik van mit a tejbe aprítani!....Falunkban is volt vagy nyolc család, de a 70-80-as években elhúzták a csíkot" ..mert itt nem ment az üzlet.Nagyon jól emlékszem rá, még a60-as években 10 éves voltam és minden nap kenyér sorba kellett állnunk 4-5 órát is és ezek a (holokausztusok) mind a kereskedelemben dolgoztak,sőt egy részének a saját házában volt a boltjuk,....naponta megkaptuk a boltostól, hogy még egyszer a magyarok vériből fog inni, igaz akkor még nem tudtam hogy milyen gyűlölet van benne.Amint a hozzá szólásokat elolvastam,tudtommal a mi családfákban nem került más nemzetiségű egyén sem soha nem volt nagy terjedelemben a vezeték nevünk, pedig 1612.-évtől szerepel az okmányokban. Debrecen mellől került be a családfánk,református pap (ma lelkipásztor) lévén.
+3 #3 leszerelt 2012-04-25 18:35
Idézet - Jucimam:
Akkor Önnek egyetlen rokona sem ismerőse sem halt meg a koncentrációs táborban, ugye? Szégyelje magát, hogy ilyen sületlenségeket állít.


Ez a megjegyzés jól példázza a sötétség világa értékrendjét és az ott szenvedők tudatlanság-szült gondolkodását. A Világ (Fény világ) értékrendje az emberiség fölemelését szolgáló építő elvek összessége, míg ez és a hozzá hasonló nyilatkozatok az emberiség csorbítását szolgáló romboló elvek hatását példázza. Ha valakinek rokona vagy ismerőse meghalt egy koncentrációs táborban - amire számtalan példa volt úgy az amerikaiak mint a szovjetek és rosenfeld (rákosi) haláltáboraiban, és mai is van (pl. Gázai övezet) -, azon a gyűlölet nem fog változtatni, legföljebb keservessé teszi a gyűlölködő életét. Ez a keservesség kiált föl ebből az élve eltemetettek sírjából is. Onnan, pedig, csak a szeretet képes kiemelni a júdaizmus áldozatait.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások