20240624
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 november 16, szerda

Misztikus száznyolcas / III. rész. I. fejezet

Szerző: Péterfai János István

Ha csodákat szeretnénk találni a magyar őstörténelemből, akkor keresni kell, mert csodákból bőven volt őseink világában. A csodákat meg kell keresni, de csak az talál, aki keres. Az ősi csodák ma is jól érthetőek és egyenesen elképesztő titkokat hordanak.

I. FEJEZET: MISZTIKUS SZÁZNYOLCAS

Egyik nagy titkunk a 108 rejtélye. Eredete a messzi ókorba, de talán annál is régebbre, az őskorba nyúlik vissza. A 108 és származékainak földrajzi elterjedtsége bizonyos mértékig a magyar mágikus tudás kisugárzását is behatárolja. Megmutatják az adatok, hogy a magyarok egy bizonyos időben, milyen területeken jártak, és milyen területeken terjesztették eszméiket. A meghatározható földrajzi terület azonban nem szűkítheti be őseink civilizátori tevékenységének körzetét arra a térségre, ahol a 108 és származékai előfordulnak. Azért, mert más időben és más magyar csoportok másféle eszméket terjesztettek a földön. Óriási tévedés azt hinni, hogy a magyar nép és kultúrája egységes volt. Ennek éppen az ellenkezője az igaz.

Több krónika is arról beszél, hogy a magyaroknak 108 nemzetsége van, amihez 108 tartomány tartozik.

Kézai Simon Magyar krónikájában azt írja, hogy Scythia három része Baskar-, Dent-, és Magyarország. Száznyolc tartománya van száznyolc nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midőn Scythiába berontottak. Mert száznyolc nemzetségből áll a tiszta Magyarország, s nem többől.

A Képes Krónika szerint: Száznyolc tartománya van, ezeken Hunor és Magor 108 fia osztozott, ama 108 nemzetség okán.

Thuróczy János ezt írja: „Ezenkívül még azt állítják, hogy a Szkítia név összefoglaló kifejezés három országra, tudniillik Baskardiára, Denciára és Magyariára oszlik, és száznyolc tartománya van. Hunor és Magor fiai osztották fel ezekre a tartományokra hajdanában, amikor a Meótisz ingoványai közül ide bevonultak, mert száznyolc nemzetség származott az ő ágyékukból."

Azt is írják, hogy a magyarok hadereje 216.000 fő, ami a nemzetségek számának kétszerese. Eszerint egy nemzetség 2.000 fő harcost állított ki. Ez a katonai felosztás más, mint a hadosztályokra, vagyis a 10.000 harcosra való tagolódás.

Továbbá: Kiválogattak a 108 törzsből harcra termett férfiakat, mindegyik nemzetségből tízezer fegyverest. A hadsereg létszáma az adat szerint 1.080.000 fő volt. A Képes Krónika adata: kiválogattak 108 nemzetségből tízszer százezer harcost. Ez 1.000.000 harcost jelent. A krónika írója már nem értette, miről van szó. Mert, ha mind a 108 nemzetségből tízszer százezer harcost válogattak volna ki, akkor 108 millió harcosról lenne szó. A 108 millió harcos viszont már a csillagokhoz köthető szám. Az űrben viselt háborúinkról viszont csak fantasztikus adatok állnak rendelkezésre.

A krónikák adatai, teljesen világosan, a csillagos égboltról beszélnek.

A mai hivatalosnak minősíthető, vagyis az állam által dotált kiadványok szerzői azt bizonyítják, hogy fogalmuk sincs, mit akar jelenteni a 108 nemzetség és 108 ország. Még az a jobb, ha a forrást bizonytalannak, ismeretlennek mondják, bemutatva saját képzettségüknek súlyos zavarait. Még rosszabb, ha gyalázkodni kezdenek, sértegetve a magyarokat saját hazájukban.

A 108 misztikus szám, nem magában való. Jelentésének feltárása nagyon nehéz, mert teljesen ki kell lépni szokványos modern és anyagias gondolkodásunkból, amire nevelnek az iskolai tananyag segítségével. Ha ezt nem tesszük, akkor nem vagyunk képesek sok évezredet visszautazni őseink korába, hogy megérthessük őseink csodálatos gondolkodását.

A misztikus 108 kérdése több évtizede érdekel, próbáltam megfejteni a rejtélyt. Sok lehetőség merült fel, de mindegyikkel kapcsolatban volt valamilyen kifogásom. A 2x54 magától értetődő lehetőség, de miből következik sziklaszilárd valódisága? Vagy a 7x7=49, ami a magyar törzsek számából, vagy a magánhangzók számából ered, ezt megkétszerezzük, így kapjuk meg a 98-at, amihez még a tökéletes 10-et adjuk hozzá, és eljutunk a 108-hoz. Erőltetett elgondolás.

Pap Gábor kiváló magyar tudós a zodiákus csillagképeiből indul ki, elmélete megalapozásakor. A zodiákus csillagképeinek a száma 12. Azt mondja, hogy a magyar mitológia Felvilágának és Alvilágának is van saját zodiákusa, amelyekben a csillagképek száma 12 – 12. A három zodiákus együtt 36 csillagképből áll.

Azt is mondja, hogy van egy önálló, különálló Felvilág és Alvilág is, amelyek hasonlóak a mi világunk hármas rendszeréhez. Az önálló, különálló világok zodiákusaiban szintén 36 – 36 csillagkép van. A három rendszer 3 x 36 csillagképe adja ki a 108 lényegét. Pap Gábornak abszolút igaza van. Meglátta az igazságot. Az elméletet egy hallgatója beszélte el nekem, az elbeszélésből ennyit tudtam kijegyzetelni. Sajnos, nem ismerem az elmélet lehetséges egyéb részleteit.

Barabási László szintén foglalkozik a 108 misztikumával. Azt írja, hogy a Szent Koronán 108 igazgyöngy van, jelképezve a magyar nemzetségek számát. A rózsafüzér ennek a felét tartalmazza, vagyis 54-et, az 55-ik a váltó gömböcske. Tehát a rózsafüzér kapcsolatban van a magyarok ősi titkos bölcsességével, abból keletkezett.

Bunyevácz Zsuzsa szintén megemlíti a különleges számokat. A misztikus 108 megoldását nem kísérli meg, de egyes számok különleges voltával foglalkozik. A precessziós számok közül közli a következőket: „30, 36, 72, 108 (72 + 36), 432 (4 x 108), 2160 (30 x 72), 25.920 (12 x 2160), stb., továbbá ezek tíz egész kitevős hatványainak szorzata".

Bunyevácz Zsuzsa a „Szent Grál üzenete" című könyvében a precesszióval kapcsolatban több fontos dologról ír. Giorgio de Santillana és Hertha von Dechend, amerikai és német professzorok azt állítják, hogy felfedeztek egy kódolt tudományos nyelv maradványait. Ez a nyelv évezredekkel régebbi, mint a ma ismert legrégebbi civilizáció. Santillana szerint a kód félelmetesen régi, és amit egy csaknem hihetetlen ősi civilizációnak köszönhetünk.

Azt is állítják, hogy a világ minden részéről származó mítoszok a precessziós számokon keresztül juttatnak érvényre különféle adatokat. Az üzenetre sok mítoszban rátalálunk, a rejtett információk egy rendkívül fejlett csillagászati és matematikai tudomány kifinomult nyelvét használják. Jane B. Sellers is arról ír, hogy az Ozirisz-mítoszban kódolva elrejtettek egy sor kulcsfontosságú számot. A témával még több kutató is foglalkozik.

A kódolt tudományos nyelv természetesen a magyar szupercivilizáció terméke. A magyar szupercivilizáció legalább 40.000 éves, ha az írást fontosnak tartjuk. Ellenben a különböző népeknél megjelenő mítoszok mind a magyarokra vezethetők vissza. Számtalan nép tőlünk származik, ami a hagyományai eredetét is megvilágítja. Sok helyre viszont később érkeztek magyar felvilágosítók, akik a tudást hordozták magukkal.

A misztikus 108-as szám a 36 és a 72 kombinációja. Mind a két szám egyaránt fontos, de a többi szám is, amelyek a precesszió jelenségéhez tartoznak. Esetleg olyan kozmikus üzenet olvasható ki a számokból, amelyet fel sem ismertünk, vagy nem tisztelünk és értékelünk eléggé.

Az egyiptomi naptárban 360 nap volt, a hónapok 30 napból álltak. Az év végén következett még 5 isteni nap, amikor öt isten született meg. Az 5 ünnepnapot hozzáadták a 360 naphoz, így kaptak egy olyan évet, amely 365 napjával viszonylag pontos volt. A 360 osztva 5-el, az 72. Megkaptuk a precesszió számát. Az 5 nap alatt Rhea megszülte gyerekeit, ez az öt nap lett az istenek születésnapja. Amikor Szét megölte Vezért, a Nap egyik megtestesítőjét, 72 úr volt jelen, továbbá Aso, vagyis Aszó vagy Ásó etióp királynő, aki a Vég fogalmával is rendelkezett. A 72 fele 36, összeadva a két számot, a misztikus 108 kerül elénk. A magyar és hun nemzetségek száma 108, de ne beszéljünk két népről, mivel az összes nemzetségek száma a 108. Ez a tény is bizonyítja a magyarok és hunok azonosságát, amit persze súlyos nyelvi bizonyítékokkal tudok alátámasztani.

A precesszió jelentése eltolódás, elmozdulás, ami a Föld tengelyének mozgását írja le, ami 72 évenként 1 fok. Ebből ered a 360 fok 25.920 évnyi, és a 30 fok 2.160 évnyi megfelelése, vagyis egy zodiákus csillagkép kiterjedése 30 fok az égbolton, amit a tengely 2.160 év alatt tesz meg.

A precessziót a magyarok fedezték fel, valamikor a kőkorban. Hipparkhosz a precessziót újra felfedezte a Kr.e-i 2. században. Számításai nem voltak teljesen pontosak, de helyes úton járt. Megállapította, hogy a tavaszpont az állócsillagok hátteréhez képest elmozdul. Szerinte a precessziós mozgás 45-46 szögmásodperc lehet, ami 80 és 78,26 évet valószínűsít. A ma elfogadott érték 50,274 ívmásodperc, ami 72 évnek felel meg.

A precesszió jelensége azért létezik, mert a Föld nem gömbszimmetrikus tömegeloszlású. A forgás miatt az egyenlítőnél kidudorodik, a sarkok vidékén belapul. Emiatt a Nap gravitációs hatására a Föld forgástengelye egy kúpfelület mentén mozog. Ezért az ekvátor pólusa az ekliptika pólusa körül idővel egy 23,5 fok sugarú kört ír le. Ez a jelenség a precesszió.

Az egyenlítő síkja jelenleg 23,5 fokkal hajlik a Föld pályasíkjához, az ekliptikához, amelyben a Nap van, és amelynek közelében van a Hold és valamennyi bolygó. A Nap és a Hold gravitációja a legerősebb, de a többi bolygó hatása sem elhanyagolható.

A forgástengelynek a kúpos mozgása 25.729, kerekítve 26.000 éves periódusú. Ezt a Nap és a Hold okozza, ezért Luniszoláris precesszió a neve. A tengely eszerint egy teljes 23,5 fokos kört ír le. A Luniszoláris precessziónak másik következménye, hogy a tavaszpont évente 50,3''-et hátrál az ekliptika mentén.

A Planetáris precesszió jelensége a Naprendszer többi bolygójának perturbációs hatására alakul ki, aminek következtében a Föld Nap körüli pályasíkja is elmozdul, ami miatt az ekliptika pólusa sem áll fix helyzetben az éggömbön. Ennek hatására a közép-ekvátor pólus egy rozettához hasonló görbe vonalat ír le. Emiatt az északi sarkcsillag jelenleg a Kis Medve Alfája, a Sarkcsillag, vagy Polaris néven ismert csillag. De Kr.e. 3.000-ben a Sárkány Alfája volt a sarkcsillag, 14.000 év múlva a Lyra Alfája, a Vega lesz az a csillag, amelyre a tengely mutatni fog.

A Föld tengelye ma 23,5 fokot zár be a Naprendszer síkjához képest, de ez sem állandó érték. Az imbolygó mozgás miatt a szög változhat, mégpedig 22,1 és 24,5 fok között. Egy teljes mozgás a 22,1 és 24,5 fok között 41.000 év alatt megy végbe.

Az ekliptika körül csillagképek helyezkednek el. A csillagképek természetesen látszólagosak, csak az emberi képzelet hozza létre őket. Állatövnek, Zodiákusnak nevezzük az égi formákat. A csillagképek neve: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. Nagyjából 30 fok kiterjedésűek az éggömbön, összesen 360 fokot, egy teljes kört alkotnak.

A Napéj-egyenlőségek precessziója rendkívüli jelenség. Azért, mert fejlett műszerek nélkül nagyon nehéz megfigyelni, még nehezebb pontosan mérni. Mivel őseink biztosan ismerték, ezért fel kell tenni a kérdést, milyen módszerekkel jöttek rá a jelenség létezésére. Hipparkhosz ugyanis egy csillagkatalógust készített, amiben a csillagok ekliptikai hosszúságai következetesen 1,5 fokkal kisebbek voltak, mint a régebbi Arisztüllosz és Timokharisz által 150 évvel korábban összeállított csillagkatalógus adatai. Ebből jött rá a precesszióra.

Ahhoz, hogy még régebben is, esetleg több tízezer évvel régebben is rájöjjenek a precesszióra, kellett léteznie csillagkatalógusoknak. Mivel kizárólag a magyarok léteztek akkoriban, és kizárólag a magyaroknak volt ábécéje és fejlett számrendszere, valamint hihetetlenül fejlett nyelve, a kérdésre csak egy válasz adható, a magyarok fedezték fel a precessziót, valamint még ezernyi más civilizációs értéket.

A Nap a Naprendszer központjában áll. Tudjuk, hogy nagy sebességgel kering a Tejútban, és viszi magával bolygórendszerét. Ettől függetlenül nézzük a Föld éggömbjének mozgásait, mert a galaktikus keringés nem befolyásolja a Naprendszer jelenségeit.

A Föld kering a Nap körül, a keringés iránya nyugat-kelet, vagyis az óramutató járásával ellentétes irány. A keringés folyamán tengelye körül is forog, 24 óránként egy fordulattal, szintén nyugatról kelet felé.

Eközben a Nap középen áll. Ebből az a látszólagos kép adódik a földi megfigyelő számára, hogy a Nap keleten kel fel és nyugaton nyugszik le.

Továbbá mintha 30 naponként, a 24 óránként egyet forduló Föld sebes haladása közben, a Nap lassan áthaladna az állatöv csillagképein, egy hónap alatt egy csillagképen, az egész év alatt 12 csillagképen. A csillagképek is egyhelyben állnak, ami miatt úgy tűnik, mintha hátra felé mozognának, vagyis jobbról balra, kelet-nyugat irányban.

A Tavaszi napéj-egyenlőségek mozgása ráébresztette az ősi megfigyelőket a Föld mozgásának törvényeire. Hajnalban a Nap, ha látjuk még a csillagképet is hajnal előtt, bizonyos csillagképekben kel fel.

A földtengely lassú precessziójának iránya az óramutató járásával azonos, vagyis kelet-nyugat irányú, ezért ellentétes a bolygó valódi, Nap körüli keringésének irányával. Ezért az állatöv csillagképeihez képest az a pont, ahol a tavaszi napéjegyenlőség bekövetkezik, a Nap évi járásával ellentétes irányban mozog. Az állatövi csillagképekben a tavaszi napéjegyenlőség pontja tehát: Bika > Kos > Halak > Vízöntő > Bak > Nyilas > Skorpió > Mérleg > Szűz > Oroszlán > Rák > Ikrek irányban halad. Ez a tavaszpont precessziójának lényege.

A Nap egy adott csillagképben meglehetősen hosszan tartózkodik, mégpedig 2.200 évig. A csillagképek nem pontosan 30 fok kiterjedésűek, ezért mondják, hogy az egyik csillagképből a másik csillagképbe a Nap nem pontosan egy pillanatban halad át. A másik csillagképbe való behatolás pár évtized is lehet.

A Nap évi járásának iránya: Bak > Vízöntő > Halak > Kos > Bika > Ikrek > Rák > Oroszlán > Szűz > Mérleg > Skorpió > Nyilas.

Manapság a Nap keleten a Halak és a Vízöntő csillagkép határán kel fel. A Nap a csillagjegyekben 2.160 évig tartózkodik, egy teljes kört 25.920 év alatt tesz meg. A csillagjegy és a csillagkép nem azonos fogalom. A tavaszpont lassan vándorol az állatövben, ellentétesen a Nap évi járásának irányával. Ebből következik, hogy meg lehet mondani, sok ezer évvel ezelőtt éppen hol volt a tavaszpont, a Nap melyik csillagkép előtt kelt fel a horizonton. Az Oroszlán előtt Kr.e. 10.970-től 8.810-ig kelt fel. Ez az adat azért is fontos, mert azonosíthatjuk vele a Szfinx kifaragásának az idejét.

A precesszió ciklusa 25.776 év, a 25.920 év a 2160 tizenkétszerese.

Giorgio de Santillana és Hertha von Deschend műve a Hamlet malma, amit igen jelentékenynek és eredetinek értékel Graham Hancock. Sajnos, a Hamlet malma könyv nincs birtokomban, ellenben Graham Hancocknak több műve is megjelent, amiket sikerült elolvasnom. Az Istenek kézjegyei munkájában részleteket is közöl a Hamlet malmából. Idézet: „Vagy az sem lehet véletlen, amikor olyan számok, mint a 108, vagy 9x13, illetve különböző többszöröseik előfordulnak a Védákban, Angkor templomaiban, Babilonban, Herakleitosz homályos kijelentéseiben és a skandináv Walhallában." (dr. Végvári József fordítása)

Santillana és von Deschend szerint egy még be nem azonosított kéz rajzolta az ősi térképeket, ez a kéz hagyta rajta a kézjegyét egy univerzális mítoszcsoporton is, amelyek az istenek halálával és feltámadásával foglalkoznak, valamint nagy fákkal, amely körül a Mennyország forog, és örvényekkel, valamint köpűkkel és fúrókkal, és más hasonló forgó és őrlő berendezésekkel. Szerintük minden ilyen kép égi eseményekre utal.

A felmerült kérdésekre van megoldás. A magyar ősi szupercivilizáció a megoldás, amit Atlantisznak, Óperenciának, Kárpátiának, vagy Szavárdiának nevezünk, rengeteg egyéb név mellett. Nem azért állították az ókorban, hogy a szkythák (a magyarok) a legrégebbi nép, hogy ne legyen igaz. Nagy szkytha bölcsekről írnak a görögök is. Van írásunk, számírásunk 40.000 éve. Bulcsú és Tormás Bizáncban egy olyan számolási eljárást mutatott be, amitől elképedtek a görögök. Bulcsú és Tormás számítási eljárását ismét meg kellene alkotni, mert előfordulhatnak olyan vészhelyzetek, amikor a számítógép elromlik, de feltétlenül számolni kell, mégpedig bonyolult műveletekkel és rendkívül gyorsan. Bulcsú néhány kézmozdulat után pontosan megmondta az adó végeredményét, amit a császári udvar tudósai egész napos munkával tudtak csak kiszámolni estére.

A precesszióra csak hosszú idő után lehet rájönni, ha vannak megfelelő feljegyzések. Voltak csillagászati táblázataink, talán ma is megvannak valahol, barlangok mélyén, elrejtve más helyeken. Aranyra, ezüstre írták az adatokat, nem rozsdásodó fémekre. Elő kell egyszer bukkanni a leleteknek, mind nem pusztulhatott el. De a hagyományokban elég a bizonyíték az ősi magyar szupercivilizációra. Elvégre a két Fúró Csillagról is hallgatnak a könyvek, holott mégis ott vannak a magyar nép tudatában. Megáll az emberi ész, honnan vették a magyarok a Fúró Csillag nevet? Mai népektől és kutatóiktól ne várjuk azt, hogy megnevezik a magyarokat az első szuperkultúra népének, mert a horizontjuk nem távolabbi, mint 4.000 – 5.000 év. Pedig vannak óriási kutatók, mint Gordon Childe, aki a magyarokat jelölte meg az őskultúra népének, már fél évszázada. De ki figyel oda Gordon Childe-re?

A precesszió száma 72, mai adat szerint 71,6 év. Vezér, Egyiptom ura és az Óvilág nagy civilizátora, 72 főúr és Szét áldozata lesz. Vagyis 72 éves korában egy ládába tették? Nem, Vezér nem volt 72 éves akkor.

Graham Hancock rengeteg adatot közöl.

Jáván épült fel Borobudur temploma, amelynek 72 harang alakú sztúpája van. Jáván a szaka hercegek alapítottak államot, kétezer évnél régebben. A Szakák természetesen magyarok, amit az is bizonyít, hogy amerre jártak, rengeteg magyar nevet, földrajzi nevet hagytak ránk örökségül.

Kambodzsában Angkor temploma szintén kapcsolatos a magyar szupercivilizációval. Kambodzsát szintén a magyar szaka hercegek alapítják, ők is építik a fantasztikus templomot. Öt kapuja van, a kapukból öt út indul ki. Az öt utat két oldalt sorba állított gigantikus kőalakok szegélyezik, utanként 108, oldalanként 54. Összesen 540 szobor áll sorban, minden egyes sor egy Naga kígyót tart. A kőszobrok nem tarják a kígyót, hanem húzzák, ahogy Santillana és von Deschend rámutat a Hamlet malmában, vagyis az 540 szobor „köpüli" a Tejútrendszer óceánját. „Angkorról így tehát kiderül, hogy egy kolosszális modell, melyet a valódi hindu fantázia és képtelenség állított fel". Tehát a magyar tudás így száll át a hindukra, akiket szintén mi tanítottunk meg mindenre. A Naga kígyó neve a mai Nagy szavunk változata, továbbá a Nagák az egyik fontos ősi magyar nép.

Libanonban a baalbeki templom hatalmas kőtömbjeit 54 szintén hatalmas oszloppal vették körül. Libanon sumer neve Lib.nan, vagyis Líb Hercegség. A Libu nép, akik Líbiát is alapították, talán valamilyen finnségi nép volt.

Indiában, a tűzoltárban, az Agnikajanában 10.800 tégla van beépítve. A Rigvédában 10.800 versszak van. Minden versszak 40 szótagot tartalmaz, amiért a mű 432.000 szótagból áll. A Rigvéda I:164-ben ez olvasható: „a 12 küllős kerék, melyben Agni 720 fia található".

Siva isten nevét Kegyes értelemben adják közre, holott Si-Va pontos magyar jelentése Nap-Isten. A Va és Vé többnyire kisebb istent jelöl, mint a Világegyetem Teremtője, aki a legnagyobb. Siva istennek 108 neve van. Három szeme a Nap és Hold, továbbá középen a Tűz. Siva a Pusztító, amit jól kifejez Siva-Tag szavunk. A szanszkrit nyelv a magyarból ered, amit mindenkinek tudnia kell, máskülönben nem lehet helyes úton vizsgálni az őskultúrát.

Siva a tánc nagymestere. A 108 táncolási mód tőle származik, 108 táncfajta jellemzi. A 108 a Világegyetem mozgását írja le, mondják indiai tudósok, továbbá a 108 Siva dicsősége. Összességében meg kell állapítani, hogy az indiaiak elfelejtették Siva igazi jelentését. A 108 kozmikus szám, Siva tánca a Csillagok Tánca! Jó és rossz oldala a Csillagkészítés folyamatából fakad. A Hold és Nap is ezt bizonyítja, a Tűz is. De hogyan alkották meg a magyar táltosok Siva 108 táncát, ami a csillagok táncából létrejött allegorikus leírás? Honnan tudtak őseink ennyire magasrendű tényekről, amelyeket csak a legmodernebb csillagászat fedezett fel, vagy még az sem!

A héber Kabbalában 72 angyal van, akiken keresztül megidézhető az Isteni Hatalom, Sepirot.

A rózsakeresztes hagyomány 108 évig tartó ciklusról beszél (72+36), aminek megfelelően érezteti a testvériség a hatását.

Kína szintén a magyar szupercivilizáció származéka. A tudás jelentős részével is rendelkezik. A Triádok néven ismert titkos kínai társaságban a 72 és származékai nagy jelentőséggel bírnak. Egy rituálé szerint a társaságba belépni kívánónak belépti díjat kell fizetnie: 360 pénz ruhakészítésre, 108 pénz a kasszának, 72 pénz parancsra, és 36 pénz az „áruló alany" lefejezéséért.

A mai Szingapúrban a Triád-tagságra pályázók is fizetnek belépti díjat. A díj összege a 36, a 72 és 108 számok szerint mozoghat.

Kínai a Hung Szövetség is, amely az ősi kínai vallás őrzőhelye. Kína 5.000 évesnél nem ősibb, ezért az ősi jelzőt helyén kell kezelni. Egy Hung beavatási rítusban a kérdésekre a beavatandó 36 és 72, összesen 108 növényről beszél. Amikor munkába megy, megtudja a titkot, mi a 36 és 72 jelentősége.

Az is érdekes, hogy a kínai Hung betű a Víz és Sok jelekből áll össze. Ez azt is jelenti, hogy Sok Víz, ami az Özönvíz. De a Hung-Ár név, ami a magyarok neve, nem jut eszébe a Hung titkos társaságnak, de Graham Hancocknak sem. A Hungárok természetesen átélték a Vízözönt is, ezért vagyunk itt. Az Ár természetesen Áradást is jelent.

A kínai népi hagyományban Ti-Sa, a névben a Ti – Föld, a Sa – Szellemek ártalmas hatása -, 72 csillag ártó szelleme. A Ti-Sa szemben áll a Nagy Medve csillagainak 36 szellemével, őket Tien-Kannak nevezik, Tien – Ég, Kan – a Nagy Medve. Ti-Sa ugyan csillagok szelleme, de mégis a Föld gonosz erőinek a megtestesülése. Egy ifjú mágus parancsol a Ti-Sa szellemeinek. A két erő, a 72 és 36 a 108 összetevője. A Nagy Medve a Föld forgatásához is kell, Úr Sus az Úr Keze, továbbá a latinban Medve. A mágus a precesszió ismerője lehet. Megjegyzem, hogy a kínai nyelvben óriási magyar szókincs van.

Felmerül még annak a lehetősége, hogy az indiai Puránák szövegeiben a 71 kerül elő. Ez súlyos tévedés: Nem fogadható el a magyarázat, hogy a 71,6 év lefelé kerekítve 71-re módosul, mégpedig azért, mert egy nagy rendszerről van szó, amibe a 71 bekerülve szétzúzza az egész fantasztikus rendszert.

Hor és Szét együtt dolgozik egy hatalmas Fúróval, amit a két ország egyesítésének gondolnak. Ez a képzet a Fény, vagyis Hor, és a Setét, vagyis Szét, forgásának, a nappalok és éjszakák pörgésének a szimbóluma. A Fúró a Fúró Csillagok jelképe, amelyekkel forgatni lehet a Földet. A kutatók persze nem ezt következtették ki a mítoszból, mint ami itt közlésre került. Nem is ismerik a magyar Fúró csillagokat.

A germán mitológiában a Walhalla harcosainak száma 432.000. Ez az adat is a precesszióval kapcsolatos.

A világméretű katasztrófára utaló kínai hagyományokat egy 4.320 kötetből álló írás tartalmazza. Kritikával kell illetni az adatokat, mert sem a németek, vagy régebbi germánok, sem a kínaiak, sem számtalan egyéb nép egyszerűen nem elég régi ahhoz, hogy a régi időkre emlékezzen. Rendkívül súlyos hiba továbbá a mai népek elterjedését visszavetíteni egy adott területre akár csak négyezer évre is. Ellenben a régi tudás hordozói megjelenhettek a Föld különböző pontjain, továbbadva az ősi tudás számait.

A sumerok földjét a mitikus királyok, Berószosz szerint, 432.000 évig uralták a vízözön előtt. Ez az adat is tévedés, mivel a sumerok Kr.e. 3.200 körül jelennek meg Mezopotámiában, ahol a régebbi magyar bevándorlókkal keverednek, így jön létre a sumer nép. Szó sem lehet a 432.000 éves uralomról, csakis a magyarok esetében, de még így is kérdéses a nagy időtávolság. A mitikus királyok magyarok voltak, de a királyság intézményének kialakulása ma is nagy kérdés.

A Teremtés, az ember megjelenése, és a Világvége közötti távolságot Berószosz 2.160.000 évben határozta meg. Ez az adat a 108 kiterjesztése.

A következő adatok közül néhány megmagyarázhatatlan.

Az emberi pulzus száma 72. A szívritmus nyugodt helyzetben 72, a szív dobogása percenként azonos a precesszió éveinek számával. Ez véletlen, kiálthatja a hitetlenek kórusa. Ez Isten fontos üzenete, mondhatja a csodák kutatója. Mivel az élőlények, köztük sok emlős faj szívritmusa ismert, ezért felettébb megmagyarázhatatlan az emberi pulzus száma és a precesszió számának azonossága.

Az emberi ivarsejt termelődésének ideje szintén 72 óra, amint állítja Fási Árpád. A 3x24 óra alatt keletkező hímivarsejt 72-es ideje ismét olyan kozmikus erőkkel lehet kapcsolatban, amire a felismerés pillanatában nem adhat senki magyarázatot.

A Teremtő jelzései az emberek felé sok módon áramlanak. A precesszióval összefüggő adatok a legmagasabb rendű tudáshoz tartoznak.

A Magyar Királyság vármegyéinek száma 72. Erre már nem mondhatjuk, hogy nem isteni szám. Lehetetlen nem felismerni Isten üzenetét a vármegyék számában. A 72 vármegye hosszú folyamat során jött létre. Nem lehet tudni, hogy 3-4.000 éve milyen volt a szervezettség a Kárpát-medencében, amit ma a magyarok országának neveznek. A Kárpát-medence a magyarok lakhelye legalább 30.000 éve, de valószínűbb a 40.000 év. Meg lehet figyelni, a magyar mesékben megjelenő kis területű királyságok száma igen nagy lehetett. A régészet nagyon kevés támpontot nyújt a pontosabb felmérésekre, milyen lehetett a világ régebben a Kárpát-medencében.

A megyék az őskori kis királyságok utódai is lehetnek. Sok más ország is, magyar eredete miatt, hasonlóan szerveződött. Anglia, Írország, Skócia, Franciaország, Lengyelország, Csehország, Svédország, Finnország, Hollandia, Görögország és sok más ország is. A magyar királyság megszervezését Szent Istvánnak tulajdonítják, amiben sok igazság van. De súlyos kérdéseket kell feltenni ezzel kapcsolatban. Vajon Szent István és udvara ismerte a 72 jelentőségét? Eleve elrendelten 72 megyét akart-e megalkotni, amikor szervezte az országot? Vagy már Szent István előtt is létezett egy megyerendszer, amit csak tovább kellett fejleszteni? Sok földrajzi név azt igazolja, hogy több ezer éves, magyar nyelvű és nem Árpád bejövetele után keletkezett. De Árpád magyar nyelvű törzsekkel érkezett, a Kárpát-medencében pedig magyar nyelvű népesség fogadta. A kérdéseket lehet tovább folytatni.

Mivel Magyarország Horvátországgal volt unióban, a megyék számából 64 tartozott a magyarokhoz, és 8 tartozott a horvátokhoz. A két ország így adta ki az isteni titkot, a 72 szám mintájára létrehozott szervezettséget. Azt lehet gondolni, sem a magyarok, sem a horvátok nem voltak tudatában isteni küldetésüknek, a 72 fejlesztésének. Mivel a horvát népnévben Hor Napisten neve ismerhető fel, a magyar népnév meg Magort, a Napot, a Csillagok Urát jelenti, a két nép szövetsége valójában egy magas szakrális síkon jött létre. Magor a Nap, fia Hor, ami egyébként igaz a magyar – szláv viszonyra általánosan is. A magyarok a szlávok ősei.

A székely hadrend 3x24 nemzetségből állt fel. Két had neveit elég jól ismerjük, sajnos, a harmadik székely had neveit nem lehet megtalálni. A székelyek belső szervezete tehát 72 nemzetségből állt, ami megint a precesszió ismeretét bizonyítja.

A magyar Szent Korona több szakrális számot tartalmaz. Az abroncson 108 igazgyöngy van, ami abszolút bizonyítja a korona készítőinek tudatos tevékenységét. Nem valószínű, hogy Bizánc vagy Róma tisztában lett volna a számok jelentőségével.

A koronán 72 fehér gyöngy van, ami a precesszió száma. Van továbbá 64 vörös gyöngy, ami a későbbi megyék számát adja ki. De ne a 64-es számot rendeljük a megyékhez, hanem a megyéket a 64-es számhoz. Nem tudni, a 64 jelentősége miben nyilatkozik meg. De biztosak lehetünk a 64 fontos voltában.

Li Po-szo a Szkíta örökség című könyvében azt állítja, hogy a csakrákból, szanszkrit jelentése kerék, korong, szerintem csokra, csokor, ami szintén kerek, a Tantra szerint 72.000 vezeték viszi a pszihoszomatikus energiát szerte a testünkbe. Vajon mikor olvasható ilyen meghatározás magyar szerzőktől, akik őseitől ered az egész emberi műveltség? Ennyire lemaradtunk a tudományok és szakralitás terén, hogy a magyar szerzők képtelenek egyetemes igazságokat feltárni, néhány valóban nagyszerű kutató kivételével.

Stuart Piggot nagy történész „Az európai civilizáció kezdetei" című könyvében ír a kerekekről. Maga Stuart Piggot jön rá arra, hogy a nyugati területeken nem lehet egységesen keltákról beszélni. Egy bizonyos időnél régebben már más népek alkották Nyugat legfőbb népét, mint a kelták. Arról nem beszél, hogy Nyugaton melyek a magyar nyelvű népcsoportok. A kelták között, és a kelták előtti népek között sok magyar népet ismerhetünk fel, akik Nyugaton laktak, és az ősi eredeti magyar népesség leszármazottai lehetnek. A raetek, venétek, nemedák, troicok, unugok, me-napiak, szkák, és még sok törzs biztosan magyar eredetű volt. A Kelta és a Gall szó is magyar nyelvű.

A harci kocsik kordé, bricska, gig típusúak voltak. A kordé és a gig magyar szavak, Pannóniában is használták, mind a mai napig Magyarországon is használják a kétkerekű kocsikat. Sajnos, manapság kezdenek eltűnni az utolsó példányok is a közutakról.

A harci kocsik kerekének 12 küllője volt. A 12 küllő a 12 zodiákus csillagképet jelenítette meg, gondolhatjuk. Miért éppen 12, miért nem 10 vagy 14 a küllők száma? Azért, mert a kocsi kerekeinek gyártó mesterei pontosan ismerték a magyar szupercivilizáció szent számait.

A kerekek egymástól való távolsága is érdekes lehet. A Hallstadt-kor kocsijainak keréktávolsága 107 és 116 centiméter közötti, amihez az Ur-i királysírokban talált kocsik keréktávolsága nagyon hasonló. A La Téne-kor harci szekereinek keréktávolsága 144 cm lett. A kerék távolságát kiadó mérték azért köthető a mai számokhoz, mert az egyiptomi számrendszerekben volt egy olyan mérték, amely szinte teljesen azonos volt a mai méter alapú hosszúságmértékekkel. Az azonosságot a magyar Borbola János fedezte fel, akinek a munkásága felettébb magas színvonalú. Ezért a Hallstadt kocsik keréktávolsága a 108 misztikus számhoz is igazodhatott. Ha ez igaz, akkor újra kell értékelni az ókor római központú szemléletét. Amit mindenképpen meg kell tenni.

Kézai Simon írja „A Bábel tornyáról" című fejezetben: Minthogy az özönvíz csapása által Noén és három fián kívül minden test elpusztult, végre Semtől, Kámtól és Jáfettől az özönvíz után 72 nemzetség származott: Semtől huszonkettő, Kámtól harminchárom, Jáfettől pedig tizenhét. Íme itt a szent 72, a precesszió száma. Kézai Simon még hű volt az ősök nagyszerű tudományához.

De a Noétól származó emberiség törzseinek száma már nem azonos azzal, amit a mai Biblia tanít. A Biblia adatai eltérnek a magyar ősi hagyományok adataitól. Itt is tapasztalhatjuk a különbözőséget, a magyar és a zsidó hagyományok között. Feltétlenül azt kell látni, hogy a kétféle hagyomány egy tőről származik, de a különböző meggondolások, szándékok más eredményt hoztak a tudomásunkra.

Thuróczy János szerint Noénak és fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnak – mint állítják – az özönvíz pusztítása után hetvenkét nemzetsége támadt. Sémtől származott huszonhét nemzetség, Khámtól harminc, Jáfettől pedig tizenöt. Ez ismét 72.

A Teremtés Könyvében Noé három fiától 71, a Septuaginta szerint 73 nemzetség származott. A számsorok nem azonosak, hanem nagyon is különbözők. De mi ennek az oka?

A magyar és a zsidó számsorok között szoros kapcsolat van, amit a 72 bizonyít. A vizsgálatokat, minden előítélettől mentesen kellene elvégezni, hogy valamilyen magyarázathoz juthassunk, mi a két magyar számsor tartalma? Mert a két magyar számsor különbözősége hatalmas titkokat nyithat fel az emberiség szeme előtt. Annyi bizonyos, hogy a magyar hagyomány külön utakon járt a zsidó hagyománytól, de az igazság szempontjából nem rendelhető hátrébb a zsidó elképzelésektől. A Biblia adatai egy régebbi magas kultúrából származnak, amely magas kultúra természetesen a magyarok kultúrája volt.

Thuróczy számai oszthatók hárommal, Kézai számai viszont nem.

A Biblia azt írja, hogy az Úr az addig egységes nyelvet 72 szólásmódra tördelte szét. A mezopotámiai területen a 72 kitüntetett szám volt, az alapszám szorzata önmaga felével. Az iszlám sok sumer elemet vett át, így a 72 számot is, bár vannak kutatók, akik azt mondják, hogy a zsidóktól vették át a hetvenkettes rendkívüliségét. De mivel Allah „egy az Isten", ezért eggyel megtoldották a hetvenkettest, hogy páratlan számot kapjanak, ezért az arabok szerint 73 nyelv született az ősi egyből. A precessziót ismerni kell, hogy a 72 mellett lándzsát törhessünk. A tizenkettes számrendszer alapszámának szorzata önmaga felével 72, így is megkaphatjuk a szent számot.

Mózes Isten előtt vendégeskedik 72 társával. Jézusnak 72 tanítványa volt. Mindkét adat a magyarok precessziójának az ismeretét igazolja.

Yehuda Berg könyvének címe „Istennek 72 neve". Az író költői képeket ír, a nevek a lelki élet területén fejtik ki hatásukat. A könyv címe azt igazolja, hogy a szerző ismeri a 72 fogalmának rendkívüliségét.

Frank Joseph atlantiszi adatokat gyűjt sok év óta. Közben rengeteg adatot gyűjt össze más népekről is. Azt írja, a perzsa évkönyvek szerint 72 dinasztia uralkodott a világon az özönvíz előtt. A perzsa népi hagyomány szerint az özönvíz Kr.e. 3.103-ban történt. Majd azt írja, hogy egy egyiptomi óbirodalmi szövegben, „A hajótörött tengerész meséje" írásban, 72 kígyókirály uralkodott egy távoli szigeten.

Vélhetőleg ennyi dinasztia uralkodott Atlantiszon, amíg egy üstökös bele nem csapódott Kr. e. 3.100 körül. Ez az elképzelés teljesen téves. Atlantisz a magyar ősi államokhoz tartozik, pusztulása sok ezer évig tartott. Semmilyen üstökös nem csapódott bele, hanem az Üveghegyek elolvadása miatt megemelkedő tengervíz öntötte el. Az üstökös a Merkúrba csapódott. Frank Joseph azt is kiszámolja, hogy Atlantisz Kr.e. 10.900 táján születhetett. Ha egy dinasztiára átlagban száz évet veszünk, akkor Atlantisz 72 dinasztiája 7.200 évig uralkodott. A perzsa Kr.e. 3.103-as dátumhoz mérve a 7.200 évet, csak 10.300-at kapunk. Ellenben Egyiptom alapítását Kr.e. 3.700 tájára téve a 7.200-al számolva tényleg megkaphatjuk a 10.900 körüli időpontot. De Atlantisz sokkal régebben jött létre ennél az időpontnál.

A mai japán mangák történeteiben gyakran szerepel az 1.080.000, mint rendkívül fontos szám. Nem tudom, vajon a japánok mennyire vannak tisztában származásukkal, magyar eredetükkel? A japán hagyományok szintén rengeteg adatot tartalmazhatnak az egykori magas tudásról.

Magyarországon egyes körök rendkívüli módon szeretik sértegetni a magyarság szent szimbólumait. Éppen 2010 őszén indítottak támadást a magyar 108-as misztikus szám ellen a magyar médiában. A támadás hamarosan kifulladt, aminek lehet sejteni az okát. Talán volt olyan bölcs tudása valakinek a támadók környezetében, aki figyelmeztette az alantas eszméket terjesztőket, hogy hagyjanak fel a támadással, mert saját magukat is támadják, a szakrális szent síkokon. De lehet, hogy csak a törvény erejétől kezdtek el félni, ezért hagyták abba nemtelen játékukat.

A csillagképek számát az ősidőkből nem ismerjük. A görögök 48 csillagképről tudtak. A modern csillagászat 88 csillagképre osztotta fel az éggömböt. Elég kaotikus helyzet alakult ki régebben, a csillagképek átnyúltak egymás területére, ezt az állapotot szüntették meg a modern csillagászatban.

Azonban, mivel Szkythia, vagyis Csuda országa részben az égen, részben a földön van, azt is hihetnénk, hogy a 88 csillagkép alapos kutatás alapján jött létre, mégpedig az ősi kultúrák csillagászata alapján. Ebből következik tehát az égbolt 88 tartományra osztása. Viszont a magyarok egyik ősapja, Nimrúd volt, akinek birodalma éppen 20 tartományból állt. Egy szerző később még 2 tartományt csatolt Nimrúd birodalmához, de az eredeti őskori szöveg csak 20 tartományról beszél. Tehát az égi 88 tartományhoz a földön még 20 tartomány tartozik, ami éppen 108. A magyarok országa Nimrúd idejében 20 földi, és 88 égi tartományból, országból állott. A rendkívüli titok mellet nem szabad elmennünk, hanem tovább kell keresnünk a titkok nyitját. Mert valóban rendkívüli titkokat látunk, amelyeknek feltárása fontos hatással lehet az emberiség további sorsára is.

Csupán egyszerű feltevés: a magyar csillagképek száma 108 volt valamikor. Sajnos, nem lehet ellenőrizni a feltevést. Mivel Szkythiába csak egy szűk helyen lehet bemenni, de Szkythia az égbolt, a szűk hely a Tejút lehetne. A Világfa című mesében is a hős a Tejúton mászik fel az idegen világokba. Eszerint, ha Szkythiának 108 nemzetsége volt, vagyis a magyarok és hunok népének, a közlés azt is jelentheti, hogy az égboltnak 108 tartománya volt valamikor. Ma viszont 88 van, de Nimrúd 20 tartományával ismét a 108 misztériumához jutunk.

Aietesz király fővárosa Aia, amelytől Grúziában 70 stadionra volt Sybaris, Aranyvár, ahol őrizték az aranygyapjút. Aia a mai Kutaiszi, a 70 valószínűleg 72 volt, csak a görögök nem értették meg a 72 csillagászati lényegét, ezért a távolságot 70-re alakították. De ez nem biztos, mert a 70 is fontos szám. A régi Grúzia Kolcsisz neve a Kolcs/Kolc magyar törzs, nép nevére mutat rá. Mellesleg Szi-Bar Nap-Vár, és nem Arany-Vár. Ellenben Szy-Bar-Isz olvasható Szu-Bar-Isz formában is, amikor a bibliai Szubartu nevet kapjuk meg, egyik fontos hazánk nevét.

Abydosz városában a feltárások egy sír esetében 72 előkamrát mutatnak. Ab-Tu, Ab-Du, vagyis Háza a Napnak, kétségtelenül ősi magyar település, ahol az uralkodó temetkezésénél alkalmazták a szent 72-es számot.

Trója királyi palotája a Pergamon, aminek 62 szobája volt. Bizony ez nem 72 szoba. A hagyomány szerint Piramos királynak, akit tévesen Priamosznak neveznek, 50 fia és 12 lánya volt, mindegyiknek jutott egy szoba. De Hektor és Parisz még külön is rendelkezett egy-egy trónteremmel, ami 64 szobát jelent. A szám megegyezik a vármegyék számával, ami 64. Arra kell gondolni, hogy az 50 fiú és 12 lány meséje mögött komoly csillagászati tények elrejtése húzódik. Ha magának Piramosnak is volt 8 szobája, akkor az 72 lenne, de a 8 szobára nem találtam nyomot. A Hetvenkedik kifejezés talán rejtetten a Hetvenkettedik fogalmat tartalmazza. Mert a Hetvenedik szó rendben van, de a Hetven-ke-dik kifejezésben mit akar jelenteni a Ke? Talán a Két maradványa? Aki Hetvenkedik, az a tudását fitogtatja a precesszióról? Nem kizárt.

Eridu városában Alulim király 28.800 évet uralkodott. Mivel Tucatka nevű verseim 12 sorosak, minden sorban 12 szótaggal, ami összesen 144-et ad ki, rögtön rá kellett látnom, hogy a 28.800 a 14.400 megduplázása. Ha egy évben 12 hónap van, akkor 12 év kell, hogy 144 hónapot kapjunk. Van is olyan elmélet, hogy a kezdetekben hónapokban számolták az időt. A 28.800 év eszerint 24 évnek felel meg, ha igaz az elképzelés.

Alalgar király, Alulim utóda, 36.000 évig uralkodott, ami viszont a kör kerületével kapcsolatos. A kört ma is 360 fokra osztjuk.

Badtibira városában, ahová Eriduból a királyság került, három uralkodót neveznek meg a táblák. Enmeluanna 43.200, Enmegalanna 28.800, Dumuzi, a pásztor 36.000 évig uralkodott. A három király 108.000 évig uralkodott, ami megegyezik a magyarok és hunok szent számával, a misztikus 108-al. Badtibira, amint a neve is mutatja, a magyarok fővárosa volt egy bizonyos időben, az özönvíz előtt, amikor még szumer rokonaink nem laktak Mezopotámiában. Az ősi királynevek melletti évszámok elsősorban csillagászati számok voltak.

Az égbolt egyes részei különösen érdekesek számunkra. Mivel erős hagyománya van annak, hogy az égről származunk, fel lehet tenni a kérdést, hogy honnan? Azt is híresztelik, hogy a táltosok, mágusok és mások kilépve testükből, képesek voltak az űrvilágban száguldani. Így hoztak sok adatot a Földre, amiről különben lehetetlen lenne tudni.

Az Orion egyes csillagai, a Fiastyúk nyílt halmaz, talán a Sziriusz, különös csillagcsoportok a Galaxisban és más helyek is az érdeklődés központjába kerülhetnek.

Összességében ennyit sikerült hirtelenjében feltárni a 108 misztikus tartalmáról. Mentségemre legyen, hogy magam is 72 vagyok, magamra hagyatva kutatok nehéz körülmények között, szellemi támogatást csak néhány barátomtól kapva. A 108 misztériumának kutatását tovább kell folytatni, amire a magyar ifjúság hivatott a legjobban.

Hetvenkedni pedig senkinek nem illik. A hetvenkedés bizonyos fokig, visszaélés az ősi tudással. De a magyarok tudása, és persze csodálatos nyelve is, közkincs, amivel visszaélni nem lehet. Aki megérti az ősi tudás részleteit, fejlessze tovább, de ne hetvenkedjen a Hetvenkettes szám titkainak ismeretével. Talán egyszer a részletekből újra összeáll a kép, amelyet őseink olyan jól ismertek.

Péterfai János


Tartalom

♦ Misztikus szányolcas / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. I. fejezet
♦ Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II. fejezet
♦ Állatok a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. III. fejezet
Meséink rejtélyei / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. IV. fejezet
♦ Krónikáink igazságai / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. V. fejezet
♦ Hősök és hősnők / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VI. fejezet
♦ Tündérek / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VII. fejezet
♦ Nimrud és társai / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VIII. fejezet
♦ Óriások / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. IX. fejezet
♦ Teremtés / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. X. fejezet
♦ Ördög / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XI. fejezet
♦ Istenek / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XV. fejezet
♦ Magyar Istennők / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XVI. fejezet

 

Hozzászólás  

#2 NumerológiaMás 2016-11-10 16:27
Véletlenek sorozatát... most numerológiával? Hát NEM!
#1 adaléksagi 2016-11-06 12:59
A 108 misztikumáhak megfejtéséhez érdemes a numerológia tudományát is vizsgálni, amiről a tanulmányban nem volt szó. Ezzel kapcsolatban arra hívom fel a figyelmet, hogy a 108 jegyeinek numerológiai értéke 9, amely még nem teljesen értett, de több forrásból visszaigazolt módon különleges szereppel rendelkezik a számok közt.

A 3, 6, 9­es számok mögötti elképesztő titokra végre fény derült | Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
ujvilagtudat.blogspot.hu/.../...

Másik forrás lehet kisszoltanzero.hu/mi-is-a-numerologia/ Kiss Zoltán Zéro numerológiai oldala, amely az egyes számok jelentését ismerteti. A 108 esetében (szerintem) az 1, 8, és 9 számok jelentéseinek összegzése adhat információt a 108 mögött rejlő misztikum megértéséhez.

Mint a címben is jeleztem, ezeket az információkat a szerző számára adalékként ajánlom, nem elvetve egyéb feltételezéseit sem!

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások